女论语作者(女论语注音原文及解释)

第一章 论语学而篇

zǐ yuē xué ér shí xí zhī bù yì yuè hū yǒu péng zì yuǎn fāng

子 曰: 学 而 时 习 之,不 亦 悦 乎。有 朋 自 远 方

lái bú yì lè hūr én bù zhī ér bú yùn bú yì jūn zǐ hū

来,不 亦 乐 乎。人 不 知 而 不 愠,不 亦 君 子 乎。

子:《论语》中“子曰”的“子”都是孔子的学生对孔子的敬称。

时:时时,经常。

习:演习,复习。

说:同“悦”,高兴。

愠(yùn):恼怒,怨恨。

孔子说:“学了,又经常复习它,不也是高兴的吗?有朋友从远方来,不也是快乐的吗?人家不了解我,我也不怨恨,不也是君子吗?”

yǒu zǐ yuē qí wéi rén yě xiào tì ér hào fàn shàng zhě xiǎn yǐ

有 子 曰:其 为 人 也 孝 悌,而 好 犯 上 者,鲜 矣;

bù hào fàn shàng ér hào zuò luàn zhě wèi zhī yǒu yě jūn zǐ wù běn

不 好 犯 上,而 好 作 乱 者,未 之 有 也。君 子 务 本,

běn lì ér dào shēng xiào tì yě zhě qí wéi rén zhī běn yú

本 立 而 道 生;孝 悌 也 者,其 为 仁 之 本 欤。

有子:孔子的学生,姓有,名若。

弟:同“悌(tì)”,弟弟尊敬、善事兄长称为“悌”。

好(hào):喜欢。

犯:冒犯,抵触,违反。

鲜(xiǎn):少。

未之有:“未有之”的倒装形式。古代语法中代词作宾语时,宾语放在动词前。

与:同“欤”,表示疑问的助词。《论语》中的“欤”都写作“与”。

有子说:“他的为人,孝顺爹娘、敬爱兄长,却喜欢冒犯上级,这种人是很少的;不喜欢冒犯上级,却爱造反,这种人是从来没有的。君子致力于根本的事情,基础树立了,‘道’就产生了。孝顺爹娘,敬爱兄长,这就是‘仁道’的基础吧。”

zǐ yuē qiǎo yán lìng sè xiǎn yǐ rén

子 曰:巧 言 令 色,鲜 矣 仁。

巧言令色:以好话和做出来的和善面色来讨好别人。

鲜(xiǎn):少。

孔子说:“花言巧语,伪装得和颜悦色,这样的人很少有仁德。”

zēng zǐ yuē wú rì sān xǐng wú shēn wèi rén móu ér bú zhōng hū

曾 子 曰:吾 日 三 省 吾 身:为 人 谋 而 不 忠 乎?

yǔ péng yǒu jiāo ér bú xìn hū chuán bù xí hū

与 朋 友 交 而 不 信 乎?传 不 习 乎?

曾子:孔子的学生。姓曾,名参(shēn),字子舆。他的弟子也称曾参为“子”。

三:约数,表示多次。

省(xǐnɡ):反省。

信:诚实。

传(chuán):动词用作名词,老师传授的知识。

习:温习,实习。

曾子说:“我每天多次自己反省:为别人办事是不是尽心了呢?与朋友交往是不是诚实呢?老师传授给我的知识是不是复习了呢?”

zǐ yuē dǎo qiān shèng zhī guó jìng shì ér xìn jié yòng ér ài rén

子 曰:道 千 乘 之 国,敬 事 而 信,节 用 而 爱 人,

shǐ mín yǐ shí

使 民 以 时。

道:同“导”,治理。

千乘(shènɡ)之国:就是拥有一千辆兵车的诸侯国。孔子时代千乘之国已经算不上大国了。千乘,四匹马拉的车称一乘,车辆数目能表现国家的强弱。

敬事:认真对待国家大事。

人:古代人广义指所有人群,狭义指士大夫以上阶层的人。这里是狭义的用法,与下面的“民”呼应。

孔子说:“治理有一千辆兵车的国家,要认真地办理国家事务,严守信用,节约费用,爱护官吏,役使人民要按照农时的忙闲。”

zǐ yuē dì zǐ rù zé xiào chū zé tì jǐn ér xìn fàn ài zhòng

子 曰: 弟 子 入 则 孝,出 则 悌,谨 而 信,泛 爱 众,

ér qīn rén xíng yǒu yú lì zé yǐ xué wén

而 亲 仁;行 有 余 力,则 以 学 文。

弟子:一种意思是年纪幼小的人,另一种意思是学生。这里是第一种意思。

弟:同“悌”,敬重兄长。

谨:谨慎寡言。

汎:同“泛”。

仁:有仁德的人。

孔子说:“年轻人在家要孝顺父母,离开自己家便敬重兄长,谨慎寡言,说话诚实守信,博爱大众,亲近有仁德的人。这样做了还有余力的话,就再去学习文献。”

zǐ xià yuē xián xián yì sè shì fù mǔ néng jié qí lì shì jūn néng

子 夏 曰:贤 贤 易 色,事 父 母 能 竭 其 力,事 君 能

zhì qí shēn yǔ péng yǒu jiāo yán ér yǒu xìn suī yuē wèi xué wú bì wèi

致 其 身,与 朋 友 交,言 而 有 信。虽 曰 未 学,吾 必 谓

zhī xué yǐ

之 学 矣。

子夏:孔子的学生,姓卜(bǔ),名商。

易:交换,改变,也有轻视、简慢的意思。

致:奉献。

子夏说:“对妻子重品德不重容貌;侍奉父母能尽心竭力;服事君上能奉献生命;同朋友交往说话讲信用。这样的人,虽说没有学习过,我一定要说他已经学习过了。”

zǐ yuē jūn zǐ bú zhòng zé bù wēi xué zé bú gù zhǔ zhōng xìn

子 曰:君 子 不 重 则 不 威,学 则 不 固;主 忠 信,

wú yǒu bù rú jǐ zhě guò zé wù dàn gǎi

无 友 不 如 己 者,过 则 勿 惮 改。

君子:这里指的是士、大夫国君等上层人物。

固:巩固。

无友不如己者:不要跟不如自己的人交朋友。这一句的解释古人多有不同。无,同“毋”,不要。

惮(dàn):害怕。

孔子说:“君子如果不庄重就没有威严,学习的知识也不巩固。要以忠、信两种道德为主。不要同不如自己的人交朋友。如果有了过错,就别怕改正。”

zēng zǐ yuē shèn zhōng zhuī yuǎn mín dé guī hòu yǐ

曾 子 曰:慎 终 追 远,民 德 归 厚 矣。

终:父母的死亡。

追远:追念祖先。

曾子说:“谨慎地对待父母的死亡,追念祖先,就会使百姓道德归于纯厚了。”

zǐ qín wèn yú zǐ gòng yuē fū zǐ zhì yú shì bāng yě bì wén qí

子 禽 问 于 子 贡 曰:夫 子 至 于 是 邦 也,必 闻 其

zhèng qiú zhī yú yì yǔ zhī yú zǐ gòng yuē fū zǐ wēn liáng gōng

政;求 之 欤,抑 与 之 欤?子 贡 曰:夫 子 温、良、恭、

jiǎn ràng yǐ dé zhī fū zǐ zhī qiú zhī yě qí zhū yì hū rén zhī qiú

俭、让 以 得 之;夫 子 之 求 之 也,其 诸 异 乎 人 之 求

zhī yú

之 欤。

子禽:姓陈,名亢,字子禽。有观点认为是孔子的学生。

子贡:孔子的学生。姓端木,名赐,字子贡。

抑:表示选择的连词,“还是……”。

与之:给他。与:同“欤”,表示疑问的语气词。

其诸:表示不大肯定的语气,或者、大概的意思。

子禽向子贡问道:“老师到了一个诸侯国,必然会了解那国的政事,是他自己求来的呢,还是别人主动告诉他的呢?”子贡说:“老师是靠温和、善良、恭敬、俭朴、谦逊得到的。老师获得的方法和别人获得的方法不同吧!”

zǐ yuē fù zài guān qí zhì fù mò guān qí xíng sān nián wú gǎi yú

子 曰:父 在 观 其 志,父 没 观 其 行;三 年 无 改 于

fù zhī dào kě wèi xiào yǐ

父 之 道,可 谓 孝 矣。

其:指儿子。父亲在世时,儿子听从父命不能主事,所以要观察他的志向。

没(mò):死,去世。

三年:周礼规定父亲死后,儿子要守孝三年。三,这里可以理解为虚指,指许多年。

道:表示善的、好的东西。

孔子说:“他父亲还活着时,要观察他的志向;他父亲死了,要考察他的行动;如果他对父亲的合理之处长期坚持,可以说是做到了孝。”

yǒu zǐ yuē lǐ zhī yòng hé wéi guì xiān wáng zhī dào sī wéi měi

有 子 曰:礼 之 用,和 为 贵。先 王 之 道,斯 为 美。

xiǎo dà yóu zhī yǒu suǒ bù xíng zhī hé ér hé bù yǐ lǐ jié zhī

小 大 由 之,有 所 不 行。知 和 而 和,不 以 礼 节 之,

yì bù kě xíng yě

亦 不 可 行 也。

和:恰当,适合,恰到好处。

先王:周文王等古代贤王。

节:节制,约束。

有子说:“礼的应用,以遇事做得恰当为可贵。过去贤明君王治理国家的可贵之处就在这里,小事大事都做得恰当。如果有行不通的时候,只为恰当而求恰当,不用礼节规矩来节制,也是不可行的。

yǒu zǐ yuē xìn jìn yú yì yán kě fù yě gōng jìn yú lǐ yuǎn

有 子 曰:信 近 于 义,言 可 复 也;恭 近 于 礼,远

chǐ rǔ yě yīn bù shī qí qīn yì kě zōng yě

耻 辱 也;因 不 失 其 亲,亦 可 宗 也。

近:符合,接近。

复:实践,实行。

远:用作动词,使……远离。

因:依靠,凭借。

宗:可靠,尊奉。

有子说:“约定符合义,说出来的话才能去实践、兑现。恭敬要合于礼,这样就能避免耻辱。依靠关系深厚的人,也就可靠了。”

zǐ yuē jūn zǐ shí wú qiú bǎo jū wú qiú ān mǐn yú shì ér shèn

子 曰:君 子 食 无 求 饱,居 无 求 安,敏 于 事 而 慎

yú yán jiù yǒu dào ér zhèng yān kě wèi hào xué yě yǐ

于 言,就 有 道 而 正 焉,可 谓 好 学 也 已。

君子:这里指的是有德行的人。

就:靠近,接近。

正:动词,匡正,端正。

孔子说:“君子吃饭不追求饱足,居住不追求舒适安逸,做事勤快敏捷,说话谨慎小心,向有道德的人看齐,来匡正自己的错误,这样就可以说是好学了。

zǐ gòng yuē pín ér wú chǎn fù ér wú jiāo hé rú zǐ yuē kě

子 贡 曰:贫 而 无 谄,富 而 无 骄,何 如?子 曰:可

yě wèi ruò pín ér lè fù ér hào lǐ zhě yě zǐ gòng yuē shī yún

也,未 若 贫 而 乐,富 而 好 礼 者 也。子 贡 曰:诗 云:

rú qiē rú cuō rú zhuó rú mó qí sī zhī wèi yú zǐ yuē cì yě

如 切 如 磋,如 琢 如 磨,其 斯 之 谓 欤?子 曰:赐 也,

shǐ kě yǔ yán shī yǐ yǐ gào zhū wǎng ér zhī lái zhě

始 可 与 言 诗 已 矣;告 诸 往 而 知 来 者。

谄(chǎn):巴结,奉承,谄媚。

何如:怎么样,表示疑问语气。

如切如磋(cuō),如琢如磨:引申为朋友互相讨论、研修的意思。这句出自《诗经·卫风·淇奥》。切,指把骨头加工成器物。磋,加工象牙,使其更圆滑。琢,雕刻玉石。磨,磨制加工石头使其更细致。

与:同“欤”。

子贡说:“贫穷却不去巴结奉承,有钱却不骄傲自大,怎么样?”孔子说:“可以了。但是还不如虽然贫穷却乐于仁道、富裕却爱好礼义的人。”子贡说:“《诗经》说,‘要像加工骨、角、象牙、玉石一样,要雕刻并加以琢磨细刻’,讲的就是这个意思吧?”孔子说:“赐呀,现在可以与你讨论《诗经》了。告诉你已经发生的事,你就可以举一反三知道未来的事了。”

zǐ yuē bù huàn rén zhī bù jǐ zhī huàn bù zhī rén yě

子 曰:不 患 人 之 不 己 知,患 不 知 人 也。

不己知:“不知己”的倒装句式。知,理解,了解。

孔子说:“不怕别人不了解自己,怕的是自己不了解别人啊。”

第二章 论语为政篇

zǐ yuē wéi zhèng yǐ dé pì rú běi chén jū qí suǒ ér zhòng xīng

子 曰:为 政 以 德,譬 如 北 辰,居 其 所,而 众 星

gǒng zhī

拱 之。

北辰:北极星。

共:即“拱”,环绕,环抱。

孔子说:“用道德来治理国家,自己就会像北极星一样,处于一定的位置,群星环绕着它。”

zǐ yuē shī sān bǎi yì yán yǐ bì zhī yuē sī wú xié

子 曰:诗 三 百,一 言 以 蔽 之,曰:思 无 邪。

《诗》三百:《诗经》有305篇,人们常用“《诗》三百”这一整数的说法来指代《诗经》。

蔽(bì):概括,包盖。

孔子说:“《诗经》三百篇,用一句话来概括它,就是:思想纯正。”

zǐ yuē dǎo zhī yǐ zhèng qí zhī yǐ xíng mín miǎn ér wú chǐ

子 曰:道 之 以 政,齐 之 以 刑,民 免 而 无 耻;

dǎo zhī yǐ dé qí zhī yǐ lǐ yǒu chǐ qiě gé

道 之 以 德,齐 之 以 礼,有 耻 且 格。

道:同“导”,引导。一说,治理。

齐:整治,统一,约束。

免:免罪,免于刑法,免祸。

无耻:做了坏事心里不知羞耻。

格:纠正。

孔子说:“用行政法令来治理,用刑法来处罚,人民虽然能避免犯罪,但并非认识到犯罪可耻;用道德教化来治理,用礼来约束,人民就会有羞耻心,并且会自觉改正错误。”

zǐ yuē wú shí yòu wǔ ér zhì yú xué sān shí ér lì sì shí

子 曰:吾,十 有 五,而 志 于 学,三 十 而 立,四 十

ér bú huò wǔ shí ér zhī tiān mìng liù shí ér ěr shùn qī shí ér cóng

而 不 惑,五 十 而 知 天 命,六 十 而 耳 顺,七 十 而 从

xīn suǒ yù bù yú jǔ

心 所 欲,不 踰 矩。

十有五:即十又五,指的是15岁。古人在整数和各位数字之间多用“有”字表示相加。

有:同“又”。

立:站立。

天命:含有上天旨意、自然禀赋与天性、人生的道义和职责等意义。

矩:礼法,规矩。

孔子说:“我十五岁时就开始立志于学问,三十岁时能自立于世,四十岁时遇事不会迷惑,五十岁时懂得了什么是天命,六十岁时能听得进各种不同的意见,到七十岁时就能随心所欲,任何想法都不越出规矩。”

mèng yì zǐ wèn xiào zǐ yuē wú wéi

孟 懿 子 问 孝,子 曰:无 违。

fán chí yù zǐ gào zhī yuē mèng sūn wèn xiào yú wǒ wǒ duì yuē

樊 迟 御, 子 告 之 曰:孟 孙 问 孝 于 我, 我 对 曰

wú wéi

无 违。

fán chí yuē hé wèi yě zǐ yuē shēng shì zhī yǐ lǐ sǐ zàng zhī

樊 迟 曰:何 谓 也?子 曰:生,事 之 以 礼;死,葬 之

yǐ lǐ jì zhī yǐ lǐ

以 礼,祭 之 以 礼。

孟懿(yì)子:姓仲孙,名何忌,“懿”是死后的谥号,鲁国大夫,与叔孙氏、季孙氏共同把持鲁国朝政,他父亲孟僖子临终时嘱咐他向孔子学礼。

违:古人称违背礼法为“违”。

樊(fán)迟:姓樊,名须,字子迟。孔子的学生。

御:赶车,驾车。

“生,事之以礼”五句:古代丧事、祭祀等的礼节规格是有差等的。天子、诸侯、大夫、士、庶人不相同。鲁国三家权门大夫有时用诸侯、天子的礼仪等级,孔子对此不满,文中的话就针对这个。

孟懿子问孔子什么是孝道。孔子说:“不要违背礼节。”樊迟替孔子赶马车,孔子告诉他说:“孟孙氏问我孝道,我回答说,不要违背礼节。”樊迟说:“这是什么意思呢?”孔子说:“父母在时,依照礼节侍奉他们,父母去世后,要按礼节规矩为他们办丧事,按礼节祭祀他们。”

mèng wǔ bó wèn xiào zǐ yuē fù mǔ wéi qí jí zhī yōu

孟 武 伯 问 孝,子 曰:父 母 唯 其 疾 之 忧。

孟武伯:姓仲孙,名彘(zhì),即前面提到的孟懿子的儿子。“武”是谥号。

其:指父母,该句可解释为担忧他们的疾病。一说,其,指儿女,父母担忧儿女的疾病;另一说,疾,子女品行上的毛病,父母担心子女品行不好。这里取第一种说法。

孟武伯向孔子请教孝道。孔子说:“对于父母,尤其要担忧他们的疾病。”

zǐ yóu wèn xiào zǐ yuē jīn zhī xiào zhě shì wèi néng yǎng zhì yú

子 游 问 孝,子 曰:今 之 孝 者,是 谓 能 养。至 于

quǎn mǎ jiē néng yǒu yǎng bú jìng hé yǐ bié hū

犬 马,皆 能 有 养;不 敬,何 以 别 乎。

子游:孔子的学生,姓言名偃(yǎn),字子游,吴人,比孔子小45岁。

子游问孔子怎样做是孝,孔子说:“现在所谓的孝,总说能养活爹娘就行了。至于狗马都还能得到人的饲养呢。如果对父母不是诚心诚意敬重、孝顺的话,那和饲养狗马又有什么区别呢?”

zǐ xià wèn xiào zǐ yuē sè nán yǒu shì dì zǐ fú qí láo yǒu

子 夏 问 孝,子 曰:色 难。有 事,弟 子 服 其 劳,有

jiǔ shí xiān shēng zhuàn céng shì yǐ wéi xiào hū

酒 食,先 生 馔, 曾 是 以 为 孝 乎?

色:脸色。这里指和颜悦色,从心底里敬重父母。

弟子:晚辈,这里指儿女。

先生:长辈,指父母。

馔(zhuàn):吃喝。

曾(cénɡ):副词,难道。

是:代词,即“此”,这个的意思。

子夏问怎么做是孝。孔子说:“对父母和颜悦色是很难做到的。仅仅是有事情的时候,子女去为父母做;有酒饭了让父母吃喝,难道这就可以认为是孝吗?”

zǐ yuē wú yǔ huí yán zhōng rì bù wéi rú yú tuì ér xǐng qí

子 曰:吾 与 回 言 终 日,不 违,如 愚。退 而 省 其

sī yì zú yǐ fā huí yě bù yú

私,亦 足 以 发, 回 也 不 愚!

回:姓颜,名回,字子渊,也称颜渊。是孔子早年的学生,受到器重。

省(xǐnɡ):观察,考察。

孔子说:“我同颜回讲学一整天,他也不提不同的意见,像是很愚笨。课后我观察他私下的言行,发现他能充分发挥我讲的东西,可见,颜回并不愚笨。”

zǐ yuē shì qí suǒ yǐ guān qí suǒ yóu chá qí suǒ ān rén yān

子 曰:视 其 所 以,观 其 所 由,察 其 所 安;人 焉

sōu zāi rén yān sōu zāi

廋 哉!人 焉 廋 哉!

以:根据,动机,原因。一说,“以”通“与”,意为结交朋友。

由:经由。

焉:表疑问的代词,何处,哪里。

廋(sōu):隐藏,隐瞒,可以理解为掩盖。

孔子说:“看一个人言行的动机,观察他做事达到目的所用的方法,考察他安心于做什么。这样,这个人怎么能掩盖得了他的真面目呢?”

zǐ yuē wēn gù ér zhī xīn kě yǐ wéi shī yǐ

子 曰:温 故 而 知 新,可 以 为 师 矣。

故:旧的。

孔子说:“常温习学过的知识,才能有新的体会,获得更进一步的知识,这样就能为人师表了。”

zǐ yuē jūn zǐ bú qì

子 曰:君 子 不 器。

器:器具,只有一种用途的东西。此处用来比喻人知识范围狭窄,只能有某一种技艺。

孔子说:“君子不该像器具一样,只有一种用途。”

zǐ gòng wèn jūn zǐ zǐ yuē xiān xíng qí yán ér hòu cóng zhī

子 贡 问 君 子,子 曰:先 行 其 言,而 后 从 之。

君子:古代君子指的是有学问、有德行或者地位、官职高的人。

子贡问怎样做才是君子。孔子说:“对于自己要说的话,要先做到,再讲出来。”

zǐ yuē jūn zǐ zhōu ér bù bǐ xiǎo rén bǐ ér bù zhōu

子 曰:君 子 周 而 不 比,小 人 比 而 不 周。

周:团结周围的人。

比:原义指并列,这里指的是因共同利害而勾结。

孔子说:“君子是用道义来团结人,而不是为私情勾结拉拢人,小人是为私情勾结拉拢人,而不是用道义来团结人。”

zǐ yuē xué ér bù sī zé wǎng sī ér bù xué zé dài

子 曰:学 而 不 思 则 罔,思 而 不 学 则 殆。

罔:同“惘(wǎnɡ)”,迷惑。

殆(dài):危险。一说疑惑;另一说没有信心。

孔子说:“只是学习却不思考,就会迷惑;只是空想却不学习,就会有误入歧途的危险。”

zǐ yuē gōng hū yì duān sī hài yě yǐ

子 曰:攻 乎 异 端,斯 害 也 已。

攻:攻击。另一说为钻研学问,整句释为,钻研邪说就有害了。

异端:不正确的结论。

斯:连词,这就。

已:停止。这句也作“斯害也已矣”。

孔子说:“批判那些不正确的议论,祸害就可以消灭了。”

zǐ yuē yóu huì rǔ zhī zhī hū zhī zhī wéi zhī zhī bù zhī wéi

子 曰:由,诲 汝 知 之 乎。知 之 为 知 之,不 知 为

bù zhī shì zhī yě

不 知,是 知 也。

由:孔子的学生,姓仲,名由,字子路。

诲(huì):教导,教育。

女:同“汝”,你。

孔子说:“由,教给你的知识都知道了吗?知道就是知道,不知道就是不知道,这才是明智的态度。”

zǐ zhāng xué gān lù zǐ yuē duō wén quē yí shèn yán qí yú zé

子 张 学 干 禄,子 曰:多 闻 阙 疑,慎 言 其 余,则

guǎ yóu duō jiàn què dài shèn xíng qí yú zé guǎ huǐ yán guǎ yóu xíng

寡 尤;多 见 阙 殆,慎 行 其 余,则 寡 悔。言 寡 尤,行

guǎ huǐ lù zài qí zhōng yǐ

寡 悔,禄 在 其 中 矣。

子张:孔子的学生,姓颛(zhuān)孙,名师,字子张。

干:求,谋。

禄:古时官吏的俸禄,这里指的是官职。

阙(quē):缺,空,有所保留,暂时放在一边。

寡:少。

尤:过失,错误。

子张向孔子学习谋求做官的方法。孔子说:“要多听,有怀疑的地方加以保留,谨慎地说出其余有把握的部分,就能减少错误。要多看,有怀疑的地方加以保留,就能减少错误,谨慎地去做其余有把握的事,就能行事少有懊悔。说话少过失,做事少懊悔,求官职的机会就在这其中了。”

āi gōng wèn yuē hé wéi zé mín fú kǒng zǐ duì yuē jǔ zhí cuò zhū

哀 公 问 曰:何 为 则 民 服?孔 子 对 曰:举 直 错 诸

wǎng zé mín fú jǔ wǎng cuò zhū zhí zé mín bù fú

枉,则 民 服;举 枉 错 诸 直,则 民 不 服。

哀公:鲁国国君,姓姬,名蒋,定公的儿子。“哀”是死后的谥号。

何为:怎么做。

对曰:《论语》中臣对君的回答用“对曰”。孔子回答鲁国国君的问题,因此用“对曰”。

举:选拔,提拔,推举。

直:正直的人。

错:放置。

诸:“之于”的合音。

鲁哀公问:“怎么做才能使人民服从呢?”孔子回答说:“提拔正直的人,将其位置安排在邪恶的人之上,百姓就服从了;而提拔邪恶的人,将其位置安排在正直的人之上,人民就不服。”

jì kāng zǐ wèn shǐ mín jìng zhōng yǐ quàn rú zhī hé zǐ yuē lín

季 康 子 问:使 民 敬 忠 以 劝,如 之 何?子 曰:临

zhī yǐ zhuāng zé jìng xiào cí zé zhōng jǔ shàn ér jiáo bù néng zé quàn

之 以 庄 则 敬,孝 慈 则 忠,举 善 而 教 不 能,则 劝。

季康子:姓季孙,名肥。在鲁哀公时候任正卿。“康”是谥号。“子”是尊称。

以:连词,而,和。

临:对待。

庄:庄重,严肃。

季康子问:“要使人民对我尊敬、忠实又努力勤勉,该怎么做呢?”孔子说:“你用庄重严肃的态度来对待人民,人民就会尊敬你;你遵守孝道,慈爱民众,人民就会忠实于你;你提拔优秀的人,教育那些能力弱的人,人民也就会勤勉了。”

huò wèi kǒng zǐ yuē zǐ xī bù wèi zhèng zǐ yuē shū yún xiào hū

或 谓 孔 子 曰:子 奚 不 为 政?子 曰:书 云:孝 乎

wéi xiào yǒu yú xiōng dì shī yú yǒu zhèng shì yì wéi zhèng xī qí wéi

惟 孝,友 于 兄 弟。施 于 有 政,是 亦 为 政,奚 其 为

wéi zhèng

为 政?

或:代词,有人。

奚(xī):疑问词,何,怎么,为什么。

书:指《尚书》,是商周时期政治文告和历史资料的汇编。

施:延及,推广,影响。

有:无实在意义。

其:代词,指做官。

为:是。

为政:参与政治。当时孔子没有出来做官,所以有人这样问他。

有人对孔子说:“您为什么不参与政治?”孔子说:“《尚书》说:‘孝就是孝敬父母,友爱兄弟,把这种道理推广到政治上去。’这也是参与了政治,为什么非要做官才算参与政治呢?”

zǐ yuē rén ér wú xìn bù zhī qí kě yě dà chē wú ní

子 曰:人 而 无 信,不 知 其 可 也。大 车 无 輗,

xiǎo chē wú yuè qí hé yǐ xíng zhī zāi

小 车 无 軏,其 何 以 行 之 哉。

信:守信用。

輗(ní):古代大车车辕前面横木上的木销子。大车指的是牛拉的车。

軏(yuè):古代小车车辕前面横木上的木销子。小车指的是马拉的车。没有輗和軏,车就不能走。

何以:即“以何”,靠什么。

孔子说:“作为一个人,不讲信用,真不知道那怎么能行呢?如同大车没有安横木的,小车没有安横木的,靠什么走呢?”

zǐ zhāng wèn shí shì kě zhī yě zǐ yuē yīn yīn yú xià lǐ suǒ

子 张 问:十 世 可 知 也?子 曰:殷 因 于 夏 礼,所

sǔn yì kě zhī yě zhōu yīn yú yīn lǐ suǒ sǔn yì kě zhī yě qí

损 益,可 知 也;周 因 于 殷 礼,所 损 益,可 知 也。其

huò jì zhōu zhě suī bǎi shì kě zhī yě

或 继 周 者,虽 百 世 可 知 也。

世:古代称30年为一世,10世为一代。也有人认为朝代改换为一代。

殷(yīn):商朝。商朝至盘庚将都城从奄(yǎn)(山东曲阜)迁到殷(河南安阳一带),所以又被称为殷朝。

因:沿袭,因袭。

礼:指整个礼仪制度,用来规范社会行为的法则、规范、仪式的总称。

损益:废除和增加。

子张问:“今后十代的礼仪制度可以预先知道吗?”孔子说:“商朝沿袭了夏朝的礼仪制度,所废除的、所增加的是可以知道的;周朝沿袭了商朝的礼仪制度,所废除、所增加的也是可以知道的。那么将来如果有承继周朝的人,其礼仪制度也会是或增或减,即使下去一百代,也是可以知道的。”

zǐ yuē fēi qí guǐ ér jì zhī chǎn yě jiàn yì bù wéi wú yǒng yě

子 曰:非 其 鬼 而 祭 之,谄 也;见 义 不 为,无 勇 也。

鬼:古代人死都叫鬼,一般指死去的祖先。

祭:是吉祭。凶祭叫奠。祭鬼的目的一般是祈福。

谄(chǎn):谄媚,阿谀,巴结。

孔子说:“不是自己的祖先却去祭祀它,是谄媚。遇到符合正义的事情却不去做,就是怯懦。”

第三章 论语八佾篇

kǒng zǐ wèi jì shì bā yì wǔ yú tíng shì kě rěn yě shú bù kě

孔 子 谓,季 氏 八 佾 舞 于 庭,是 可 忍 也,孰 不 可

rěn yě

忍 也。

季氏:鲁国正卿季孙氏,这里指季平子,即季孙意如。

八佾(yì):佾,行、列。古代乐舞礼仪中,一佾(一行)有八个人。八佾,是八行,八八六十四人,这是天子举行乐舞的规格。诸侯用六佾,卿大夫用四佾,士用二佾。季氏只有用四佾的资格,但他却用了天子规格的乐舞,是越轨的行为。

孔子谈论季氏说:“在家庙庭院里用八佾的乐舞,这都可以忍心做出来,还有什么事情他不忍心做呢?”

sān jiā zhě yǐ yōng chè zǐ yuē xiàng wéi pì gōng tiān zǐ mù mù

三 家 者 以 雍 彻。子 曰:相 维 辟 公,天 子 穆 穆。

xī qǔ yú sān jiā zhī táng

奚 取 于 三 家 之 堂。

三家:春秋后期鲁国当政的仲孙氏、叔孙氏、季孙氏三家贵族。季孙氏势力最大。他们凭强有力的政治经济实力,常僭越周礼。这种行为受到孔子的批判。

雍(yōnɡ):《诗经·周颂》中的一篇,用于天子祭祀宗庙之礼完毕。

彻:同“撤”,撤掉,拿掉。

相(xiànɡ):助祭者。

维:助词,没有实际意义。

辟(bì)公:指诸侯。辟,指君王。

穆穆:庄严静穆。

仲孙、叔孙、季孙三家,在祭祀祖先完毕的时候,让乐工唱着《雍》诗来撤除祭品。孔子说:“《雍》诗里说到:‘协助祭祀的人是诸侯,天子庄严静穆地主祭。’为什么三家祭祖的厅堂上竟用唱《雍》诗的仪式?”

zǐ yuē rén ér bù rén rú lǐ hé rén ér bù rén rú yuè hé

子 曰:人 而 不 仁,如 礼 何?人 而 不 仁,如 乐 何?

如礼何:“如……何”句式,指对礼怎么样。

乐:音乐是构成古代礼制的重要部分,所以“礼乐制度”指的是包括音乐在内的古代礼仪制度,并非今天我们说的单纯用来欣赏的音乐。

孔子说:“作为一个人不讲仁德,怎么对待礼仪制度呢?一个人不讲仁德,怎么对待乐呢?”

lín fàng wèn lǐ zhī běn zǐ yuē dà zāi wèn lǐ yǔ qí shē yě

林 放 问 礼 之 本,子 曰:大 哉 问。礼,与 其 奢 也,

nìng jiǎn sāng yǔ qí yì yě nìng qī

宁 俭;丧,与 其 易 也,宁 戚。

林放:姓林,名放,字子上。有人认为是孔子的学生。

易:本义指把土地整理平坦。此处指周到地办理丧葬的礼仪。

戚:悲哀。

林放问什么是礼的根本。孔子说:“你提的问题意义重大啊!礼节仪式与其奢侈,宁可节俭;丧葬仪式,与其仪式完备周到,宁可在心里真正悲哀来悼念。”

zǐ yuē yí dí zhī yǒu jūn bù rú zhū xià zhī wū yě

子 曰:夷 狄 之 有 君,不 如 诸 夏 之 亡 也。

夷:古代指东方的少数民族。

狄:指北方的少数民族。

夏:在中原黄河流域居住的华夏民族的诸侯国。

亡:同“无”。

孔子说:“夷狄虽然有君主,还不如中原国家没有君主却保留礼仪。”

jì shì lǚ yú tài shān zǐ wèi rǎn yǒu yuē rǔ fú néng jiù yú

季 氏 旅 于 泰 山,子 谓 冉 有 曰:汝 弗 能 救 欤?

duì yuē bù néng zǐ yuē wū hū céng wèi tài shān bù rú lín fàng hū

对 曰:不 能。子 曰:呜 呼!曾 谓 泰 山 不 如 林 放 乎。

旅:古代指祭山。当时只有天子、诸侯有资格祭祀名山大川。季氏只是鲁国的大夫,他去祭祀泰山是违背礼法的。

冉(rǎn)有:孔子的学生,姓冉,名求,字子有。当时冉有做季康子的家臣。

曾:难道,竟然。

季氏要去祭祀泰山。孔子对冉有说:“你不能劝阻他吗?”冉有回答说:“不能。”孔子说:“哎呀!难道说泰山之神还不如林放懂得礼节吗?会接受这种祭祀吗?”

zǐ yuē jūn zǐ wú suǒ zhēng bì yě shè hū yī ràng ér shēng

子 曰:君 子 无 所 争,必 也 射 乎。揖 让 而 升,

xià ér yǐn qí zhēng yě jūn zǐ

下 而 饮,其 争 也 君 子。

射:射箭,这里是指射礼,是周礼中规定的射箭比赛。

揖(yī):作揖,指拱手行礼。

孔子说:“君子没有什么可争的事情。如果有所争,那一定是射箭比赛吧!比赛时,互相作揖谦让,再登堂射箭,射完走下堂来又互相敬酒。即使是竞争也是有君子的礼貌。”

zǐ xià wèn yuē qiǎo xiào qiàn xī měi mù pàn xī sù yǐ wéi xuàn xī

子 夏 问 曰:巧 笑 倩 兮,美 目 盼 兮,素 以 为 绚 兮,

hé wèi yě zǐ yuē huì shì hòu sù yuē lǐ hòu hū zǐ yuē qǐ yǔ

何 谓 也?子 曰:绘 事 后 素。曰:礼 后 乎?子 曰:起 予

zhě shāng yě shǐ kě yǔ yán shī yǐ yǐ

者 商 也,始 可 与 言 诗 已 矣。

倩(qiàn):容貌美好。

兮:助词,相当于“啊、呀”。

盼:眼珠黑白分明,转动灵巧。

绚(xuàn):有文彩。

绘事后素:画画需先有白地儿再画。绘事,画画。后,在……之后。素,白地儿。另一说,在审美上绚丽不如素淡。

起:启发。

商:卜商,也就是子夏。

子夏问道:“‘乖巧的笑容真美丽呀,黑白分明的眼眸流转娇美呀,洁白的地儿上画得绚丽多彩呀’,是什么意思呢?”孔子说:“画画需先有白地儿再画图案。”子夏说:“那么,是不是礼节仪式产生于仁德之后呢?”孔子说:“商啊,你是能启发我的人!现在可以开始和你谈论《诗经》了。”

zǐ yuē xià lǐ wú néng yán zhī qǐ bù zú zhēng yě yīn lǐ wú néng

子 曰:夏 礼 吾 能 言 之,杞 不 足 征 也;殷 礼 吾 能

yán zhī sòng bù zú zhēng yě wén xiàn bù zú gù yě zú zé wú néng

言 之,宋 不 足 征 也。 文 献 不 足 故 也。足,则 吾 能

zhēng zhī yǐ

征 之 矣。

杞(qǐ):古国名,在今天河南杞县一带,杞国是夏朝禹的后代。

宋:古国名,在今天河南商丘市南部,宋国是商朝汤的后代。

文:历史文字资料。

献:指贤人。献臣就是德才兼备的大臣。

孔子说:“夏代的礼仪,我能说出来,夏的后代杞国现在的礼仪却不足以证明夏当时的情况;殷代的礼仪我能说出来,殷的后代宋国现在的礼仪却不足以证明殷当时的情况。这是历史资料和知道夏、殷礼仪的贤人不够多的原因。如果有足够的历史资料和贤人的话,我就能征引它们作为考证的证据了。”

zǐ yuē dì zì jì guàn ér wǎng zhě wú bú yù guān zhī yǐ

子 曰:禘,自 既 灌 而 往 者,吾 不 欲 观 之 矣。

禘(dì):古代一种极隆重的祭祀仪式,只有天子才能举行。

既:已经。

灌:禘祭的仪式中的一项内容。古代祭族时,让活人坐在灵前象征接受祭祀的人,这个人叫“尸”。第一次献酒是把用香料煮成的叫做“郁鬯”的酒献给尸,让他闻一闻香气,再把酒浇在地上,这个过程叫“灌”。

不欲观:不愿看。鲁国是周公旦的封地,《礼记》记载,周公的侄子周成王姬颂为了纪念周公辅佐治国的伟大功勋,特许周公的后代举行禘祭,这是不符合礼仪规矩的,所以孔子持批评态度。

孔子说:“禘祭仪式从第一次献酒之后,我就不想看了。”

huò wèn dì zhī shuō zǐ yuē bù zhī yě zhī qí shuō zhě zhī yú tiān

或 问 禘 之 说。子 曰:不 知 也。知 其 说 者 之 于 天

xià yě qí rú shì zhū sī hū zhǐ qí zhǎng

下 也,其 如 示 诸 斯 乎。指 其 掌。

不知也:鲁国作为周王分封的诸侯国举行天子的祭礼,孔子是不赞成的,因此他故意回避说不知道禘祭的道理。

示:同“置”,摆,放。

诸:“之于”的合音。

有人问孔子禘祭的道理。孔子说:“我不知道禘祭的道理。懂得这一道理的人治理天下,会好像把东西放在这儿一样容易吧!”孔子一面说,一面指着自己的手掌。

jì rú zài jì shén rú shén zài zǐ yuē wú bú yù jì rú bú jì

祭 如 在,祭 神 如 神 在。子 曰:吾 不 与 祭,如 不 祭。

与(yù):参预,参加。

祭祀祖先,就如同祖先真的在那里,祭祀神就如同神真的在那里。孔子说:“如果我自己不去参加祭祀而由别人代祭,那就和不祭祀一样。”

wáng sūn gǔ wèn yuē yǔ qí mèi yú ào nìng mèi yú zào hé wèi

王 孙 贾 问 曰:与 其 媚 于 奥,宁 媚 于 灶,何 谓

yě zǐ yuē bù rán huò zuì yú tiān wú suǒ dǎo yě

也?子 曰:不 然,获 罪 于 天,无 所 祷 也。

王孙贾:卫国卫灵公时任大夫。

媚(mèi):谄媚,巴结。

奥:屋里的西南角,这里指屋里西南角的神,地位较高。

灶:原义是炉灶,这里指灶神,人们认为灶神地位虽低,却能通上天,决定人的福祸,所以灶神自古受到人们的隆重供奉。“与其媚于奥,宁媚于灶”是当时的俗语。

王孙贾问道:“与其巴结奥神,不如奉承灶神,这话怎么讲呢?”孔子说:“不是那样的,如果得罪了天,向谁祈祷都没用。”

zǐ yuē zhōu jiàn yú èr dài yù yù hū wén zāi wú cóng zhōu

子 曰:周 监 于 二 代, 郁 郁 乎 文 哉。吾 从 周。

监:同“鉴”。原指镜子,引申为照,警戒,借鉴。

二代:夏、商两朝。

郁郁:原指草木繁茂,或指香气浓厚。这里指丰富多彩,繁盛。

孔子说:“周朝的政治礼仪制度,是借鉴夏、商两代而建立的,多么丰富繁盛啊!我遵从周代的礼制。”

zǐ rù tài miào měi shì wèn huò yuē shú wèi zōu rén zhī zǐ zhī lǐ

子 入 太 庙,每 事 问。或 曰:孰 谓 鄹 人 之 子 知 礼

hū rù tài miào měi shì wèn zǐ wén zhī yuē shì lǐ yě

乎?入 太 庙,每 事 问。子 闻 之,曰:是 礼 也。

太庙:古代指供奉祭祀君主的祖先的庙。开国君主叫太祖,祭太祖的庙叫太庙。周公是鲁国最初受封的国君,所以,这个太庙指的是周公的庙。

鄹(zōu)人之子:即孔子。鄹,也作“陬”,春秋时鲁国地名,现在山东曲阜一带。孔子的父亲叔梁纥(hé)做过鄹大夫,古代称某地的大夫为某人。鄹人,指叔梁纥。

孔子进了太庙助祭,每件事都请教。有人说:“谁说叔梁纥的儿子懂得礼呢?进了太庙,每件事都要问。”孔子听了这话说:“这样做正是一种礼啊。”

zǐ yuē shè bù zhǔ pí wéi lì bù tóng kē gǔ zhī dào yě

子 曰:射 不 主 皮。为 力 不 同 科,古 之 道 也。

射:射箭,即“射礼”,是为演习礼乐进行的射箭比赛。

皮:用皮做的靶子。射礼比赛时以射中目标为目的,而不像比武的“军射”是为了用力射穿靶子。

为(wèi):因为。

同科:同等。

孔子说:“射礼比赛时射箭主要不是在于射穿靶子,因为各人的力气大小不同,这是自古以来的规矩。”

zǐ gòng yù qù gào shuò zhī xì yáng zǐ yuē cì yě ěr ài qí yáng

子 贡 欲 去 告 朔 之 饩 羊,子 曰:赐 也,尔 爱 其 羊,

wǒ ài qí lǐ

我 爱 其 礼。

告朔(shuò):朔,阴历每月的初一。诸侯每月初一应杀一只活羊在祖庙祭祀,并到朝听政,表示每个月的开始。到子贡时,月初一鲁君不再去祖庙,也不听政,只是杀一只活羊表示一下罢了,所以子贡认为连这个形式也不用留了,不必杀羊了。孔子却依然重视礼仪的形式,认为有形式毕竟比没有好。

饩:活的牲畜。

尔:代词,你。

爱:可惜。

子贡想要把鲁国每月初一告祭时用的活羊去掉不用。孔子说:“赐呀!你可惜那只羊,我却爱惜那种礼。”

zǐ yuē shì jūn jìn lǐ rén yǐ wéi chǎn yě

子 曰:事 君 尽 礼,人 以 为 谄 也。

事:事奉,服务于。

谄(chǎn):奉承,讨好,谄媚。

孔子说:“事奉君主一切都按照周礼的规矩去做,别人却以为他在向君主谄媚。”

dìng gōng wèn jūn shǐ chén chén shì jūn rú zhī hé kǒng zǐ duì yuē

定 公 问:君 使 臣,臣 事 君,如 之 何?孔 子 对 曰:

jūn shǐ chén yǐ lǐ chén shì jūn yǐ zhōng

君 使 臣 以 礼,臣 事 君 以 忠。

定公:鲁国国君,姓姬,名宋,“定”是谥号。

使:使用,指使。

如之何:如何。

鲁定公问:“君主使用臣下,臣事奉君主,各应该怎样做呢?”孔子说:“君主使用臣下应该以礼相待,臣事奉君主应该以忠心相待。”

zǐ yuē guān jū lè ér bù yín āi ér bù shāng

子 曰:关 雎 乐 而 不 淫,哀 而 不 伤。

关雎(jū):《诗经》第一篇的篇名。

淫:古人称过分至于失当的地步为“淫”。这里指过于注重形式的快乐美妙,而失掉了正统的意义。可以看出孔子主张中和,反对过度。

孔子说:“《关雎》这首诗,表现快乐而不放纵,忧郁而不悲伤。”

āi gōng wèn shè yú zǎi wǒ zǎi wǒ duì yuē xià hòu shì yǐ sōng

哀 公 问 社 于 宰 我,宰 我 对 曰:夏 后 氏 以 松,

yīn rén yǐ bǎi zhōu rén yǐ lì yuē shǐ mín zhàn lì zǐ wén zhī yuē

殷 人 以 柏,周 人 以 栗。曰:使 民 战 栗。子 闻 之,曰:

chéng shì bù shuō suì shì bú jiàn jì wǎng bú jiù

成 事 不 说,遂 事 不 谏,既 往 不 咎。

社:土神。这里指的是社主,即祭祀时立的木头牌位,用来代表土神。

宰我:孔子的学生,姓宰,名予,字子我。也称宰予。

夏后氏:原为古代部落名,禹是首领,禹的儿子启建立了夏朝。后来夏朝人称作夏后氏。

以:用。

遂:已完成。

谏(jiàn):规劝,使改正错误。

咎:责备。

鲁哀公问宰我祭祀土神用什么木料做牌位。宰我回答说:“夏代用松木,殷代用柏木,周代用栗木,意思是使人民战栗。”孔子听了这话批评宰我说:“已经做了的事不用再说了,已经完成的事不便再劝谏了,已经过去的事不要再责备了。”

zǐ yuē guǎn zhòng zhī qì xiǎo zāi huò yuē guǎn zhòng jiǎn hū yuē guǎn

子 曰:管 仲 之 器 小 哉。或 曰:管 仲 俭 乎。曰:管

shì yǒu sān guī guān shì bù shè yān dé jiǎn rán zé guǎn zhòng zhī lǐ hū

氏 有 三 归,官 事 不 摄,焉 得 俭。然 则 管 仲 知 礼 乎?

yuē bāng jūn shù sè mén guǎn shì yì shù sè mén bāng jūn wéi liǎng jūn zhī

曰:邦 君 树 塞 门,管 氏 亦 树 塞 门;邦 君 为 两 君 之

hǎo yǒu fǎn diàn guǎn shì yì yǒu fǎn diàn guǎn shì ér zhī lǐ shú bù zhī

好,有 反 坫, 管 氏 亦 有 反 坫。管 氏 而 知 礼, 孰 不 知

礼。

管仲:姓管,名夷吾,字仲。做了齐桓公的宰相,使他成为春秋诸侯中第一个霸主。孔子批评了他违背礼法的做法。

器:气量,胸襟。

有三归:将应该归公的市租据为己有。

摄:兼职,兼任。当时士大夫家臣多有兼职,而管仲的家臣却是一人一职。

焉得:怎么能是。

邦君:诸侯,诸侯国的国君。

树:立。

塞门:门口用来遮挡视线的短墙,相当于影壁。

好:友好。

反坫(diàn):宴会的礼节,诸侯王会见别国国君,献酒后把空杯放回坫上。坫,古代厅堂中用土筑的台子,祭祀或宴会时用来放礼器和酒具。

而:连词,假如。

孔子说:“管仲的气量小啊!”有人问:“管仲节俭吗?”孔子说:“管仲收取了人民的大量市租,他的家臣一人一职,并不兼任,哪里能说他节俭呢?”那人又问:“那么他懂得礼节吗?”孔子说:“国君宫殿门前立了一个影壁,管仲也立了一个影壁,国君设宴招待别国君主,厅堂里有放酒杯的台子,管仲家也设了这样的台子。要是说管仲懂得礼节,那谁不懂礼节呢?”

zǐ yù lǔ tài shī yuè yuē yuè qí kě zhī yě shǐ zuò xī rú yě

子 语 鲁 大 师 乐 曰:乐 其 可 知 也。始 作,翕 如 也;

zòng zhī chún rú yě jiǎo rú yě yì rú yě yǐ chéng

纵 之,纯 如 也,皦 如 也,绎 如 也,以 成。

语(yù):动词,告诉,对……说。

大师:乐官的主管。大,同“太”。

翕(xī):合,和顺协调;一说,兴奋热烈。

从:同“纵”,展开,放纵。

纯:美好。

皦(jiǎo):清晰,明亮。

绎(yì):连绵不断。

孔子对鲁国的太师谈论演奏音乐,说:“奏乐的道理是可以知道的:开始演奏时,和谐顺畅,展开后美妙动听,清晰明亮,连绵不绝,直至乐曲最终完成。”

yí fēng rén qǐng jiàn yuē jūn zǐ zhī zhì yú sī yě wú wèi cháng bù

仪 封 人 请 见,曰:君 子 之 至 于 斯 也,吾 未 尝 不

dé jiàn yě cóng zhě jiàn zhī chū yuē èr sān zǐ hé huàn yú sàng hū

得 见 也。从 者 见 之。出 曰:二 三 子,何 患 于 丧 乎。

tiān xià zhī wú dào yě jiǔ yǐ tiān jiāng yǐ fū zǐ wéi mù duó

天 下 之 无 道 也 久 矣,天 将 以 夫 子 为 木 铎。

仪:卫国地名,今河南兰考一带。

封人:官职名,镇守边界的官员。封,边界。

请见:即请求接见。见,同“现”,接见。

斯:代词,这个地方。

二三子:尊称孔子的弟子,各位的意思。二三,是约指。

患:担忧。

丧:失去。此处指孔子失去官位。孔子离开鲁国后一直未能实现政治抱负。

木铎(duó):一种有木舌的铜铃,古代用来召集民众宣布政令等。这里比喻孔子能起到引导民众管理国家的作用。

仪这个地方的边防官请求孔子接见他,说:“所有有德行的人来到我这个地方,我从来没有不和他见面的。”孔子的随行学生带他去见了孔子。他出来后说:“各位为何要担心孔子没有官做呢?天下道义不行已经很久了,上天必将让孔子作为人民的导师。”

zǐ wèi sháo jìn měi yǐ yòu jìn shàn yě wèi wǔ jìn měi yǐ

子 谓 韶,尽 美 矣,又 尽 善 也;谓 武,尽 美 矣,

wèi jìn shàn yě

未 尽 善 也。

韶(sháo):上古虞舜时的乐舞名。尧禅(shàn)让帝位给虞舜,乐舞表现一种和睦的特色,所以说“尽善”。

美:指乐舞的声貌、形式美好。

善:指乐舞的内容意义美好。

武:周代表现武王伐纣的乐舞。孔子认为武王伐纣是顺应民心的,但毕竟是征讨了帝王,所以“未尽善”。

孔子谈论《韶》说:“美极了,而且好极了。”谈论《武》说:“美极了,却还不够好。”

zǐ yuē jū shàng bù kuān wéi lǐ bú jìng lín sāng bù āi wú hé

子 曰:居 上 不 宽,为 礼 不 敬,临 丧 不 哀,吾 何

yǐ guān zhī zāi

以 观 之 哉。

上:上位,高位。

宽:宽厚,宽宏大量。

敬:恭敬,郑重。

孔子说:“处于上位却待人不宽厚,举行仪礼时却不恭敬认真,参加丧礼时却不哀伤,这样的人,我还有什么可看的呢?”

第四章 论语里仁篇

zǐ yuē lǐ rén wéi měi zé bù chǔ rén yān dé zhì

子 曰: 里 仁 为 美; 择 不 处 仁,焉 得 知。

里:邻里。周代五家为邻,五邻为里。这里用作动词,作居住讲。

仁:仁德之风纯厚的地方;一说,有仁德的人。

处:居住,相处。

焉(yān):怎么,哪里。

知:同“智”,明智。

孔子说:“住在有仁德之风的地方才好。不选择有仁德的住处,怎么能算明智呢?”

zǐ yuē bù rén zhě bù kě yǐ jiǔ chù yuē bù kě yǐ cháng chǔ lè

子 曰:不 仁 者,不 可 以 久 处 约,不 可 以 长 处 乐。

rén zhě ān rén zhì zhě lì rén

仁 者 安 仁,知 者 利 仁。

约:穷困,俭约。

乐:富裕,安乐。

知:同“智”。

孔子说:“没有仁德的人不能长久地过俭约的生活,也不能长久地过富足安乐的生活。有仁德的人能安心于行仁德,有智慧的人能利用仁德。”

zǐ yuē wéi rén zhě néng hào rén néng wù rén

子 曰:唯 仁 者,能 好 人,能 恶 人。

好(hào):动词,喜欢,喜爱。

恶(wù):厌恶,讨厌。

孔子说:“只有有仁德的人才能够以正确的方式喜爱某人,厌恶某人。”

zǐ yuē gǒu zhì yú rén yǐ wú wù yě

子 曰:苟 志 于 仁 矣,无 恶 也。

苟:假如,如果。

志:立志,有志于。

恶(è):做坏事。

孔子说:“假如立志于实行仁德,就不会做坏事。”

zǐ yuē fù yǔ guì shì rén zhī suǒ yù yě bù yǐ qí dào dé zhī

子 曰:富 与 贵,是 人 之 所 欲 也。不 以 其 道 得 之,

bù chù yě pín yǔ jiàn shì rén zhī suǒ wù yě bù yǐ qí dào dé zhī

不 处 也。贫 与 贱,是 人 之 所 恶 也。不 以 其 道 得 之,

bù qù yě jūn zǐ qù rén wù hū chéng míng jūn zǐ wú zhōng shí zhī jiān

不 去 也。君 子 去 仁,恶 乎 成 名。君 子 无 终 食 之 间

wéi rén zào cì bì yú shì diān pèi bì yú shì

违 仁,造 次 必 于 是,颠 沛 必 于 是。

是:代词,这。

处:接受,享受。

去:摆脱,避开。

恶:同“乌”,相当于“何”,如何,怎样。

终食之间:吃一顿饭的功夫。

违:违背。

造次:仓促,匆忙。

颠沛:原指跌倒,引申为受挫,困顿流离。

孔子说:“发财和升官,这是人们所盼望的,若不是用正当方法得到的,君子不会接受。贫穷和卑贱,这是人们所厌恶的,若不是用正当的方法摆脱,君子就不会那么做。君子抛弃了仁德,怎么能成就他的名声呢?君子即使吃一顿饭的功夫也不能违背仁德,匆忙仓促时也一定按仁德行事,颠沛流离也一定按仁德做事。”

zǐ yuē wǒ wèi jiàn hào rén zhě wù bù rén zhě hào rén zhě wú yǐ

子 曰:我 未 见 好 仁 者,恶 不 仁 者。好 仁 者 无 以

shàng zhī wù bù rén zhě qí wéi rén yǐ bù shǐ bù rén zhě jiā hū qí

尚 之。恶 不 仁 者,其 为 仁 矣,不 使 不 仁 者 加 乎 其

shēn yǒu néng yí rì yòng qí lì yú rén yǐ hū wǒ wèi jiàn lì bù zú

身。有 能 一 日 用 其 力 于 仁 矣 乎,我 未 见 力 不 足

zhě gài yǒu zhī yǐ wǒ wèi zhī jiàn yě

者。盖 有 之 矣,我 未 之 见 也。

尚:动词,超过。

矣:用法同“也”,表示语气停顿。

盖:句首发语词,表示揣测意。

未之见:是“未见之”的倒装。

孔子说:“我没见过爱好仁德的人和厌恶不仁德的人。爱好仁德的人是无法超过的,厌恶不仁德的人行仁德时,不使不仁德的东西加在自己的身上。有谁能一整天用自己的力量去主动实行仁德呢?我没见过力量不够的。大概这样做的人有,但我没见过。”

zǐ yuē rén zhī guò yě gè yú qí dǎng guān guò sī zhī rén yǐ

子 曰:人 之 过 也,各 于 其 党。观 过,斯 知 仁 矣。

过:过错。

党:这里指意气相投的人。

仁:同“人”。

孔子说:“人犯的过错与各自那一类的人相同。观察他犯的过错,就能知道他是什么样的人了。”

zǐ yuē zhāo wén dào xī sǐ kě yǐ

子 曰:朝 闻 道,夕 死 可 矣。

朝(zhāo):早上。

闻:听到,知道。

道:指某种真理,即儒家之道。

孔子说:“早上明白了真理,晚上就死去也是可以的。”

zǐ yuē shì zhì yú dào ér chǐ è yī è shí zhě wèi zú yǔ yì yě

子 曰:士 志 于 道,而 耻 恶 衣 恶 食 者,未 足 与 议 也。

士:读书人,一般的小知识分子。

孔子说:“读书人有志于道,却又以自己穿的衣服不好、吃的饭菜不好为耻,这种人不值得与他谈论。”

zǐ yuē jūn zǐ zhī yú tiān xià yě wú shì yě wú mò yě

子 曰:君 子 之 于 天 下 也,无 适 也,无 莫 也,

yì zhī yǔ bǐ

义 之 与 比。

适、莫:有多种解释。有认为人情亲疏厚薄;有认为敌对、爱慕。这里解释为可与不可。

比:挨着,靠拢,靠近。

孔子说:“君子对于天下事情的处理,没有规定要怎样干,也没有规定不要怎样干,怎样干合理恰当就怎样干。”

zǐ yuē jūn zǐ huái dé xiǎo rén huái tǔ jūn zǐ huái xíng xiǎo rén huái huì

子 曰:君 子 怀 德,小 人 怀 土;君 子 怀 刑,小 人 怀 惠。

刑:法度典范,刑罚。

孔子说:“君子关心的是道德,小人关心的是田土乡宅;君子关心法度,小人关心恩惠。”

zǐ yuē fǎng yú lì ér xíng duō yuàn

子 曰:放 于 利 而 行,多 怨。

放:同“仿”,依据。

孔子说:“依据个人利益而行动,会招来很多的怨恨。”

zǐ yuē néng yǐ lǐ ràng wéi guó hū hé yǒu bù néng yǐ lǐ ràng wéi

子 曰:能 以 礼 让 为 国 乎,何 有?不 能 以 礼 让 为

guó rú lǐ hé

国,如 礼 何?

礼让:按周礼注重礼仪,谦让。

何有:有什么困难呢。

孔子说:“能用礼让来治理国家吗?那有什么困难呢?不能用礼让来治理国家,又怎么来对待礼仪呢(礼仪有什么用呢)?”

zǐ yuē bú huàn wú wèi huàn suǒ yǐ lì bú huàn mò jǐ zhī

子 曰:不 患 无 位,患 所 以 立。不 患 莫 己 知,

qiú wéi kě zhī yě

求 为 可 知 也。

立:站住脚。

莫己知:即“莫知己”,没人知道自己。

孔子说:“不担忧没有官职,只担忧没有胜任官职的本领。不担忧没人知道自己,去追求使别人知道自己的本领好了。”

zǐ yuē shēn hū wú dào yī yǐ guàn zhī zēng zǐ yuē wéi zǐ chū

子 曰:参 乎,吾 道 一 以 贯 之。曾 子 曰:唯。子 出,

mén rén wèn yuē hé wèi yě zēng zǐ yuē fū zǐ zhī dào zhōng shù ér yǐ

门 人 问 曰:何 谓 也?曾 子 曰:夫 子 之 道,忠 恕 而 已

矣。

贯:贯穿。

唯:是的,表示应答。

忠:忠诚,诚挚。

恕:对别人宽容。

孔子说:“参啊!我主张的道贯穿了一个基本概念。”曾子说:“是的。”孔子出去后,别的学生问曾参说:“那是什么意思?”曾子说:“夫子主张的道不过是忠恕罢了。”

zǐ yuē jūn zǐ yù yú yì xiǎo rén yù yú lì

子 曰:君 子 喻 于 义,小 人 喻 于 利。

喻:明白,懂得。

义:合乎正义和道义的事情。

利:私利,财利。

孔子说:“君子懂得义,小人只知道利。”

zǐ yuē jiàn xián sī qí yān jiàn bù xiàn ér nèi zì xǐng yě

子 曰:见 贤 思 齐 焉,见 不 贤 而 内 自 省 也。

贤:贤人,有才德的人。

齐:用作动词,向……看齐,与……等同。

省(xǐnɡ):反省,内省,检讨自己的思想行为。

孔子说:“看见有贤德的人,就该想到要向他看齐,见到没有贤德的人,就该反省自己是否有他那样的错误。”

zǐ yuē shì fù mǔ jǐ jiàn jiàn zhì bú cóng yòu jìng bù wéi láo

子 曰:事 父 母 几 谏。见 志 不 从,又 敬 不 违,劳

ér bú yuàn

而 不 怨。

事:事奉。

几(jī):婉转,轻微,隐微。

劳:操劳;一说,忧愁。

孔子说:“事奉父母,如果他们有不对之处,要委婉地劝止,看到自己的心意没有被听从,仍要恭敬不冒犯他们,为父母操劳但不要怨恨。”

zǐ yuē fù mǔ zài bú yuǎn yóu yóu bì yǒu fāng

子 曰:父 母 在,不 远 游,游 必 有 方。

游:离家出游。

方:方向,方位。

孔子说:“父母在世时,不要远离家乡,若定要远离家乡,也必须有确定的地方。”

zǐ yuē sān nián wú gǎi yú fù zhī dào kě wèi xiào yǐ

子 曰:三 年 无 改 于 父 之 道,可 谓 孝 矣。

三年:见《学而第一》第十一章注。

孔子说:“父亲死后,多年不改变他合理的方面,可以说是孝。”

zǐ yuē fù mǔ zhī nián bù kě bù zhī yě yī zé yǐ xǐ yī zé

子 曰:父 母 之 年 不 可 不 知 也;一 则 以 喜,一 则

yǐ jù

以 惧。

惧:担忧,担心。这里指担忧父母年事已高,会衰老死亡。

孔子说:“父母的年纪不可以不知道。一方面因为他们高寿而高兴,另一方面又因为他们年纪大了而为之担忧。”

zǐ yuē gǔ zhě yán zhī bù chū chǐ gōng zhī bú dǎi yě

子 曰:古 者 言 之 不 出,耻 躬 之 不 逮 也。

古者:古代的人,往往指古代有地位的人。

耻:以……为耻。

躬:亲自,亲身。

逮(dài):赶上。

孔子说:“古人言语不轻易出口,认为说出来了却做不到是可耻的。”

zǐ yuē yǐ yuē shī zhī zhě xiǎn yǐ

子 曰:以 约 失 之 者,鲜 矣。

约:约束,谨慎节制。这里指用一种立身处世原则约束自己。

失:过失,犯错误。

鲜(xiǎn):少。

孔子说:“因为对自己节制约束而犯过失的事很少。”

zǐ yuē jūn zǐ yù nà yú yán ér mǐn yú xíng

子 曰:君 子 欲 讷 于 言,而 敏 于 行。

讷(nè):语言迟钝。这里指说话谨慎,有分寸。

行:行动,行为。

孔子说:“君子要谨慎地说话,却要敏捷地行动。”

zǐ yuē dé bù gū bì yǒu lín

子 曰:德 不 孤,必 有 邻。

邻:邻居。这里指志趣相投、志同道合的人。

孔子说:“有德行的人不会孤立,一定会有志同道合的人。”

zǐ yóu yuē shì jūn shùo sī rǔ yǐ péng yǒu shùo sī shū yǐ

子 游 曰:事 君 数,斯 辱 矣;朋 友 数,斯 疏 矣。

数(shuò):屡次,多次,频繁。

斯:副词,就。

子游说:“对君主过于频繁地劝谏就会招致侮辱,对朋友过多地提意见,就会被疏远。”

第五章 论语公冶长篇

zǐ wèi gōng yě cháng kě qì yě suī zài léi xiè zhī zhōng fēi qí zuì

子 谓 公 冶 长 可 妻 也,虽 在 缧 绁 之 中,非 其 罪

yě yǐ qí zǐ qì zhī

也。以 其 子 妻 之。

公冶长(chánɡ):孔子的学生,姓公冶,名长,字子芝。

妻(qì):用作动词,嫁女儿给……。

缧绁(léixiè):捆犯人的绳索,这里代指监狱。

子:儿女,这里指女儿。

孔子说到公冶长:“可以把女儿嫁给他。虽然他曾被关在监狱中,但不是他的罪过。”孔子就把女儿嫁给了公冶长。

zǐ wèi nán róng bāng yǒu dào bú fèi bāng wú dào miǎn yú xíng lù

子 谓 南 容,邦 有 道 不 废,邦 无 道 免 于 刑 戮。

yǐ qí xiōng zhī zǐ qì zhī

以 其 兄 之 子 妻 之。

南容:孔子的学生。姓南宫,名(tāo),又名适(kuò),字子容。

邦有道:社会有秩序,国家兴盛太平。

废:废弃。

刑戮(lù):泛指受到刑罚惩治。戮,杀。

孔子说到南容:“国家政治清明的时候,他会被任用,不被废弃;国家政治黑暗的时候,他能避免受刑罚。”孔子把自己哥哥的女儿嫁给了他。

zǐ wèi zǐ jiàn jūn zǐ zāi ruò rén lǔ wú jūn zǐ zhě sī yān qǔ

子 谓 子 贱,君 子 哉 若 人。鲁 无 君 子 者,斯 焉 取

斯。

子贱:孔子的学生。姓宓(fú),名不齐,字子贱。

斯:代词。这里的“斯”指子贱,句末的“斯”指君子的品德。

取:获得,得到,可以理解为学到。

孔子评价子贱说:“这个人是个君子啊!假如鲁国没有君子,他从哪里获得这样好的品德呢?”

zǐ gòng wèn yuē cì yě hé rú zǐ yuē rǔ qì yě yuē hé qì

子 贡 问 曰:赐 也 何 如?子 曰:汝 器 也。曰:何 器

yě yuē hú liǎn yě

也? 曰:瑚 琏 也。

赐:子贡的名。

何如:怎么样。

女:同“汝”,你。

瑚琏(húlián):古代祭祀时盛粮食的器具,有玉石装饰。这里孔子用器具比喻子贡还达不到“君子不器”的高度。

子贡问孔子说:“我是个怎样的人?”孔子说:“你好比是个有用的器具。”子贡说:“什么器具?”孔子说:“宗庙里盛黍稷的瑚琏。”

huò yuē yōng yě rén ér bú nìng zǐ yuē yān yòng nìng yù rén yǐ

或 曰:雍 也,仁 而 不 佞。子 曰:焉 用 佞。 御 人 以

kǒu gěi lǚ zēng yú rén bù zhī qí rén yān yòng nìng

口 给,屡 憎 于 人。不 知 其 仁。焉 用 佞。

雍:孔子的学生,姓冉,名雍,字仲弓。

焉:安,何。

佞(nìnɡ):能言善说,花言巧语。

御:抵御,抗拒。这里指辩驳,与人顶嘴。

口给(jǐ):言辞敏捷。

有人说:“冉雍是个仁人,却不能言善辩。”孔子说:“何必要能言善辩呢?强嘴利舌地同人家辩驳,常被人讨厌。我不知道冉雍是不是仁人,但何必要能言善辩、有口才呢?”

zǐ shǐ qī diāo kāi shì duì yuē wú sī zhī wèi néng xìn zǐ yuè

子 使 漆 雕 开 仕,对 曰:吾 斯 之 未 能 信。子 悦。

漆雕开:孔子的学生。姓漆雕,名开,字子若。

仕:做官。

吾斯之未能信:是“吾未能信斯”的倒装句式。斯,指代做官。信,自信,有信心。是说自己还未能达到做官的标准。

说:同“悦”。

孔子让漆雕开去做官。他回答说:“我对做官还没有信心。”孔子听了这话很高兴。

zǐ yuē dào bù xíng chéng fú fú yú hǎi cóng wǒ zhě qí yóu yú

子 曰:道 不 行,乘 桴,浮 于 海,从 我 者 其 由 欤?

zǐ lù wén zhī xǐ zǐ yuē yóu yě hào yǒng guò wǒ wú suǒ qǔ cái

子 路 闻 之,喜。子 曰:由 也,好 勇 过 我,无 所 取 材。

桴(fú):用竹或木编成的小筏子。

从:跟随,跟从。

其:表推测的语气助词,大概,可能。

与:同“欤”,疑问助词,相当于“乎”。

材:古代有时与“哉”通用,语气助词。一说,同“才”,才能,本领;另一说,同“裁”,裁度事理。

孔子说:“我主张的道得不到实行,就想坐木桴漂到海上去。能跟随我的大概只有仲由吧?”子路听到这话很高兴。孔子说:“仲由这个人好勇的精神大大超过了我,就是不能裁度事理。”

mèng wǔ bó wèn zǐ lù rén hū zǐ yuē bù zhī yě yòu wèn zǐ

孟 武 伯 问: 子 路 仁 乎?子 曰:不 知 也。又 问。子

yuē yóu yě qiān shèng zhī guó kě shǐ zhì qí fù yě bù zhī qí rén yě

曰:由 也,千 乘 之 国,可 使 治 其 赋 也;不 知 其 仁 也。

qiú yě hé rú zǐ yuē qiú yě qiān shì zhī yì bǎi shèng zhī jiā kě

求 也 何 如?子 曰: 求 也,千 室 之 邑,百 乘 之 家,可

shǐ wéi zhī zǎi yě bù zhī qí rén yě chì yě hé rú zǐ yuē chì yě

使 为 之 宰 也;不 知 其 仁 也。赤 也 何 如?子 曰:赤 也,

shù dài lì yú cháo kě shǐ yǔ bīn kè yán yě bù zhī qí rén yě

束 带 立 于 朝,可 使 与 宾 客 言 也;不 知 其 仁 也。

赋:古代的兵役制度。这里指管理军事政治。

千室之邑(yì):指有一千户人家的城邑。邑,古代居民的聚居地,周围有田地,相当于城镇。

家:古代国家分封给卿大夫的土地,叫采邑、采地,家就是指这种采邑。卿、大夫可以设家臣,自行管理收取地租。

宰:古代邑的行政长官叫宰,宰也作为官吏的通称。

赤:孔子的学生,姓公西,名赤,字子华。

束带:整理衣服,扎上腰带,指穿上礼服去上朝。

孟武伯问:“子路能做到仁德吗?”孔子说:“不知道。”他又问。孔子说:“仲由这个人,一个有一千辆兵车的国家,可以让他管理兵役军政。至于他能不能做到仁德我不知道。”孟武伯问:“冉求怎么样?”孔子说:“冉求啊,一个有一千户人家的城邑,或有一百辆兵车的城邑里,可以让他担任总管。但我不知道他能不能做到仁德。”孟武伯问:“公西赤怎么样?”孔子说:“公西赤啊,可以让他穿上礼服,系上腰带站在朝廷大堂中做外交官司、接待宾客,但我不知道他能不能做到仁德。”

zǐ wèi zǐ gòng yuē rǔ yǔ huí yě shú yù duì yuē cì yě hé

子 谓 子 贡 曰:汝 与 回 也 孰 愈?对 曰:赐 也,何

gǎn wàng huí huí yě wén yī yǐ zhī shí cì yě wén yī yǐ zhī èr

敢 望 回。回 也,闻 一 以 知 十;赐 也,闻 一 以 知 二。

zǐ yuē fú rú yě wú yǔ rǔ fú rú yě

子 曰:弗 如 也,吾 与 汝 弗 如 也。

女:同“汝”,你。

孰:谁,哪个。

愈:更好,胜过,更强。

望:比。

与:这里是作动词,赞同的意思。

孔子对子贡说:“你和颜回,谁更强一些?”子贡回答说:“我怎么敢和颜回相比呢?颜回听到一件事可以推知十个道理,我呢,只能推知两件事。”孔子说:“赶不上他,我同意你说的!”

zǎi yǔ zhòu qǐn zǐ yuē xiǔ mù bù kě diāo yě fèn tǔ zhī qiáng

宰 予 昼 寝。子 曰:朽 木 不 可 雕 也;粪 土 之 墙,

bù kě wū yě yú yǔ yǔ hé zhū zǐ yuē shǐ wú yú rén yě tīng qí

不 可 杇 也,于 予 与 何 诛。子 曰:始 吾 于 人 也,听 其

yán ér xìn qí xíng jīn wú yú rén yě tīng qí yán ér guān qí xíng

言 而 信 其 行;今 吾 于 人 也,听 其 言 而 观 其 行,

yú yǔ yǔ gǎi shì

于 予 与 改 是。

宰予:孔子的学生。姓宰,名予,字子我。又称宰我。

粪土:污秽的土。

杇:同“圬”,原指灰泥抹墙的工具,俗称“抹子”。这里是作动词,粉刷墙壁。

与:语气词,这里表示停顿。

诛:谴责责备。

是:代词,此,这。

宰予大白天睡觉。孔子说:“腐烂的木头没法雕刻什么,粪土做的墙壁没法粉刷,对于宰予何必去谴责他呢?”孔子又说:“开始,我对于人,是听了他的话就相信他的行为;现在,我对于人,是听了他的话,还要观察他的行为。宰予这人使我有了这一改变。”

zǐ yuē wú wèi jiàn gāng zhě huò duì yuē shēn chéng zǐ yuē chéng yě

子 曰:吾 未 见 刚 者,或 对 曰:申 枨。子 曰:枨 也

yù yān dé gāng

欲,焉 得 刚。

刚:坚强,刚毅不屈。

申枨(chénɡ):孔子的学生,姓申,名枨,字周。

欲:欲望多。

孔子说:“我没见过刚毅不屈的人。”有人回答说:“申枨是刚毅的人。”孔子说:“申枨欲望太多,哪里能做到刚毅不屈呢?”

zǐ gòng yuē wǒ bú yù rén zhī jiā zhū wǒ yě wú yì yù wú jiā

子 贡 曰:我 不 欲 人 之 加 诸 我 也,吾 亦 欲 无 加

zhū rén zǐ yuē cì yě fēi ěr suǒ jí yě

诸 人。子 曰:赐 也,非 尔 所 及 也。

加:欺凌,凌辱。

诸:“之于”的合音。

尔:你。

子贡说:“我不想别人欺侮我,我也不想欺侮别人。”孔子说:“赐呀,这不是你所能做到的。”

zǐ gòng yuē fū zǐ zhī wén zhāng kě dé ér wén yě fū zǐ zhī yán

子 贡 曰:夫 子 之 文 章,可 得 而 闻 也;夫 子 之 言

xìng yǔ tiān dào bù kě dé ér wén yě

性 与 天 道,不 可 得 而 闻 也。

文章:这里指古代有关礼乐、法度、文化等古代文献的学问。

性:人的本性。

天道:天命,古代指自然和人类社会之间吉凶福祸的联系。

子贡说:“老师关于诗书礼乐等文献方面的学问,我们可以听到;老师关于人性和天道的论述,我们却无法听到。”

zǐ lù yǒu wén wèi zhī néng xíng wéi kǒng yòu wén

子 路 有 闻,未 之 能 行,唯 恐 有 闻。

有:同“又”。

子路听到一些道理,还没有按照去做,只怕又听到另一道理,来不及实行。

zǐ gòng wèn yuē kǒng wén zǐ hé yǐ wèi zhī wén yě zǐ yuē mǐn

子 贡 问 曰:孔 文 子,何 以 谓 之 文 也?子 曰:敏

ér hào xué bù chǐ xià wèn shì yǐ wèi zhī wén yě

而 好 学,不 耻 下 问,是 以 谓 之 文 也。

孔文子:姓孔,名圉,字仲叔,卫国的大夫,谥号“文”。

子贡问孔子说:“为什么孔文子谥号叫做‘文’呢?”孔子说:“他聪敏好学,向不如他的人请教而不以为耻,所以他的谥号叫做‘文’。”

zǐ wèi zǐ chǎn yǒu jūn zǐ zhī dào sì yān qí xíng jǐ yě gōng

子 谓 子 产,有 君 子 之 道 四 焉:其 行 己 也 恭,

qí shì shàng yě jìng qí yǎng mín yě huì qí shǐ mín yě yì

其 事 上 也 敬,其 养 民 也 惠,其 使 民 也 义。

子产:姓公孙,名侨,字子产,春秋时郑国的贤相。

孔子说到子产:“他有四种行为符合君子之道:他自己的态度庄严恭敬,他对待君上很敬重,他教养人民能给予恩惠,他役使人民注意合理。”

zǐ yuē yàn píng zhòng shàn yǔ rén jiāo jiǔ ér jìng zhī

子 曰:晏 平 仲,善 与 人 交,久 而 敬 之。

晏平仲:姓晏,名婴,字仲,死后谥号为“平”。齐国大夫,著名的政治家。

之:指晏平仲;一说,指朋友。

孔子说:“晏平仲善于和别人交往,相处越久,别人越敬重他。”

zǐ yuē zāng wén zhòng jū cài shān jié zǎo zhuó hé rú qí zhì yě

子 曰:臧 文 仲 居 蔡,山 节 藻 梲,何 如 其 知 也。

臧文仲:鲁国大夫,姓臧孙,名辰,字仲,死后谥号为“文”。孔子批评他不仁不智。

居:动词使动用法,使……居住。

蔡:原指蔡国,因出产大乌龟而被代指大乌龟。

山节藻棁(zhuō):就是雕梁画栋的意思。山节,即把斗拱雕成山形。节,是柱子头上的斗拱。

藻棁,是把短柱上画上水草图案。棁,是房子大梁上的短柱。

何如:怎么。

知:同“智”,明智。

孔子说:“臧文仲为大乌龟盖了房子,有雕成山形的斗拱和画着水藻的梁上短柱,这个人怎么能说是明智呢?”

zǐ zhāng wèn yuē lìng yǐn zǐ wén sān shì wéi lìng yǐn wú xǐ sè sān yǐ

子 张 问 曰:令 尹 子 文,三 仕 为 令 尹,无 喜 色,三 已

zhī wú yùn sè jiù lìng yǐn zhī zhèng bì yǐ gào xīn lìng yǐn hé rú

之,无 愠 色;旧 令 尹 之 政,必 以 告 新 令 尹,何 如?

zǐ yuē zhōng yǐ yuē rén yǐ hū yuē wèi zhī yān dé rén cuī zǐ shì

子 曰:忠 矣。曰:仁 矣 乎?曰:未 知,焉 得 仁。崔 子 弒

qí jūn chén wén zǐ yǒu mǎ shí shèng qì ér wéi zhī zhì yú tā bāng

齐 君,陈 文 子 有 马 十 乘,弃 而 违 之,至 于 他 邦,

zé yuē yóu wú dà fu cuī zǐ yě wéi zhī zhī yī bāng zé yòu yuē

则 曰:犹 吾 大 夫 崔 子 也。违 之,之 一 邦,则 又 曰:

yóu wú dà fu cuī zǐ yě wéi zhī hé rú zǐ yuē qīng yǐ yuē rén

犹 吾 大 夫 崔 子 也。违 之,何 如?子 曰:清 矣。曰:仁

yǐ hū yuē wèi zhī yān dé rén

矣 乎?曰:未 知,焉 得 仁。

令尹:楚国宰相叫令尹。

子文:姓鬭(dòu),名穀於菟(ɡòuwūtú),字子文,是楚国的贤相。

三:虚数,指多次。

已:停,罢免,免职。

崔子:齐国大夫崔杼(zhù),杀了齐君庄公。

弑:古代指臣杀死君主或者子女杀死父母。

齐君:指齐庄公,姓姜,名光。

陈文子:齐国大夫,名须无。

违:离别,离开。

子张问孔子:“令尹子文多次做令尹,没有高兴的神色;多次被罢免,没有生气的神色。每次被罢免时一定把自己旧日的一切政务工作告诉新任的令尹。这个人怎么样?”孔子说:“他很忠诚。”子张说:“他可以算仁吗?”孔子说:“不知道。这怎么能算是仁呢?”“崔子杀了齐国国君,陈文子有四十匹马,舍弃不要,离开齐国,到了别的国家,说:‘这里的执政者与我们的崔子差不多。’便离开。到了另一国,又说:‘这里的执政者和我们的崔子差不多。’再离开。这个人怎么样?”孔子说:“他很清白。”子张说:“可以算仁吗?”孔子说:“不知道。这怎能算仁呢?”

jì wén zǐ sān sī ér hòu xíng zǐ wén zhī yuē zài sī kě yǐ

季 文 子 三 思 而 后 行,子 闻 之,曰:再,斯 可 矣。

季文子:鲁国大夫,姓季孙,名行父,“文”是他死后的谥号。他世故太深,行为过于谨慎,对于利害过于计较,容易起私意而徇私情。孔子的话是针对于此的。

再:再次,第二次,它后面省略了“思”字。

季文子逢事考虑三次才行动。孔子听了这个说:“想两次就可以了。”

zǐ yuē nìng wǔ zǐ bāng yǒu dào zé zhì bāng wú dào zé yú qí zhì

子 曰:宁 武 子,邦 有 道 则 智,邦 无 道 则 愚;其 知

kě jí yě qí yú bù kě jí yě

可 及 也,其 愚 不 可 及 也。

宁(nìnɡ)武子:卫国人,大夫。姓宁,名俞,“武”是谥号。

知:同“智”。

愚:愚笨,这里是指装傻。

孔子说:“宁武子在国家太平有道时就显露聪明才智,在国家昏暗时就装傻。他的聪明别人赶得上,他的装傻别人就赶不上了。”

zǐ zài chén yuē guī yú guī yú wú dǎng zhī xiǎo zǐ kuáng jiǎn

子 在 陈,曰:归 欤 归 欤!吾 党 之 小 子 狂 简,

fěi rán chéng zhāng bù zhī suǒ yǐ cái zhī

斐 然 成 章,不 知 所 以 裁 之。

陈:国名,“妫”(ɡuī)姓。

与:同“欤”。

吾党:我的家乡鲁国。古代500家为一党。

狂:心气高,志向远大。

简:行为粗率,简单化,做法不高明。

斐(fěi)然:本义指无色错杂,形容有文采。

裁:剪裁,这里有节制、约束的意思。

孔子在陈国说:“回去吧!回去吧!我们家乡的学生们,志向远大却行为粗率,文采又斐然可观,就是不知该怎样节制和约束!”

zǐ yuē bó yí shū qí bú niàn jiù è yuàn shì yòng xī

子 曰:伯 夷、叔 齐,不 念 旧 恶,怨 是 用 希。

伯夷、叔齐:殷朝末年一个小国国君孤竹君的两个儿子,父亲死后互相推让君位,都逃到周文王的辖区。周武王伐纣灭殷,他们不满于改朝换代,以吃周朝的粮食为耻,隐居在首阳山采薇为食,最终饿死。

是用:因此。

希:同“稀”,少。

孔子说:“伯夷、叔齐不记过去的仇怨,人们对他们的怨恨也就少了。”

zǐ yuē shú wèi wēi shēng gāo zhí huò qǐ xiān yān qǐ zhū qí lín ér

子 曰:孰 谓 微 生 高 直,或 乞 酰 焉,乞 诸 其 邻 而

yǔ zhī

与 之。

微生高:姓微生,名高,以直爽守信著称,传说他和一位女子相约在一座桥下见面,女子没按时来,他一直在桥下等,水涨了也不走,最终抱着柱子被淹死。

醯(xī):醋。

孔子说:“谁说微生高这个人直爽呀?有人向他讨点醋,他没说自己没有,却到邻居家要些来再给他。”

zǐ yuē qiǎo yán lìng sè zú gōng zuǒ qiū míng chǐ zhī qiū yì chǐ

子 曰:巧 言、令 色、足 恭,左 丘 明 耻 之,丘 亦 耻

zhī nì yuàn ér yǒu qí rén zuǒ qiū míng chǐ zhī qiū yì chǐ zhī

之;匿 怨 而 友 其 人,左 丘 明 耻 之,丘 亦 耻 之。

足恭:态度卑曲,过分恭敬。

左丘明:春秋时鲁国人,任鲁国太史(史官),相传为《左传》作者。

匿(nì):隐藏起来。

孔子说:“花言巧语,伪装得和颜悦色,表现出过分的恭敬,这种人左丘明认为可耻,我孔丘也认为可耻。内心对人藏着怨恨,表面上却同他要好,这种人左丘明认为可耻,我也认为可耻。”

yán yuān jì lù shì zǐ yuē hé gè yán ěr zhì zǐ lù yuē yuàn

颜 渊、季 路 侍。子 曰:盍 各 言 尔 志。子 路 曰:愿

chē mǎ yì qīng qiú yǔ péng yǒu gòng bì zhī ér wú hàn yán yuān yuē yuàn

车 马 衣 轻 裘,与 朋 友 共,敝 之 而 无 憾。颜 渊 曰: 愿

wú fá shàn wú shī láo zǐ lù yuē yuàn wén zǐ zhī zhì zǐ yuē lǎo

无 伐 善,无 施 劳。子 路 曰:愿 闻 子 之 志。子 曰:老

zhě ān zhī péng yǒu xìn zhī shào zhě huái zhī

者 安 之,朋 友 信 之,少 者 怀 之。

季路:即子路,因为事奉季氏,又称季路。

侍:陪侍,陪在尊长身边站着。《论语》中,单用“侍”,指孔子坐着,弟子站着;“侍坐”,指孔子和弟子都坐着;“侍侧”,或坐或立。

盍(hé):“何不”的合音字。

裘(qiú):皮衣。

伐:夸耀。

施:表白。一说,施加给别人。

颜渊、季路站在孔子身边。孔子说:“何不各人说说自己的志向?”子路说:“我愿意有车马和衣服来和朋友共享,就是用坏了也不会不满。”颜渊说:“我愿意不夸耀自己长处,不表白自己的功劳。”子路对孔子说道:“希望听听您的志向。”孔子说:“我的志向在于使老人都得到奉养,朋友们相互信任,年少的能得到关爱。”

zǐ yuē yǐ yǐ hū wú wèi jiàn néng jiàn qí guò ér nèi zì sòng zhě

子 曰:已 矣 乎!吾 未 见 能 见 其 过,而 内 自 讼 者

也。

已:罢了,算了。

讼(sònɡ):责备,争辩是非。

孔子说:“算了吧!我没见过能看到自己的错误就在心里自我责备的人啊。”

zǐ yuē shí shì zhī yì bì yǒu zhōng xìn rú qiū zhě yān bù rú qiū

子 曰:十 室 之 邑,必 有 忠 信 如 丘 者 焉,不 如 丘

zhī hào xué yě

之 好 学 也。

十室之邑:指小村子。十室,十户人家。古代八家为一井,四井为一邑,一邑有32户人家。

孔子说:“就是只有十户人家的小村邑里,也一定有像我这样讲忠信的人,只是不如我好学罢了。”

第六章 论语雍也篇

zǐ yuē yōng yě kě shǐ nán miàn

子 曰:雍 也 可 使 南 面。

南面:即脸朝南,古代坐北朝南,面向南方的位置为尊位。

孔子说:“冉雍这个人可以让他坐尊位当高官。”

zhòng gōng wèn zǐ sāng bó zǐ zǐ yuē kě yě jiǎn zhòng gōng yuē jū

仲 弓 问 子 桑 伯 子。子 曰:可 也,简。仲 弓 曰:居

jìng ér xíng jiǎn yǐ lín qí mín bú yì kě hū jū jiǎn ér xíng jiǎn

敬 而 行 简,以 临 其 民,不 亦 可 乎。居 简 而 行 简,

wú nǎi tài jiǎn hū zǐ yuē yōng zhī yán rán

无 乃 大 简 乎。子 曰:雍 之 言 然。

仲弓:即冉雍。

子桑伯子:人名,身世不可考。

简:简单,约简,不繁琐。

居:平素做人,为人。

临:面对,面临,这里有治理的意思。

无乃:用于反问,岂不是。

大:同“太”。

仲弓问到子桑伯子这个人。孔子说:“他做事简要,是不错的。”仲弓说:“若有心严肃认真,办事简约,这样来对待人民,不也是可以的吗?若存心粗率简易,又办事简约,岂不是太简了吗?”孔子说:“你这话说得对。”

āi gōng wèn dì zǐ shú wéi hào xué kǒng zǐ duì yuē yǒu yán huí zhě

哀 公 问:弟 子 孰 为 好 学?孔 子 对 曰:有 颜 回 者

hào xué bù qiān nù bú èr guò bú xìng duǎn mìng sǐ yǐ jīn yě zé wū

好 学,不 迁 怒,不 贰 过,不 幸 短 命 死 矣:今 也 则 亡,

wèi wén hào xué zhě yě

未 闻 好 学 者 也。

迁怒:自己不如意时拿别人出气。迁,转移。

贰:二,再次,重复。

亡:同“无”。

鲁哀公问孔子:“你的学生里哪个好学?”孔子回答说:“有个叫颜回的学生好学,不迁怒于别人,不再犯同样的错误。不幸短命死了。现在就没有这样的人了,再没有听说过有谁好学了。”

zǐ huá shǐ yú qí rǎn zǐ wéi qí mǔ qǐng sù zǐ yuē yǔ zhī fǔ

子 华 使 于 齐,冉 子 为 其 母 请 粟。子 曰:与 之 釜。

qǐng yì yuē yǔ zhī yǔ rǎn zǐ yǔ zhī sù wǔ bǐng zǐ yuē chì zhī

请 益,曰:与 之 庾。冉 子 与 之 粟 五 秉。子 曰:赤 之

shì qí yě chéng féi mǎ yì qīng qiú wú wén zhī yě jūn zǐ zhōu jí bú

适 齐 也,乘 肥 马,衣 轻 裘;吾 闻 之 也,君 子 周 急 不

jì fù

继 富。

子华:即公西赤。

使:出使。

冉子:即冉求,该文的记录者尊称他为“冉子”。

粟:小米,谷子。

釜(fǔ):古代容量名称,六斗四升。

益:增加。

庾(yǔ):古代容量名称,两斗四升。

秉(bǐnɡ):容量名,古代一秉约合16斛,一斛合10斗,所以译为80石。

适:往,去。

衣(yì):作动词,穿。

周:救济。

继:增益。

子华被派到齐国作使者,冉有为子华的母亲请求要些小米。孔子说:“给她六斗四升。”冉有请求增加些。孔子说:“给她二斗四升。”冉有却给了他八十石。孔子说:“公西赤到齐国去,坐着肥马拉的车,穿着又轻又暖的皮袍。我听说过,君子应周济急需的人,而不是要使富人更富。”

yuán sī wéi zhī zǎi yǔ zhī sù jiǔ bǎi cí zǐ yuē wú yǐ yǔ

原 思 为 之 宰,与 之 粟 九 百,辞。子 曰:毋,以 与

ěr lín lǐ xiāng dǎng hū

尔 邻 里 乡 党 乎。

原思:孔子的学生,姓原,名宪,字子思。

之:这里用法与“其”相同,意为他的,指孔子的。

九百:下面省略了度量名,无法知道计算单位是什么。

毋:不要,勿。

邻里乡党:古代5家为邻,25家为里,500家为党,12500家为乡。

原思担任孔子家的总管,孔子给他小米九百,他不肯接受。孔子说:“别推辞!如果有多余的可以分给你的邻里乡亲。”

zǐ wèi zhòng gōng yuē lí niú zhī zǐ xīng qiě jiǎo suī yù wù yòng

子 谓 仲 弓 曰:犁 牛 之 子,骍 且 角,虽 欲 勿 用,

shān chuān qí shě zhū

山 川 其 舍 诸。

犁牛:耕牛。

骍(xīnɡ):红色。

角:角长得周正。周代崇尚红色,祭祀用的牛要求是红毛并且牛角周正,不能用普通耕牛。孔子的意思是:耕牛之子如果够得上作祭祀牺牲的条件,山川之神定会接受这一祭享的。“犁牛之子”比喻冉雍(仲弓),他父亲是失去了贵族身份的贱人,品行也不好。而冉雍才学都很好,是可以为君主任用做官的。

用:杀了当作牺牲来祭祀。

其:“岂”的意思。

诸:“之乎”的合音字。

孔子谈到仲弓说:“耕牛的儿子长着红色的毛,周正的角,虽然人们不想用它作祭品,山川之神怎么会舍弃它呢?”

zǐ yuē huí yě qí xīn sān yuè bù wéi rén qí yú zé rì yuè

子 曰:回 也,其 心 三 月 不 违 仁,其 余,则 日 月

zhì yān ér yǐ yǐ

至 焉 而 已 矣。

三月:约数,长期意思。

日月:一天一月,指短期,偶尔。

至:做到。

孔子说:“颜回呀,他的心能长久地不违背仁德,其余的学生们只能短时间里做到仁德而已。”

jì kāng zǐ wèn zhòng yóu kě shǐ cóng zhèng yě yú zǐ yuē yóu yě

季 康 子 问:仲 由 可 使 从 政 也 欤?子 曰:由 也

guǒ yú cóng zhèng hū hé yǒu yuē cì yě kě shǐ cóng zhèng yě yú yuē

果,于 从 政 乎 何 有?曰:赐 也 可 使 从 政 也 欤?曰:

cì yě dá yú cóng zhèng hū hé yǒu yuē qiú yě kě shǐ cóng zhèng yě yú

赐 也 达,于 从 政 乎 何 有?曰:求 也 可 使 从 政 也 欤?

yuē qiú yě yì yú cóng zhèng hū hé yǒu

曰:求 也 艺,于 从 政 乎 何 有。

季康子:曾任鲁国正卿,孔子的学生冉求曾帮助他推行革新。

与:同“欤”。

何有:何难之有,即有什么困难。

季康子问孔子:“仲由这个人可以让他治理政事吗?”孔子说:“仲由果敢决断,让他从政有什么困难呢?”季康子说:“端木赐可以让他治理政事吗?”孔子说:“端木赐通情达理,让他治理政事有什么困难呢?”季康子问:“冉求可以让他治理政事吗?”孔子说:“冉求多才多艺,让他治理政事有何困难呢?”

jì shì shǐ mǐn zǐ qiān wéi bì zǎi mǐn zǐ qiān yuē shàn wèi wǒ cí

季 氏 使 闵 子 骞 为 费 宰。闵 子 骞 曰:善 为 我 辞

yān rú yǒu fù wǒ zhě zé wú bì zài wèn shàng yǐ

焉。如 有 复 我 者,则 吾 必 在 汶 上 矣。

闵(mǐn)子骞(qiān):姓闵,名损,字子骞,相传是著名的孝子。

费:音bì,季氏的封地,因为他不愿归顺鲁国,他的封邑总管与他作对,所以他想请闵子骞去做总管。

汶上:汶水北面,指齐国。

季氏派人请闵子骞做费邑的县长。闵子骞对来的人说:“请好好替我拒绝吧!要是再来找我,我一定会逃到汶水北边去的。”

bó niú yǒu jí zǐ wèn zhī zì yǒu zhí qí shǒu yuē wáng zhī mìng yǐ伯 牛 有 疾,子 问 之,自 牖 执 其 手,曰:亡 之 命 矣

fú sī rén yě ér yǒu sī jí yě sī rén yě ér yǒu sī jí yě

夫。斯 人 也 而 有 斯 疾 也,斯 人 也 而 有 斯 疾 也。

伯牛:孔子的学生,姓冉,名耕,字伯牛。是个有德行的人,传说患了当时无法治愈的麻风病。

牖(yǒu):窗户。

夫(fú):表感叹的语气词,相当于“啊”。

伯牛生了病,孔子去探望他,从窗外握着他的手说:“活不了了,这是命运啊!这样好的人竟得了这样的病!这样好的人竟得了这样的病!”

zǐ yuē xián zāi huí yě yì dān shí yì piáo yǐn zài lòu xiàng

子 曰:贤 哉,回 也。一 箪 食,一 瓢 饮,在 陋 巷,

rén bù kān qí yōu huí yě bù gǎi qí lè xián zāi huí yě

人 不 堪 其 忧。回 也 不 改 其 乐。贤 哉,回 也。

箪(dān):古代盛饭的竹制器具,圆形。

孔子说:“颜回有好品德呀!一箪饭,一瓢水,住在简陋的小巷子里,别人受不了这种困苦的忧愁,颜回却不改变他原来的快乐。颜回有多么好的品质啊!”

rǎn qiú yuē fēi bù yuè zǐ zhī dào lì bù zú yě zǐ yuē lì

冉 求 曰:非 不 悦 子 之 道,力 不 足 也。子 曰:力

bù zú zhě zhōng dào ér fèi jīn rǔ huà

不 足 者,中 道 而 废,今 汝 画。

说:同“悦”,喜欢。

女:同“汝”。

画:画线为界,停止。

冉求说:“我并非不喜欢您的学说,而是我的力量不够。”孔子说:“如果真的力量不够,是走到半路就再也走不动了。现在你却是为自己划定了停止的界线。”

zǐ wèi zǐ xià yuē rǔ wéi jūn zǐ rú wú wéi xiǎo rén rú

子 谓 子 夏 曰:汝 为 君 子 儒,无 为 小 人 儒。

女:同“汝”,你。

君子儒:指通晓周礼仪制度,道德高尚的人,反之为小人儒。儒,指古代主持喜、丧仪式的职业。

孔子对子夏说:“你要做君子式的儒者,不要做小人式的儒者。”

zǐ yóu wéi wǔ chéng zǎi zǐ yuē rǔ dé rén yān ěr hū yuē yǒu

子 游 为 武 城 宰。子 曰:汝 得 人 焉 耳 乎?曰:有

tán tái miè míng zhě xíng bù yóu jìng fēi gōng shì wèi cháng zhì yú yǎn zhī

澹 台 灭 明 者,行 不 由 径,非 公 事 未 尝 至 于 偃 之

shì yě

室 也。

武城:鲁国城邑。

女:同“汝”。

焉尔:相当于“于此”。

澹(tán)台灭明:姓澹台,名灭明,字子羽。

子游做武城的县长。孔子说:“你在那里得到什么人才了吗?”子游说:“有个叫澹台灭明的人,走路不走小道,不是为公事从不到我这里来。”

zǐ yuē mèng zhī fǎn bù fá bēn ér diàn jiāng rù mén cè qí mǎ

子 曰:孟 之 反 不 伐,奔 而 殿,将 入 门,策 其 马

yuē fēi gǎn hòu yě mǎ bú jìn yě

曰,非 敢 后 也,马 不 进 也。

孟之反:姓孟,名侧,字之反,《左传》作孟子侧,鲁国大夫。

伐:夸耀功劳。

奔:败走。

殿:殿后,行军时走在最后。

孔子说:“孟之反不夸耀自己,打仗败退时,他走在最后面作掩护,即将进城门时,他用鞭打了一下骑的马说:‘不是我敢于殿后,是马不肯快走的缘故啊!’”

zǐ yuē bù yǒu zhù tuó zhī nìng ér yǒu sòng zhāo zhī měi nán hū miǎn

子 曰:不 有 祝 鮀 之 佞,而 有 宋 朝 之 美,难 乎 免

yú jīn zhī shì yǐ

于 今 之 世 矣。

祝(tuó):姓祝,名,字子鱼。卫国大夫,能言善辩,会奉承,受到器重。

佞(nìnɡ):能言善辩。

宋朝:宋国公子朝,貌美。《左传》记载,公子朝与襄夫人私通,又参与发动祸乱,逃到卫国又与卫灵公夫人南子私通,从而受到宠幸。

孔子说:“如果没有祝的口才,仅有宋朝的美貌,在今天社会里恐怕是难以免除灾祸的。”

zǐ yuē shuí néng chū bù yóu hù hé mò yóu sī dào yě

子 曰:谁 能 出 不 由 户,何 莫 由 斯 道 也。

户:屋门。

何莫:何不。

斯道:这条路,即孔子主张的仁义之道。

孔子说:“谁能出屋而不经过屋门呢?立身处世何不依照人生的仁义之道呢?”

zǐ yuē zhì shèng wén zé yě wén shèng zhì zé shǐ wén zhì bīn bīn

子 曰:质 胜 文 则 野,文 胜 质 则 史,文 质 彬 彬,

rán hòu jūn zǐ

然 后 君 子。

质:质地,内在的含义、本质。

文:文采,华丽的装饰,外在的形式、礼仪。

史:本指掌管礼仪、文书的史官。这里比喻像史一样铺陈浮夸,并无诚意,缺少实质感情内容。

孔子说:“内含的质朴多于外在形式的文采,就会显得粗野,外在的文采多于内含的质朴,就会显得浮夸虚伪。只有把文采与质朴配合恰当,才能成为君子。”

zǐ yuē rén zhī shēng yě zhí wǎng zhī shēng yě xìng ér miǎn

子 曰:人 之 生 也 直,罔 之 生 也 幸 而 免。

直:正直。

罔:诬罔,不正直的人。

孔子说:“人能生存是由于正直,不正直的人也能生存,不过是他侥幸免于祸害罢了。”

zǐ yuē zhī zhī zhě bù rú hào zhī zhě hào zhī zhě bù rú lè

子 曰:知 之 者,不 如 好 之 者;好 之 者,不 如 乐

zhī zhě

之 者。

好(hào):喜爱。

乐:心里极喜欢而陶醉于其中。

孔子说:“对于任何学问事业,懂得它的人不如喜爱它的人,喜爱它的人不如嗜好它的人。”

zǐ yuē zhōng rén yǐ shàng kě yǐ yǔ shàng yě zhōng rén yǐ xià bù

子 曰:中 人 以 上,可 以 语 上 也;中 人 以 下,不

kě yǐ yǔ shàng yě

可 以 语 上 也。

语(yǔ):动词,告诉,讲,说。

孔子说:“中等水平以上的人,可以讲给他高深的学问;中等水平以下的人,不可以讲给他高深的学问。”

fán chí wèn zhì zǐ yuē wù mín zhī yì jìng guǐ shén ér yuǎn zhī

樊 迟 问 知。子 曰:务 民 之 义,敬 鬼 神 而 远 之,

kě wèi zhì yǐ wèn rén yuē rén zhě xiān nán ér hòu huò kě wèi rén yǐ

可 谓 知 矣。问 仁,曰:仁 者 先 难 而 后 获,可 谓 仁 矣。

知:同“智”,聪明,智慧。

务:致力于。

樊迟问怎样才算聪明。孔子说:“致力于倡导人民应遵从的仁义道德,尊敬鬼神但要远离鬼神,可以说是聪明了。”樊迟又问怎样是仁德。孔子说:“有仁德的人,遇到艰难的事就争先去做,遇到能获利的事即退居人后。这可以说是有仁德了。”

zǐ yuē zhì zhě lè shuǐ rén zhě lè shān zhì zhě dòng rén zhě jìng

子 曰:智 者 乐 水,仁 者 乐 山;智 者 动,仁 者 静;

zhì zhě lè rén zhě shòu

智 者 乐,仁 者 寿。

智者乐水:水流动而不板滞,与智者相似。知,同“智”。

仁者乐山:山巍巍屹立,厚重不迁,与仁者相似。

孔子说:“有智慧的人爱水,有仁德的人爱山。有智慧的人好动进取,有仁德的人沉静寡欲。有智慧的人成功常乐,有仁德的人恬淡长寿。”

zǐ yuē qí yí biàn zhì yú lǔ lǔ yí biàn zhì yú dào

子 曰:齐 一 变 至 于 鲁,鲁 一 变 至 于 道 。

变:改革。当时齐国强,鲁国弱,但齐国施行霸道,而鲁国重周礼。

孔子说:“把齐国的政治教育改革一下就可以达到鲁国的水平,鲁国的政教改革一下就能达到天下太平的境地了。”

zǐ yuē gū bù gū gū zāi gū zāi

子 曰:觚 不 觚,觚 哉,觚 哉。

觚(ɡū):古代的酒器。原来的觚上圆下方有棱角,后来改成圆筒形,棱角也没了。孔子这里是对事物改变,“君不君,臣不臣,父不父,子不子”的有名无实状况表示不满。

孔子说:“觚不像觚,这是觚吗?这是觚吗?”

zǎi wǒ wèn yuē rén zhě suī gào zhī yuē jǐng yǒu rén yān qí cóng zhī

宰 我 问 曰:仁 者 虽 告 之 曰,井 有 人 焉,其 从 之

yě zǐ yuē hé wéi qí rán yě jūn zǐ kě shì yě bù kě xiàn yě

也?子 曰:何 为 其 然 也。君 子 可 逝 也,不 可 陷 也;

kě qī yě bù kě wǎng yě

可 欺 也,不 可 罔 也。

仁:仁人。

井有仁:井里掉进去一个人。一说,仁,仁人。

逝:往,去。

罔(wǎnɡ):用不合理的事情愚弄。

宰我向孔子问道:“有仁德的人,虽然告诉他:‘有人掉进井里了。’他会跟着跳下去吗?”孔子说:“为什么要那样做呢?君子可以让他到井边看,但不可以陷害他;他可以被欺骗,但不可以被愚弄。

zǐ yuē jūn zǐ bó xué yú wén yuē zhī yǐ lǐ yì kě yǐ fú pàn

子 曰:君 子 博 学 于 文,约 之 以 礼,亦 可 以 弗 畔

yǐ fú

矣 夫。

畔:同“叛”,背离,违背。

孔子说:“君子广泛地学习文化典籍,再用礼节来约束自己就可以不背离正道了。”

zǐ jiàn nán zǐ zǐ lù bú yuè fū zǐ shǐ zhī yuē yǔ suǒ fǒu zhě

子 见 南 子,子 路 不 悦。夫 子 矢 之 曰:予 所 否 者,

tiān yàn zhī tiān yàn zhī

天 厌 之、天 厌 之。

南子:宋国的美女,卫灵公的夫人,行为淫乱,名声不好,当时实际操纵卫国政权。她召见孔子,孔子开始拒绝了,后来依礼节不得不见她。

说:同“悦”。

矢(shǐ):发誓。

否:不对,不合于礼。

厌:厌弃。

孔子去见了南子,子路不高兴。孔子发誓说:“如果我做了什么不合于礼的事,天会厌弃我的!天会厌弃我的!”

zǐ yuē zhōng yōng zhī wéi dé yě qí zhì yǐ hū mín xiǎn jiǔ yǐ

子 曰:中 庸 之 为 德 也,其 至 矣 乎。民 鲜 久 矣。

中庸:指不偏不倚,不做过火的事。中,折中,调和。庸,普通,寻常。

孔子说:“中庸作为一种德行,是最高尚的了!人民缺少这种德行已经很久了。”

zǐ gòng yuē rú yǒu bó shī yú mín ér néng jì zhòng hé rú kě wèi子 贡 曰:如 有 博 施 于 民,而 能 济 众,何 如?可 谓

rén hū zǐ yuē hé shì yú rén bì yě shèng hū yáo shùn qí yóu bìng zhū

仁 乎?子 曰:何 事 于 仁,必 也 圣 乎,尧 舜 其 犹 病 诸。

fú rén zhě jǐ yù lì ér lì rén jǐ yù dá ér dá rén néng jìn qǔ

夫 仁 者,己 欲 立 而 立 人,己 欲 达 而 达 人,能 近 取

pì kě wèi rén zhī fāng yě yǐ

譬,可 谓 仁 之 方 也 已。

博施:广泛施与恩惠。

济:救济,救助。

尧舜:传说上古两位贤明的帝王。

病:有所不足。

譬:打比方。这里指拿自己打比方,推己及人。

子贡说:“如果有人能广泛地给民众施与恩惠,救济百姓的生活,这人怎么样呢?可以说是仁人吗?”孔子说:“何止是仁人,一定是圣人了!尧、舜做到这样尚且不容易呢!作为仁人,自己想立身,也要使别人立身,自己想通达,也要使别人通达。能拿自己打比方,推己及人,可以说是做到仁的方法了。”

第七章 论语述而篇

zǐ yuē shù ér bú zuò xìn ér hào gǔ qiè bǐ yú wǒ lǎo péng

子 曰:述 而 不 作,信 而 好 古,窃 比 于 我 老 彭。

述:阐述、传述已有的。

作:创始,创作,创造。

窃:私下,私自。

老彭:商代的贤大夫彭祖。

孔子说:“只传述旧章,不创制新作,笃信、爱好古代的文化,我私自和老彭相比拟。”

zǐ yuē mò ér zhì zhī xué ér bú yàn huì rén bú juàn hé yǒu yú

子 曰:默 而 识 之,学 而 不 厌,诲 人 不 倦,何 有 于

wǒ zāi

我 哉。

识:同“志”,记住。

厌:本义指吃饱,引申为满足。

诲:教导,教诲。

何有于我哉:对于我有什么困难呢?一说,我做到了哪些呢?

孔子说:“默默记住所见所闻,勤奋学习永不满足,耐心教导别人不倦怠,这三件事在我有什么困难呢?”

zǐ yuē dé zhī bù xiū xué zhī bù jiǎng wén yì bù néng xǐ bú shàn

子 曰:德 之 不 修,学 之 不 讲,闻 义 不 能 徙,不 善

bù néng gǎi shì wú yōu yě

不 能 改,是 吾 忧 也。

修:动词,修养。

义:正确,合乎道义的事情。

徙(xǐ):原指迁移,这里是迁从,改变自己使行为更接近义。

不善:不好的,指错误、缺点。

是:代词,这些。

孔子说:“品德不加以修养,学问不加以讲习,听到合于义的道理不能去照着做,有缺点却不能改正,这是我所忧虑的。”

zǐ zhī yàn jū shēn shēn rú yě yāo yāo rú yě

子 之 燕 居,申 申 如 也,夭 夭 如 也。

燕居:指闲居。燕,同“宴”,闲适,安逸。

申申:舒适,和畅。

如:像……的样子。

夭夭(yāo):愉快。

孔子闲居在家时,心情舒适、和畅,神色愉快。

zǐ yuē shèn yǐ wú shuāi yě jiǔ yǐ wú bú fù mèng jiàn zhōu gōng

子 曰:甚 矣 吾 衰 也!久 矣 吾 不 复 梦 见 周 公。

衰:衰老。

周公:姓姬,名旦,周文王之子,周武王(姬发)的弟弟,周成王(姬颂)的叔叔,是鲁国第一个国君。传说他制定了西周的礼乐政治制度,辅佐周成王安定天下,为孔子所崇尚。孔子盛年一直想行周公之道,可是没有实现,所以有力不从心的感叹。

孔子说:“我衰老得多么厉害啊!我很久没有再梦见周公了!”

zǐ yuē zhì yú dào jù yú dé yī yú rén yóu yú yì

子 曰:志 于 道,据 于 德,依 于 仁,游 于 艺。

志:心之所向。

据:遵守,执守。

依:依照,不违背。

游:游泳,引申为玩习,熟悉,学习。

艺:礼、乐、射、御、书、数为六艺,是古代学生的功课内容。

孔子说:“以道为志向,坚守德,不违背仁,在六艺中游习。”

zǐ yuē zì xíng shù xiū yǐ shàng wú wèi cháng wú huì yān

子 曰:自 行 束 修 以 上,吾 未 尝 无 诲 焉。

自行:主动做……。

束脩(xiū):干肉,也叫脯。每条叫一脡(tǐnɡ),十脡是一束。束脩即十条干肉。古代人见面会带上礼物,束脩是薄礼。

未尝:未曾,从来没有。

孔子说:“凡是愿意主动带着十脡干肉这样的薄礼来的人,我从没不给予指导、教诲的。”

zǐ yuē bú fèn bù qǐ bù fěi bù fā jǔ yī yú bù yǐ sān yú

子 曰:不 愤 不 启,不 悱 不 发,举 一 隅 不 以 三 隅

fǎn zé bú fù yě

反,则 不 复 也。

愤:努力思考而没有找到答案。

悱(fěi):想说却表达不出来。

隅(yú):角,角落。这句是“启发”和“举一反三”两词的出处。

孔子说:“不到学生苦苦思考而仍不理解的时候不去启示他,不到学生想说却又说不出的时候不去启发他;告诉他一隅,他却不能以此推知其他三隅,便不要再教他了。”

zǐ shí yú yǒu sāng zhě zhī cè wèi cháng bǎo yě

子 食 于 有 丧 者 之 侧,未 尝 饱 也。

哭:吊丧时哭泣。

孔子在有丧事的人旁边吃饭,从未吃饱过。

zǐ yú shì rì kū zé bù gē

子 于 是 日 哭,则 不 歌。

孔子在那天吊丧哭过,就不再唱歌了。

zǐ wèi yán yuān yuē yòng zhī zé xíng shě zhī zé cáng wéi wǒ yǔ ěr

子 谓 颜 渊 曰:用 之 则 行,舍 之 则 藏,惟 我 与 尔

yǒu shì fú zǐ lù yuē zǐ xíng sān jūn zé shuí yǔ zǐ yuē bào hǔ píng

有 是 夫。子 路 曰:子 行 三 军 则 谁 与?子 曰:暴 虎 冯

hé sǐ ér wú huǐ zhě wú bù yǔ yě bì yě lín shì ér jù hào móu

河,死 而 无 悔 者,吾 不 与 也。必 也 临 事 而 惧,好 谋

ér chéng zhě yě

而 成 者 也。

舍:舍弃不用。

行三军:出兵。三军,当时一个大国所有的军队。

与:共事。

暴虎:徒手与老虎搏斗。

冯(pínɡ)河:指没有船徒步趟过大河。

孔子对颜渊说:“用我就去干,不用我就去隐藏起来,只有我和你能这样了!”子路说:“要是出兵打仗,您会和谁共事呢?”孔子说:“徒手打虎,徒步趟过大河,即使死了也不悔悟的人,我是不会和他一起的。我要共事的人一定是遇事小心,善于谋略而有成功把握的人。”

zǐ yuē fù ér kě qiú yě suī zhí biān zhī shì wú yì wéi zhī

子 曰:富 而 可 求 也,虽 执 鞭 之 士,吾 亦 为 之。

rú bù kě qiú cóng wú suǒ hào

如 不 可 求,从 吾 所 好。

富而可求:指可以用正当方法求得财富。

执鞭之士:手里拿着皮鞭的差役。

好(hào):爱好。

孔子说:“财富如果可以求取,就是手拿皮鞭的差役我也去做。如果财富不可以求取,那就去做我喜欢的事情。”

zǐ zhī suǒ shèn zhāi zhàn jí

子 之 所 慎:齐、战、疾。

齐:同“斋”。古代祭祀之前的斋戒,要求不喝酒、不吃荤,不与妻妾同房,需沐浴等。孔子曾说:“我不与祭,如不祭。”所以对于祭祀之前的斋戒也要求虔诚。

战:战争。因为战争关系国家的存亡、人民的安危。

疾:疾病。关系人的生死。

孔子小心谨慎地对待的事情是:斋戒、战争、疾病。

zǐ zài qí wén sháo sān yuè bù zhī ròu wèi yuē bù tú wéi yuè zhī

子 在 齐 闻 韶,三 月 不 知 肉 味。曰:不 图 为 乐 之

zhì yú sī yě

至 于 斯 也。

韶(sháo):传说虞舜时创制的乐曲。参见《八佾第三》第二十五章注。

三月:约数,不是确切地指三个月,而是指好几个月,很长时间。

孔子在齐国听《韶》乐,好几个月以来吃肉都不知道滋味。他说:“没想到音乐的美妙有到这等境地的。”

rǎn yǒu yuē fū zǐ wèi wèi jūn hū zǐ gòng yuē nuò wú jiāng wèn

冉 有 曰:夫 子 为 卫 君 乎?子 贡 曰:诺,吾 将 问

zhī rù yuē bó yí shū qí hé rén yě yuē gǔ zhī xián rén yě

之。入,曰:伯 夷、叔 齐 何 人 也?曰:古 之 贤 人 也。

yuē yuàn hū yuē qiú rén ér dé rén yòu hé yuàn chū yuē fū zǐ bú

曰:怨 乎?曰:求 仁 而 得 仁,又 何 怨。出,曰:夫 子 不

wèi yě

为 也。

为:赞成,帮助。

卫君:卫灵公的孙子卫出公,姓蒯(kuǎi),名辄(zhé)。卫灵公本来是立儿子蒯聩为太子,蒯聩因为谋杀卫灵公的夫人南子未成,被驱逐,逃到晋国。卫灵公死后,蒯聩的儿子蒯辄当了国君。这时蒯聩回到卫国,并与儿子争夺王位。这里父子争位的事与伯夷、叔齐互相让位的古事形成比较。

伯夷、叔齐:见《公冶长第五》第二十三章注。

冉有说:“老师会赞成卫出公吗?”子贡说:“嗯,我去问问他。”子贡就进屋去说:“伯夷、叔齐是什么样的人呢?”孔子说:“是古代的贤人。”子贡说:“他们互相推让君位,实际上心里会有怨恨吗?”孔子说:“他们追求仁德,而最终得到了仁德,有什么怨恨呢?”子贡走出来说:“老师不会赞成卫君的。”

zǐ yuē fàn shū shí yǐn shuǐ qǔ gōng ér zhěn zhī lè yì zài qí zhōng

子 曰:饭 疏 食 饮 水,曲 肱 而 枕 之,乐 亦 在 其 中

yǐ bù yì ér fù qiě guì yú wǒ rú fú yún

矣。不 义 而 富 且 贵,于 我 如 浮 云。

饭:用作动词,吃。

疏食:指粗糙的饭食,粗粮。

水:古代以汤、水对称,汤是热水,水是冷水。

肱(ɡōnɡ):胳膊。

孔子说:“吃粗粮喝凉水,弯起胳膊做枕头枕着,乐趣也在这其中了。用不义手段取得的富贵,对我而言就像天上的浮云。”

zǐ yuē jiā wǒ shù nián wǔ shí yǐ xué yì kě yǐ wú dà guò yǐ

子 曰:加 我 数 年,五、十 以 学 易,可 以 无 大 过 矣。

加:增加,增添。

五十:古人认为50岁是老年的开始。

《易》:又称《周易》、《易经》,是古代用来占卜的书,表现了许多古代的哲学观念。

孔子说:“给我增加几年,五十岁时去学习《易经》,就可以不犯大的过错了。”

zǐ suǒ yǎ yán shī shū zhí lǐ jiē yǎ yán yě

子 所 雅 言,诗 书 执 礼,皆 雅 言 也。

雅言:当时中国通行的语言,春秋时各国语言不能统一,西周的政治中心的语音被作为标准音,就是雅言,相当于今天的普通话。孔子日常讲话用鲁国方言,但在诵读《诗》《书》和主持礼仪时用雅言。

孔子说话,有时用雅言,诵读《诗经》、《尚书》,主持仪礼都用雅言。

yè gōng wèn kǒng zǐ yú zǐ lù zǐ lù bú duì zǐ yuē rǔ xī bù

叶 公 问 孔 子 于 子 路。子 路 不 对。子 曰:汝 奚 不

yuē qí wéi rén yě fā fèn wàng shí lè yǐ wàng yōu bù zhī lǎo zhī jiāng曰,其 为 人 也,发 愤 忘 食,乐 以 忘 忧,不 知 老 之 将

zhì yún ěr

至 云 尔。

叶公:叶,音shè。叶公姓沈名诸梁,楚国的大夫,封地在叶城(今河南叶县南),所以叫叶公。

对:应答,回答。

女:同“汝”。

奚:为什么。

云尔:如此而已,罢了。

叶公向子路问到孔子的为人,子路不知道怎样回答。孔子说:“你为何不说:‘他的为人啊,发愤得连吃饭都忘了,快乐得连忧愁也忘了,连自己的衰老就要到来也不知道。’”

zǐ yuē wǒ fēi shēng ér zhī zhī zhě hào gǔ mǐn yǐ qiú zhī zhě yě

子 曰:我 非 生 而 知 之 者,好 古,敏 以 求 之 者 也。

孔子说:“我不是生下来就有知识的人,是因为我爱好古代文化,勤奋学习得到的啊!”

zǐ bù yǔ guài lì luàn shén

子 不 语:怪、力、乱、神。

孔子平常不讲怪异、暴力、悖乱、神道。

zǐ yuē sān rén xíng bì yǒu wǒ shī yān zé qí shàn zhě ér cóng zhī

子 曰:三 人 行,必 有 我 师 焉。择 其 善 者 而 从 之,

qí bú shàn zhě ér gǎi zhī

其 不 善 者 而 改 之。

孔子说:“如果三个人一起走,当中必定会有能做我老师的人。选择他的长处学习,以他的短处作为自己改正的参照。”

zǐ yuē tiān shēng dé yú yǔ huán tuí qí rú yǔ hé

子 曰:天 生 德 于 予,桓 魋 其 如 予 何。

桓魋(tuí):宋国的司马,主管军事。本名向魋,因为是宋桓公的后代,又叫桓魋。孔子周游列国经过宋国,和弟子在大树下演习仪礼,桓魋来砍倒大树,并想杀孔子。弟子们催他快些走,孔子说了这番话。

孔子说:“上天使我有这样的品德,桓魋能把我怎样?”

zǐ yuē èr sān zǐ yǐ wǒ wéi yǐn hū wú wú yǐn hū ěr wú wú

子 曰:二 三 子 以 我 为 隐 乎,吾 无 隐 乎 尔,吾 无

xíng ér bù yǔ èr sān zǐ zhě shì qiū yě

行 而 不 与 二 三 子 者,是 丘 也。

二三子:诸位弟子。

孔子说:“诸位以为我对你们隐瞒了什么吗?我没有隐瞒啊!我没有什么行为不能坦白告诉你们,这就是我啊。”

zǐ yǐ sì jiào wén xíng zhōng xìn

子 以 四 教:文、行、忠、信。

文:典籍,文献,文化知识。

行:德行,品行。

忠:忠诚。

信:守信用。

孔子从四个方面来教育学生:文化典籍知识,品行修养,忠诚老实,守信用。

zǐ yuē shèng rén wú bù dé ér jiàn zhī yǐ dé jiàn jūn zǐ zhě

子 曰:圣 人 吾 不 得 而 见 之 矣,得 见 君 子 者,

sī kě yǐ zǐ yuē shàn rén wú bù dé ér jiàn zhī yǐ dé jiàn yǒu héng

斯 可 矣。子 曰:善 人 吾 不 得 而 见 之 矣,得 见 有 恒

zhě sī kě yǐ wū ér wéi yǒu xū ér wéi yíng yuē ér wéi tài nán hū

者 斯 可 矣。亡 而 为 有,虚 而 为 盈,约 而 为 泰,难 乎

yǒu héng yǐ

有 恒 矣。

圣人:品德最高的人。

君子:才德出众的人。

斯:就,则。

善人:心性、行为善良的人。

有恒者:有恒心能坚持德行,用心不二的人。

亡:同“无”。

盈:充盈,充实。

约:穷困。

泰:这里是奢侈的意思。

孔子说:“圣人我是不可能见到了!能看见君子就可以了。”孔子又说:“善人我是不可能见到了!能见到有恒心的人就可以了。没有却装作有,空虚却装作充实,穷困却装作奢华,这样的人是很难有恒心的。”

zǐ diào ér bù gāng yì bù shè xiǔ

子 钓 而 不 纲,弋 不 射 宿。

纲:本义是提网的大绳,用它来横在水流上,系着许多鱼钩来钓鱼。

弋(yì):用带绳的箭来射鸟。

宿:歇宿了的鸟。

孔子用钓竿钓鱼,不用大纲,用带绳的箭射鸟,不射歇宿的鸟。

zǐ yuē gài yǒu bù zhī ér zuò zhī zhě wǒ wú shì yě duō wén

子 曰:盖 有 不 知 而 作 之 者,我 无 是 也;多 闻,

zé qí shàn zhě ér cóng zhī duō jiàn ér zhì zhī zhī zhī cì yě

择 其 善 者 而 从 之,多 见 而 识 之,知 之 次 也。

识:同“志”,记忆。

知之次也:比“生而知之”次一等。

孔子说:“大概有一种不懂却妄自造作的人,我没有这样的事。多听,选择其中好的接受依从,多看,记在心里,这是仅次于‘生而知之’的知了。

hù xiāng nán yǔ yán tóng zǐ jiàn mén rén huò zǐ yuē yǔ qí jìn

互 乡 难 与 言,童 子 见,门 人 惑。子 曰:与 其 进

yě bù yǔ qí tuì yě wéi hé shèn rén jié jǐ yǐ jìn yǔ qí jié yě

也,不 与 其 退 也。唯 何 甚。人 洁 己 以 进,与 其 洁 也,

bù bǎo qí wǎng yě

不 保 其 往 也。

互乡:地名。

见:同“现”。

与:赞成,称许。

保:守,追究的意思。

往:以前,以往。

互乡的人不讲道理,难以与之交谈。有个互乡的小孩却受到孔子的接见,弟子们感到很疑惑,孔子说:“我赞许他上进,不赞许他后退,何必做得太过分呢?人洁身自好追求进步,我赞许他的洁身自好,而不追究他的过去。”

zǐ yuē rén yuǎn hū zāi wǒ yù rén sī rén zhì yǐ

子 曰:仁 远 乎 哉?我 欲 仁,斯 仁 至 矣。

孔子说:“仁距离我远吗?我想做到仁,仁就到来了。”

chén sī bài wèn zhāo gōng zhī lǐ hū kǒng zǐ yuē zhī lǐ kǒng zǐ

陈 司 败 问:昭 公 知 礼 乎?孔 子 曰:知 礼。孔 子

tuì yī wū mǎ qī ér jìn zhī yuē wú wén jūn zǐ bù dǎng jūn zǐ yì

退。揖 巫 马 期 而 进 之 曰:吾 闻 君 子 不 党,君 子 亦

dǎng hū jūn qǔ yú wú wéi tóng xìng wèi zhī wú mèng zǐ jūn ér zhī lǐ

党 乎?君 取 于 吴,为 同 姓,谓 之 吴 孟 子。君 而 知 礼,

shú bù zhī lǐ wū mǎ qī yǐ gào zǐ yuē qiū yě xìng gǒu yǒu guò

孰 不 知 礼!巫 马 期 以 告。子 曰:丘 也 幸,苟 有 过,

rén bì zhī zhī

人 必 知 之。

陈司败:陈国的司寇,主管司法。

昭公:鲁国国君,姓姬,名裯(chóu),“昭”是死后的谥号。

揖(yī):作揖,拱手行礼。

巫马期:孔子的学生,姓巫马,名施,字子期。

党:偏袒。

取:同娶。

吴孟子:鲁昭公的夫人。春秋时国君夫人的称号一般为她出生的国名加上她的姓。昭公夫人生于吴国,吴国与鲁国都是姬姓,按周礼规定同姓不能通婚,所以鲁昭公不称她为吴姬,而称她为吴孟子(孟,指长女;子,宋国的姓)。孔子遵守周礼:“为尊者诲,为贤者诲,为亲者诲”,说自己有错。

陈司败问:“鲁昭公懂得礼吗?”孔子说:“懂礼。”孔子出来后,陈司败向巫马期作了个揖走近他说:“我听说君子无所偏袒,难道君子也会偏袒人吗?鲁国国君娶了吴国的女子,是同姓,称她为吴孟子。鲁君要是懂礼,还有谁不懂礼呢?”巫马期把这些告诉孔子。孔子说:“我真幸运,如果有错误人家一定会知道。”

zǐ yǔ rén gē ér shàn bì shǐ fǎn zhī ér hòu hè zhī

子 与 人 歌 而 善,必 使 反 之,而 后 和 之。

反:反复。

和(hè):唱和。

孔子与别人唱歌,如果别人唱得好,就一定会让人再唱一遍,然后自己跟着唱和。

zǐ yuē wén mò wú yóu rén yě gōng xíng jūn zǐ zé wú wèi zhī

子 曰:文,莫 吾 犹 人 也,躬 行 君 子,则 吾 未 之

yǒu dé

有 得。

莫:这里为表示推测意义的词,可译为大概。

孔子说:“文化知识我大概和别人差不多。至于身体力行做一个君子,我还没成功。”

zǐ yuē ruò shèng yǔ rén zé wú qǐ gǎn yì wéi zhī bú yàn huì

子 曰:若 圣 与 仁,则 吾 岂 敢,抑 为 之 不 厌,诲

rén bú juàn zé kě wèi yún ěr yǐ yǐ gōng xī huá yuē zhèng wéi dì zǐ

人 不 倦,则 可 谓 云 尔 已 矣。公 西 华 曰:正 唯 弟 子

bù néng xué yě

不 能 学 也。

抑:表示转折,抑或,或者。

为之:指圣与仁。

云尔:如此,这样。

孔子说:“若说到圣和仁,我哪里敢当?在这方面学习不厌倦,教导别人不倦怠,抑或可以这样说吧。”公西华说:“这正是我们弟子们学不到的。”

zǐ jí bìng zǐ lù qǐng dǎo zǐ yuē yǒu zhū zǐ lù duì yuē yǒu

子 疾 病,子 路 请 祷。子 曰:有 诸?子 路 对 曰:有 zhī lěi yuē dǎo ěr yú shàng xià shén qí zǐ yuē qiū zhī dǎo jiǔ yǐ

之,诔 曰:祷 尔 于 上 下 神 祇。子 曰:丘 之 祷 久 矣。

疾病:病得很重。疾,生病。“疾”“病”连用,指病情严重。

祷:向鬼神祈祷。

有诸:诸,“之于”的合音。意为:有这样的事吗。

诔(lěi):对死者表示哀悼的文章。

神:指天神。

祗(qí):为地神。

孔子病得很重,子路去祈祷求福。孔子说:“有这回事吗?”子路回答说:“有这事。《诔》文说:‘为您向天神地祗祈祷。’”孔子说:“我已经祈祷很久了!”

zǐ yuē shē zé bú xùn jiǎn zé gù yǔ qí bú xùn yě nìng gù

子 曰:奢 则 不 逊,俭 则 固;与 其 不 逊 也,宁 固。

孙:同“逊”,谦逊。

固:固陋,寒伧。

孔子说:“奢侈就会不谦逊,节俭就会卑陋。与其不谦逊,宁可卑陋。”

zǐ yuē jūn zǐ tǎn dàng dàng xiǎo rén cháng qī qī

子 曰:君 子 坦 荡 荡,小 人 长 戚 戚。

坦荡荡:平,宽广。

长戚戚:总是患得患失,忧虑的样子。

孔子说:“君子心地平坦宽广,小人经常局促忧愁。”

zǐ wēn ér lì wēi ér bù měng gōng ér ān

子 温 而 厉,威 而 不 猛,恭 而 安。

孔子温和而严肃,有威严却不凶猛,恭敬而安详。

第八章 论语泰伯篇

zǐ yuē tài bó qí kě wèi zhì dé yě yǐ yǐ sān yǐ tiān xià ràng

子 曰:泰 伯 其 可 谓 至 德 也 已 矣,三 以 天 下 让,

mín wú dé ér chēng yān

民 无 得 而 称 焉。

泰伯:周朝的祖先古公亶(dǎn)父的长子。古公有泰伯、仲雍、季历三个儿子,季历的儿子是姬昌,后来的周文王。古公见孙子姬昌有圣德,想把王位不传给长子泰伯,而传给季历,从而让姬昌能做君主。泰伯就偕同仲雍出走,把王位让给季历。

至:极至。

孔子说:“泰伯,他可以说是品德最高尚的人了,三次把天下让给季历,人民简直找不到合适的语言来称赞他。”

zǐ yuē gōng ér wú lǐ zé láo shèn ér wú lǐ zé xǐ yǒng ér wú

子 曰:恭 而 无 礼 则 劳,慎 而 无 礼 则 葸,勇 而 无

lǐ zé luàn zhí ér wú lǐ zé jiǎo jūn zǐ dǔ yú qīn zé mín xīng yú

礼 则 乱,直 而 无 礼 则 绞。君 子 笃 于 亲,则 民 兴 于

rén gù jiù bù yí zé mín bù tōu

仁。故 旧 不 遗,则 民 不 偷。

葸(xǐ):胆怯,害怕,过分拘谨。

绞:急切,尖刻,出口伤人。

君子:在上位的人。

笃(dǔ):诚实,厚道,笃厚。

偷:人情淡薄。

孔子说:“只是容貌恭敬但不知礼,就未免会劳倦,谨慎但不知礼,就会懦弱胆怯,勇敢但不知礼,就会盲动,直爽而不知礼,就显得尖刻。在上位的人能用深厚的感情对待亲族,人民就会发扬仁德的精神;在上位的人能不遗弃旧交老友,民风也就不会淡薄冷漠了。”

zēng zǐ yǒu jí zhào mén dì zǐ yuē qǐ yǔ zú qǐ yǔ shǒu shī

曾 子 有 疾,召 门 弟 子 曰:启 予 足,启 予 手。诗

yún zhàn zhàn jīng jīng rú lín shēn yuān rú lǚ bó bīng ér jīn ér hòu

云:战 战 兢 兢,如 临 深 渊,如 履 薄 冰。而 今 而 后,

wú zhī miǎn fú xiǎo zǐ

吾 知 免 夫,小 子。

启:开。

小子:称呼弟子们。

曾子病重,召学生们到床前说:“掀开被子看看我的脚!看看我的手!《诗经》说:‘战战兢兢,像面临深渊,像脚踩薄冰。’从今往后,我知道自己身体可以免于毁伤了!弟子们!”

zēng zǐ yǒu jí mèng jìng zǐ wèn zhī zēng zǐ yán yuē niǎo zhī jiāng sǐ

曾 子 有 疾,孟 敬 子 问 之。曾 子 言 曰:鸟 之 将 死,

qí míng yě āi rén zhī jiāng sǐ qí yán yě shàn jūn zǐ suǒ guì hū dào

其 鸣 也 哀。人 之 将 死,其 言 也 善。君 子 所 贵 乎 道

zhě sān dòng róng mào sī yuǎn bào màn yǐ zhèng yán sè sī jìn xìn yǐ

者 三:动 容 貌,斯 远 暴 慢 矣;正 颜 色,斯 近 信 矣;

chū cí qì sī yuǎn bǐ bèi yǐ biān dòu zhī shì zé yǒu sī cún

出 辞 气,斯 远 鄙 倍 矣。笾 豆 之 事,则 有 司 存。

孟敬子:姓仲孙,名捷,鲁国大夫。

动容貌:容貌举止依照礼节行动。

暴慢:粗暴无礼,懈怠不敬。

辞气:语言,声调。

鄙:粗野。

倍:同“背”,不合理,错误。

笾(biān)豆之事:是指祭祀礼仪相关的事务。笾,古代竹制的礼器,祭祀、宴会时用来盛果脯。豆,古代盛事物的器具,木制,像高脚盘。

有司:管事的人。

曾子病重,孟敬子去探望他。曾子说:“鸟即将死的时候,鸣叫的声音是悲哀的;人即将死的时候,说的话是善意的。君子应该重视的待人接物的态度有三点:容貌举止依照礼节行动,就会避免别人的粗暴无礼;态度得体庄重,就可以使人相信;说话言辞恰切,就可以避免粗野和错误。至于祭祀的礼仪自有主管人员。”

zēng zǐ yuē yǐ néng wèn yú bù néng yǐ duō wèn yú guǎ yǒu ruò wú

曾 子 曰:以 能 问 于 不 能;以 多 问 于 寡;有 若 无,

shí ruò xū fàn ér bù jiào xī zhě wú yǒu cháng cóng shì yú sī yǐ

实 若 虚,犯 而 不 校;昔 者 吾 友 尝 从 事 于 斯 矣。

校(jiào):计较。

吾友:我的朋友。有观点认为,指的是颜回。

曾子说:“有才能而向没有才能的人请教,自己识见多却向识见少的人请教;有学问却像没有学问一样,知识充实却像不充实一样,被别人冒犯也不计较,过去我的朋友曾经这样做过。”

zēng zǐ yuē kě yǐ tuō liù chǐ zhī gū kě yǐ jì bǎi lǐ zhī mìng

曾 子 曰:可 以 托 六 尺 之 孤,可 以 寄 百 里 之 命,

lín dà jié ér bù kě duó yě jūn zǐ rén yú jūn zǐ rén yě

临 大 节,而 不 可 夺 也;君 子 人 欤?君 子 人 也。

六尺之孤:古代的尺短,六尺约合现在的138厘米,所以指的是15岁以下的小孩。孤,孩子失去父亲叫孤。

与:同“欤”。

曾子说:“可以把未成年的孤儿托付给他,可以把大国的政事交付给他,面临国家安危的紧要关头不会改变操守。这样的人是君子一类的人吗?是君子一类的人啊!”

zēng zǐ yuē shì bù kě yǐ bù hóng yì rèn zhòng ér dào yuǎn rén yǐ

曾 子 曰:士 不 可 以 不 弘 毅,任 重 而 道 远,仁 以

wéi jǐ rèn bù yì zhòng hū sǐ ér hòu yǐ bù yì yuǎn hū

为 己 任,不 亦 重 乎。死 而 后 已,不 亦 远 乎。

士:读书人,知识分子。

弘毅:弘大刚毅。

已:停止。

曾子说:“读书人不可以不弘大刚毅,因为担任的责任重大,要走的路却很远。把仁德作为自己的责任,不是很重大吗?死了才停下,不是很远吗?”

zǐ yuē xīng yú shī lì yú lǐ chéng yú yuè

子 曰:兴 于 诗,立 于 礼,成 于 乐。

兴:兴发,激励。

孔子说:“用《诗经》激励志气,用礼仪作为立身的准则,用音乐涵养人的性情。”

zǐ yuē mín kě shǐ yóu zhī bù kě shǐ zhī zhī

子 曰:民 可 使 由 之,不 可 使 知 之。

由:听从,顺从。

孔子说:“老百姓,可以使他们顺着当政者指点的路走,不可以使他们知道为什么这样走。”

zǐ yuē hào yǒng jí pín luàn yě rén ér bù rén jí zhī yǐ shèn

子 曰:好 勇 疾 贫,乱 也;人 而 不 仁,疾 之 已 甚,

luàn yě

乱 也。

疾:厌恶,憎恨。

已甚:太过分。

孔子说:“爱勇敢却厌恶贫穷,会出乱子。对于不仁的人,太过于厌恶他,也会出乱子。”

zǐ yuē rú yǒu zhōu gōng zhī cái zhī měi shǐ jiāo qiě lìn qí yú bù

子 曰:如 有 周 公 之 才 之 美,使 骄 且 吝,其 余 不

zú guān yě yǐ

足 观 也 已。

吝(lìn):吝啬,小气。

孔子说:“假如一个人有周公那样美好的才德,只要骄傲并且吝啬,那么,其他的方面也就不值得看了。”

zǐ yuē sān nián xué bú zhì yú gǔ bú yì dé yě

子 曰:三 年 学,不 至 于 谷,不 易 得 也。

穀(ɡǔ):原指谷子、小米,引申为俸禄。

孔子说:“学了许多年,并不要做官求取俸禄,这很难啊。”

zǐ yuē dǔ xìn hào xué shǒu sǐ shàn dào wēi bāng bú rù luàn bāng

子 曰:笃 信 好 学,守 死 善 道。危 邦 不 入,乱 邦

bù jū tiān xià yǒu dào zé xiàn wú dào zé yǐn bāng yǒu dào pín qiě jiàn

不 居。天 下 有 道 则 现,无 道 则 隐;邦 有 道,贫 且 贱

yān chǐ yě bāng wú dào fù qiě guì yān chǐ yě

焉,耻 也;邦 无 道,富 且 贵 焉,耻 也。

见:同“现”,出现。

孔子说:“坚定对道的信念,勤奋学习,誓死保全。不进入危险的国家,不居住在混乱的国家。国家政治清明时就出来做官,国家政治黑暗时就隐居起来。国家政治清明,自己贫贱是耻辱;国家政治黑暗,自己富贵也是耻辱。”

zǐ yuē bú zài qí wèi bù móu qí zhèng

子 曰:不 在 其 位,不 谋 其 政。

谋:考虑,参与,谋划。

孔子说:“不在那个职位上就不要干预那个职位的政事。”

zǐ yuē shī zhì zhī shǐ guān jū zhī luàn yáng yáng hū yíng ěr zāi

子 曰:师 挚 之 始,关 雎 之 乱,洋 洋 乎 盈 耳 哉。

师:太师,即乐师。

挚:是乐师的名字。

乱:乐曲结尾的一段。

孔子说:“从太师挚演奏的开始,直到《关雎》的尾声,耳朵里充盈着美好的音乐。”

zǐ yuē kuáng ér bù zhí tóng ér bú yuàn kōng kōng ér bú xìn wú bù

子 曰:狂 而 不 直,侗 而 不 愿,悾 悾 而 不 信,吾 不

zhī zhī yǐ

知 之 矣。

侗(tónɡ):无知。

愿:老实,厚道。

悾悾(kōnɡ):无能的样子。

孔子说:“有的人狂妄又不正直,无知又不厚道,无能又不讲信用,我不知道这种人怎么这样!”

zǐ yuē xué rú bù jí yóu kǒng shī zhī

子 曰:学 如 不 及,犹 恐 失 之。

孔子说:“研习学问如同追赶什么怕追不上一样,追上了还总怕丢了它。”

zǐ yuē wēi wēi hū shùn yǔ zhī yǒu tiān xià yě ér bú yǔ yān

子 曰:巍 巍 乎,舜 禹 之 有 天 下 也,而 不 与 焉。

巍巍(wēi):原指高大壮伟的山。这里赞美舜禹的伟大。

禹:建立了夏朝,接受舜的禅让继承帝位,也是传说中的治水英雄。

与(yù):参与,关联,有“私有,享受”的意思。

孔子说:“舜和禹多么伟大啊!他们拥有了天下却并不为了自己享乐。”

zǐ yuē dà zāi yáo zhī wéi jūn yě wēi wēi hū wéi tiān wéi dà

子 曰:大 哉!尧 之 为 君 也。巍 巍 乎,唯 天 为 大,

wéi yáo zé zhī dàng dàng hū mín wú néng míng yān wēi wēi hū qí yǒu chéng唯 尧 则 之;荡 荡 乎,民 无 能 名 焉;巍 巍 乎,其 有 成

gōng yě huàn hū qí yǒu wén zhāng

功 也,焕 乎 其 有 文 章。

则:取法,效法。

荡荡:广大无边。

名:用语言去形容,赞美。

焕:光明的样子。

文章:指礼乐制度。

孔子说:“伟大呀!像尧这样的帝王。真高大壮伟!只有天最高大了,只有尧能效法天。真广阔啊!人民都不知怎样称赞他了。伟大呀!他所成就的功业!光明呀!他所制订的礼乐制度!”

shùn yǒu chén wǔ rén ér tiān xià zhì wǔ wáng yuē yǔ yǒu luàn chén shí

舜 有 臣 五 人,而 天 下 治。武 王 曰:予 有 乱 臣 十

rén kǒng zǐ yuē cái nán bù qí rán hū táng yú zhī jì yú sī wéi shèng

人。孔 子 曰:才 难,不 其 然 乎。唐 虞 之 际,于 斯 为 盛,

yǒu fù rén yān jiǔ rén ér yǐ sān fēn tiān xià yǒu qí èr yǐ fú shì

有 妇 人 焉,九 人 而 已;三 分 天 下 有 其 二,以 服 事

yīn zhōu zhī dé qí kě wèi zhì dé yě yǐ yǐ

殷,周 之 德,其 可 谓 至 德 也 已 矣。

舜有臣五人:传说这五位贤臣是:禹、稷(jì)、契(xiè)、皋陶(ɡāoyáo)、伯益。

乱臣十人:十位治理国家的大臣。他们是:周公旦、召公奭、太公望、毕公、荣公、太颠、闳夭、散宜生、南宫适以及一名女性邑姜(南宫适的夫人,管内务)。乱,治理的意思。

才难:人才难得。

盛:指唐虞至周人才最盛。

舜有五个贤臣就天下太平了。周武王说:“我有十个治理国家的大臣。”孔子说:“人才难得,不是这样吗?唐虞以后,到周武王时人才最盛,还有一个妇人,实际上是九个人而已。周文王赢得了三分之二的天下,仍向商朝称臣。周朝的道德,可以说是最高的了。”

zǐ yuē yǔ wú wú jiàn rán yǐ fěi yǐn shí ér zhì xiào hū guǐ shén

子 曰:禹,吾 无 间 然 矣。菲 饮 食 而 致 孝 乎 鬼 神,

è yī fu ér zhì měi hū fú miǎn bēi gōng shì ér jìn lì hū gōu xù

恶 衣 服 而 致 美 乎 黻 冕,卑 宫 室 而 尽 力 乎 沟 洫;

yǔ wú wú jiàn rán yǐ

禹,吾 无 间 然 矣。

间(jiàn):原指空隙,这里指批评、非议的意思。

菲(fěi):微薄,菲薄。

孔子说:“我对禹没有可批评的地方。他自己吃得很坏,却把祭品办得丰盛来孝敬鬼神,自己穿的衣服很粗劣,却把祭服做得很华美,自己住的房子很低矮简陋,却全力修筑田间沟渠。对于禹,我没有可批评的了。”

第九章 论语子罕篇

zǐ hǎn yán lì yǔ mìng yǔ rén

子 罕 言 利 与 命 与 仁。

罕:少。

与:赞成。一说,和。

孔子很少主动谈论财利、命运和仁德。

dá xiàng dǎng rén yuē dà zāi kǒng zǐ bó xué ér wú suǒ chéng míng

达 巷 党 人 曰:大 哉 孔 子。博 学 而 无 所 成 名。

zǐ wén zhī wèi mén dì zǐ yuē wú hé zhí zhí yù hū zhí shè hū

子 闻 之,谓 门 弟 子 曰:吾 何 执?执 御 乎、执 射 乎,

wú zhí yù yǐ

吾 执 御 矣。

达巷党人:达巷那个地方的人。达巷,地名,今山东兖州一带。一说达巷党人是指项橐(tuó),传说项橐七岁为孔子师。

达巷那个地方的人说:“孔子真伟大呀!学问广博,可惜没有足以成名的专长。”孔子听说后对学生们说:“我干什么呢?赶马车吗?做射手吗?我赶马车吧。”

zǐ yuē má miǎn lǐ yě jīn yě chún jiǎn wú cóng zhòng bài xià lǐ

子 曰:麻 冕,礼 也。今 也 纯,俭,吾 从 众;拜 下 礼

yě jīn bài hū shàng tài yě suī wéi zhòng wú cóng xià

也。今 拜 乎 上,泰 也。虽 违 众,吾 从 下。

麻冕:用麻布制成的礼帽。要用2400根麻线织成二尺二寸宽,很费工。

纯:黑色的丝绸。

拜下:按古代礼节,臣子对君主行礼,需要先在堂下磕头,再到堂上磕头。

泰:倨傲。

孔子说:“用麻布做的礼帽符合礼节,现在用丝绸,更节省,我赞同大家的做法。臣见君需先在堂下磕头,这是合乎礼法的,现在不在堂下磕头了,只是在堂上磕头,这是倨傲。即使我的主张和大家不同,我还是依从在堂下磕头的礼节。”

zǐ jué sì wú yì wú bì wú gù wú wǒ

子 绝 四:毋 意,毋 必,毋 固,毋 我。

毋:意即“无”,古今通用。

意:凭空揣测。

必:绝对化。

固:固执拘泥,顽固不化。

我:自以为是,自大。

孔子没有这四种毛病:他不凭空揣测,不绝对化,不顽固拘泥,不自以为是。

zǐ wèi yú kuāng yuē wén wáng jì mò wén bú zài zī hū

子 畏 于 匡,曰:文 王 既 没,文 不 在 兹 乎。

tiān zhī jiāng sàng sī wén yě hòu sǐ zhě bù dé yù yú sī wén yě

天 之 将 丧 斯 文 也,后 死 者 不 得 与 于 斯 文 也;

tiān zhī wèi sàng sī wén yě kuāng rén qí rú yǔ hé

天 之 未 丧 斯 文 也,匡 人 其 如 予 何。

畏:受到威胁,被拘禁。

匡:地名。孔子从卫国去陈国经过匡,匡地曾受到鲁国季氏家臣阳货的侵扰,孔子的一个学生颜克曾参与侵扰。这次是颜克为孔子驾车,孔子被误认做阳货而受到拘禁。

没(mò):死。

文:指礼乐、法度、教化等传统文化。

后死者:孔子自称。

与(yù):参与。

孔子被拘禁在匡这个地方,说:“周文王已经死了,周代的文化传统不是都在我这里吗?若是天要毁灭这文化传统,我这后死的人就不会掌握这个传统了。如果上天不想毁灭这个文化传统,匡人又能拿我怎么样呢?”

tài zǎi wèn yú zǐ gòng yuē fū zǐ shèng zhě yú hé qí duō néng yě

太 宰 问 于 子 贡 曰:夫 子 圣 者 欤?何 其 多 能 也。

zǐ gòng yuē gù tiān zòng zhī jiāng shèng yòu duō néng yě zǐ wén zhī yuē

子 贡 曰:固 天 纵 之 将 圣, 又 多 能 也。子 闻 之 曰:

tài zǎi zhī wǒ hū wú shào yě jiàn gù duō néng bǐ shì jūn zǐ duō hū

太 宰 知 我 乎。吾 少 也 贱,故 多 能 鄙 事。君 子 多 乎

zāi bù duō yě

哉?不 多 也。

大宰:官职名,周代负责掌管国君宫廷事务。大,同“太”。

与:同“欤”。

纵:放纵,不加限制。

将:成为。

大宰问子贡说:“你们的老师是位圣人吗?他为什么这么多才多艺呢?”子贡说:“这是上天使他成为圣人,又使他多才多艺。”孔子听了,说:“大宰真了解我啊!我小时候卑贱,所以学会了许多粗俗的技艺。君子会的技艺多吗?不多呀。”

láo yuē zǐ yún wú bú shì gù yì

牢 曰:子 云,吾 不 试,故 艺。

牢:有说法认为是孔子的学生,姓琴,名张,一名牢,字子开,卫国人。

试:用,任用做官。

牢说:“孔子说:‘我不被任用,所以才学会许多技艺。’”

zǐ yuē wú yǒu zhī hū zāi wú zhī yě yǒu bǐ fū wèn yú wǒ

子 曰:吾 有 知 乎 哉?无 知 也。有 鄙 夫 问 于 我,

kōng kōng rú yě wǒ kòu qí liǎng duān ér jié yān

空 空 如 也。我 叩 其 两 端 而 竭 焉。

鄙夫:鄙陋无知的人。

空空如:空空的样子。如,……的样子。

叩(kòu):反问。

两端:指两头,上下,本末等。

孔子说:“我有知识吗?我实在没什么知识。有个农夫问我,我脑子里空空的,我反问他事情的始末端头之后才尽量地告诉他。”

zǐ yuē fèng niǎo bú zhì hé bù chū tú wú yǐ yǐ fú

子 曰:凤 鸟 不 至,河 不 出 图,吾 已 矣 夫。

凤鸟:传说凤凰是种神鸟,它的出现表示天下太平;圣人受命而王,黄河就会有龙马驮着八卦图出现,都是国泰民安的预示。

已:停止。

孔子说:“凤凰不来了,黄河龙马不背负图画出现了,我这辈子恐怕没有希望了!”

zǐ jiàn zī cūi zhě miǎn yī shang zhě yǔ gǔ zhě jiàn zhī suī shào

子 见 齐 衰 者,冕 衣 裳 者,与 瞽 者。见 之,虽 少

bì zuò guò zhī bì qū

必 作,过 之 必 趋。

衰:同“缞(cuī)”,麻布做的丧服。

冕衣裳者:穿着礼服的人。冕,高官的帽子。衣,上衣。裳,下衣。

瞽(ɡǔ)者:盲人。

少(shào):年轻。

作:站起来表示敬意和同情。

趋:小步快走,表示敬意。

孔子见到穿丧服的人、穿礼服的人和盲人,相见时他们虽然年少,孔子一定站起来表示敬意;走过的时候,一定小步快走。

yán yuān kuì rán tàn yuē yǎng zhī mí gāo zuān zhī mí jiān zhān zhī

颜 渊 喟 然 叹 曰:仰 之 弥 高,钻 之 弥 坚,瞻 之

zài qián hū yān zài hòu fū zǐ xún xún rán shàn yòu rén bó wǒ yǐ wén

在 前,忽 焉 在 后。夫 子 循 循 然 善 诱 人。博 我 以 文,

yuē wǒ yǐ lǐ yù bà bù néng jì jié wú cái rú yǒu suǒ lì zhuó ěr

约 我 以 礼。欲 罢 不 能,既 竭 吾 才,如 有 所 立 卓 尔。

suī yù cóng zhī mò yóu yě yǐ

虽 欲 从 之,末 由 也 已。

喟(kuì):叹息,叹气。

弥:越发,更加。

循循然:有次序的样子。

诱:引进,诱导。

卓尔:高峻。

末:无。

由:途径。

颜渊叹气说:“我仰望老师的品德知识,越望觉得越高,越钻研觉得越坚深,一会儿看着像在前面,忽然又像是在后面。老师善于按次第一步一步来诱导人,用文化知识来丰富我的知识,用礼仪来约束我的行为,使我想停止前进也不可能。我已经用尽了我的才力,好像有高大的东西立在前面。虽然想要追从,却没有途径。”

zǐ jí bìng zǐ lù shǐ mén rén wéi chén bìng jiān yuē jiǔ yǐ zāi

子 疾 病,子 路 使 门 人 为 臣。病 间,曰:久 矣 哉,

yóu zhī xíng zhà yě wú chén ér wéi yǒu chén wú shuí qī qī tiān hū

由 之 行 诈 也,无 臣 而 为 有 臣。吾 谁 欺。欺 天 乎。

qiě yǔ yǔ qí sǐ yú chén zhī shǒu yě wú nìng sǐ yú èr sān zǐ zhī

且 予 与 其 死 于 臣 之 手 也,无 宁 死 于 二 三 子 之

shǒu hū qiě yǔ zòng bù dé dà zàng yǔ sǐ yú dào lù hū

手 乎?且 予 纵 不 得 大 葬,予 死 于 道 路 乎?

疾病:病情很重。

臣:指家臣。大夫的丧事由家臣操办,家臣负责准备丧服及一切丧具。当时孔子已经不做官了,本来没有家臣,但子路却安排门人充当孔子的家臣,是为了要以大夫之礼来举行孔子的丧礼。

病间:病情减轻。

由:即子路。由是名,子路是字。

与其、无宁(nìnɡ):连用表示选择。无,没有意义的发语词。宁,宁可。

大葬:按照大夫的礼节来举行葬礼。

孔子病重,子路让弟子做家臣,准备料理丧事。孔子病情好些,说:“子路干这种欺骗行为已经很久了啊!我本来没有家臣却要装作有家臣。我骗谁呢?骗上天吗?而且我与其死在家臣手里,宁可死在你们学生手里!况且,纵使我不用大夫之礼来埋葬,难道会死在路边没人葬吗?”

zǐ gòng yuē yǒu měi yù yú sī yùn dú ér cáng zhū qiú shàn gǔ ér

子 贡 曰:有 美 玉 于 斯,韫 犊 而 藏 诸。求 善 贾 而

gū zhū zǐ yuē gū zhī zāi gū zhī zāi wǒ dài gǔ zhě yě

沽 诸。子 曰:沽 之 哉,沽 之 哉,我 待 贾 者 也。

韫椟(yùndú):后来韫椟指怀才未用的意思。韫,收藏。椟,柜子。

贾(ɡǔ):商人。古代行商称为商,有店铺的商人称作贾。

沽(ɡū):卖,买。

诸:“之乎”的合音字。

子贡说:“有块美玉在这里,是把它放进柜子收藏起来呢?还是找个识货的商人卖掉呢?”孔子说:“卖掉它!卖掉它!我是在等识货的商人呢。”

zǐ yù jū jiǔ yí huò yuē lòu rú zhī hé zǐ yuē jūn zǐ jū

子 欲 居 九 夷,或 曰:陋,如 之 何?子 曰:君 子 居

zhī hé lòu zhī yǒu

之,何 陋 之 有!

九夷:我国古代称呼东部的少数民族为夷。九夷,有说法认为是淮水、泗水之间的一个部落,具体不可考。

孔子想要到九夷去居住。有人说:“那里很简陋落后,怎么能住呢?”孔子说:“有君子住到那里,有什么简陋的呢?”

zǐ yuē wú zì wèi fǎn lǔ rán hòu yuè zhèng yǎ sòng gè dé qí suǒ

子 曰:吾 自 卫 反 鲁,然 后 乐 正,雅 颂 各 得 其 所。

反:同“返”,返回。

雅、颂:一方面是《诗经》内容类别的名称,一方面也是礼乐中乐曲类别的名称。孔子订正的是《诗经》还是乐曲不得确考。《史记》、《汉书·礼乐志》认为孔子是订正《诗经》。

孔子说:“我从卫国返回鲁国,然后才把音乐整理订正,使《雅》和《颂》各自归于适当的位置。”

zǐ yuē chū zé shì gōng qīng rù zé shì fù xiōng sāng shì bù gǎn bù

子 曰:出 则 事 公 卿,入 则 事 父 兄,丧 事 不 敢 不

miǎn bú wéi jiǔ kùn hé yǒu yú wǒ zāi

勉,不 为 酒 困,何 有 于 我 哉。

何有于我哉:这些我做到了什么呢?一说,这些事对我有什么困难的呢?

孔子说:“在外就事奉君王公卿,在家就事奉父母兄长,办理丧事不敢不勤勉尽力,喝酒不要醉倒,这些我做到了什么呢?”

zǐ zài chuān shàng yuē shì zhě rú sī fú bù shě zhòu yè

子 在 川 上,曰:逝 者 如 斯 夫!不 舍 昼 夜。

孔子在河边说:“逝去的就像这河水啊!日夜不停歇地奔涌向前。”

zǐ yuē wú wèi jiàn hào dé rú hào sè zhě yě

子 曰:吾 未 见 好 德 如 好 色 者 也。

孔子说:“我没见爱好德行像爱好美色那样热切的人。”

zǐ yuē pì rú wéi shān wèi chéng yì kuì zhǐ wú zhǐ yě pì rú

子 曰:譬 如 为 山,未 成 一 篑,止,吾 止 也;譬 如

píng dì suī fù yì kuì jìn wú wǎng yě

平 地,虽 覆 一 篑,进,吾 往 也。

篑(kuì):用来装土的竹筐。

覆:倾倒。

孔子说:“好比堆土成山,只差一筐土就堆成了,却停了下来,这种事情我不会去做。又比如在平地上堆土成山,虽然才倒下一筐土,如果保持前进继续堆,我也会欣然前往。”

zǐ yuē yù zhī ér bù duò zhě qí huí yě yú

子 曰:语 之 而 不 惰 者,其 回 也 欤。

惰:懈怠。

与:同“欤”。

孔子说:“听我说话始终不懈怠的,只有颜回了吧!”

zǐ wèi yán yuān yuē xī hū wú jiàn qí jìn yě wèi jiàn qí zhǐ yě

子 谓 颜 渊 曰:惜 乎。吾 见 其 进 也,未 见 其 止 也。

孔子谈到颜渊时说:“他死了真可惜啊!我只看到他进步,没见过他停下。”

zǐ yuē miáo ér bú xiù zhě yǒu yǐ fú xiù ér bù shí zhě yǒu yǐ

子 曰:苗 而 不 秀 者 有 矣 夫,秀 而 不 实 者 有 矣

夫。

苗:生长成苗。

秀:指庄稼吐穗开花。

实:结果实。

孔子说:“庄稼生长了却不吐穗开花的,有过吧!吐穗开花了却不结果实的,有过吧!”

zǐ yuē hòu shēng kě wèi yān zhī lái zhě zhī bù rú jīn yě sì shí

子 曰:后 生 可 畏,焉 知 来 者 之 不 如 今 也;四 十

wǔ shí ér wú wén yān sī yì bù zú wèi yě yǐ

五 十 而 无 闻 焉,斯 亦 不 足 畏 也 已。

孔子说:“年轻人是可怕的呀,怎么知道后一辈将来不如今天这一辈呢?一个人到了四十岁、五十岁还默默无闻,那也就不值得惧怕了呀!”

zǐ yuē fǎ yǔ zhī yán néng wú cóng hū gǎi zhī wéi guì xùn yǔ zhī

子 曰:法 语 之 言,能 无 从 乎,改 之 为 贵;巽 与 之

yán néng wú yuè hū yì zhī wéi guì yuè ér bù yì cóng ér bù gǎi

言,能 无 悦 乎,绎 之 为 贵;悦 而 不 绎,从 而 不 改,

wú mò rú zhī hé yě yǐ yǐ

吾 末 如 之 何 也 已 矣。

法:法则。

语:告诫。

巽(xùn)与之言:好听的话,恭维称道的话。巽,谦逊,恭顺。与,称赞。

说:同“悦”。

绎(yì):原指抽丝。引申为分析、探究事理,鉴别是非真假。

孔子说:“符合规则的告诫之言,能不听从吗?据此改正了自己的缺点才是可贵的。恭维好听的话,能不让人高兴吗?能分析一下听信才可贵。只知道高兴,不加以分析鉴别,只表面上接受,实际上不改正错误,我对这样的人实在没什么办法了!”

zǐ yuē zhǔ zhōng xìn wú yǒu bù rú jǐ zhě guò zé wù dàn gǎi

子 曰:主 忠 信,毋 友 不 如 己 者,过 则 勿 惮 改。

此句见《学而第一》第八章注。

孔子说:“做人应当忠诚守信用,不和不如自己的人交朋友,有错误不要害怕改正。”

zǐ yuē sān jūn kě duó shuài yě pǐ fū bù kě duó zhì yě

子 曰:三 军 可 夺 帅 也,匹 夫 不 可 夺 志 也。

孔子说:“一国的军队可以使它丧失主帅,一个人却无法强迫他放弃志向。”

zǐ yuē yì bì yùn páo yǔ yì hú hé zhě lì ér bù chǐ zhě

子 曰:衣 敝 缊 袍,与 衣 狐 貉 者 立,而 不 耻 者,

qí yóu yě yǔ bú zhì bù qiú hé yòng bù zāng zǐ lù zhōng shēn sòng zhī

其 由 也 与。不 忮 不 求,何 用 不 臧。子 路 终 身 诵 之。

zǐ yuē shì dào yě hé zú yǐ zāng

子 曰:是 道 也,何 足 以 臧。

衣(yì)敝缊袍:即穿着破旧的用旧棉絮做的袍子。衣,动词,穿。敝,破,坏。缊,旧棉絮。

貉(hé):类似狸的动物,皮毛珍贵。

与:同“欤”。

忮(zhì):嫉妒别人。

求:贪求。

臧(zānɡ):好,善。

孔子说:“穿着破旧的棉絮做的袍子,和穿着狐貉皮袍子的人站在一起,而不觉得耻辱的人,大概只有仲由吧!《诗经》上说:‘不嫉妒别人,不贪求财物,什么行为能不好呢?’”子路(即仲由)听了从此常背诵这句诗。孔子说:“这样做固然是德行所在,但怎么够得上好呢?”

zǐ yuē suì hán rán hòu zhī sōng bǎi zhī hòu diāo yě

子 曰:岁 寒,然 后 知 松 柏 之 后 凋 也。

凋:凋零,凋谢。

孔子说:“到了一年里最寒冷的季节,才知道松柏是最后凋谢的。”

zǐ yuē zhì zhě bú huò rén zhě bù yōu yǒng zhě bú jù

子 曰:智 者 不 惑,仁 者 不 忧,勇 者 不 惧。

知:同“智”。

孔子说:“聪明人不会迷惑,有仁德的人不会愁虑,勇敢的人不会害怕。”

zǐ yuē kě yǔ gòng xué wèi kě yǔ shì dào kě yǔ shì dào wèi kě

子 曰:可 与 共 学,未 可 与 适 道;可 与 适 道,未 可

yǔ lì kě yǔ lì wèi kě yǔ quán

与 立;可 与 立,未 可 与 权。

适:往,到,有达到,学到的意思。

权:原指秤锤,引申为权衡。

孔子说:“可以一起学习的人,未必能一起学到道;可以一起学到道的人,未必能一起坚守道;可以一起坚守道的人,未必能和他一起权衡轻重。”

táng dì zhī huā piān qí fǎn ér qǐ bù ěr sī shì shì yuǎn ér

唐 棣 之 花,偏 其 反 而。岂 不 尔 思,室 是 远 而。

zǐ yuē wèi zhī sī yě fú hé yuǎn zhī yǒu

子 曰:未 之 思 也,夫 何 远 之 有。

唐棣(dì):树名,也叫杉、郁李。

华:同“花”。用唐棣树的花与花萼相依托来比喻兄弟间的关系亲密友爱。

古诗说:“唐棣树的花翩翩摇动。难道我不想念你?因为家住得太远啊。”孔子说:“这是没有真正思念啊,如果真的思念,还有什么远的呢?”

第十章 论语乡党篇

kǒng zǐ yú xiāng dǎng xún xún rú yě sì bù néng yán zhě qí zài zōng

孔 子 于 乡 党,恂 恂 如 也,似 不 能 言 者。其 在 宗

miào cháo tíng biàn biàn yán wéi jǐn ěr

庙 朝 廷,便 便 言,唯 谨 尔。

恂恂(xún):恭顺谨慎的样子。

便:同“辨”,擅长谈论,善辨。

孔子在乡里间表现得温和恭顺,好像不善于说话。他在宗庙朝廷时就很善于言谈,只是说得很谨慎。

cháo yǔ xià dà fū yán kǎn kǎn rú yě yǔ shàng dà fū yán yín yín

朝,与 下 大 夫 言,侃 侃 如 也;与 上 大 夫 言,誾 誾

rú yě jūn zài cù jí rú yě yǔ yǔ rú yě

如 也。君 在,踧 踖 如 也,与 与 如 也。

朝(cháo):上朝,君主还没有到来时。

下大夫:周代诸侯以下是大夫。大夫的最高一级是上大夫,即卿,地位次于上大夫的是下大夫。孔子当时地位相当于下大夫。

侃侃(kǎn):说话和乐从容。

訚訚(yín):中正有诤。和颜悦色,尽言相诤。

踧踖(cùjí):恭敬而不安的样子。

与与:漫步走,徐徐的样子,威仪里有中适。

上朝时,君主还没有来,孔子与下大夫说话和乐从容;与上大夫谈话和颜悦色,中正有诤。君主到来,恭敬而又不安,谨慎地徐徐而行。

jūn zhào shǐ bìn sè bó rú yě zú jué rú yě yī suǒ yǔ lì

君 召 使 摈,色 勃 如 也,足 躩 如 也;揖 所 与 立,

zuǒ yòu shǒu yī qián hòu chān rú yě qū jìn yì rú yě bīn tuì bì

左 右 手,衣 前 后,襜 如 也;趋 进,翼 如 也;宾 退,必

fù mìng yuē bīn bú gù yǐ

复 命,曰:宾 不 顾 矣。

摈:同“傧(bìn)”,即古代负责接引招待宾客的官员。

勃如:脸色庄重矜持。

躩(jué)如:快步走,不像平素走路那样随意、随便。

襜(chān)如:衣服整齐的样子。

翼(yì)如:像鸟儿舒展翅膀一样。

顾:回头。

君主召孔子作接待使者的傧相,孔子脸色变得庄重,脚步加快。向一同站着的人作揖时,左边右边,衣服前后开合都很整齐。快步走向前时像鸟儿展翅。宾客走了之后,一定向国君汇报说:“宾客已经不回头看了。”

rù gōng mén jū gōng rú yě rú bù róng lì bù zhōng mén háng bù

入 公 门,鞠 躬 如 也,如 不 容。立 不 中 门,行 不

lǚ yù guò wèi sè bó rú yě zú jué rú yě qí yán sì bù zú zhě

履 阈。过 位,色 勃 如 也,足 躩 如 也,其 言 似 不 足 者。

shè qí shēng táng jū gōng rú yě bǐng qì sì bù xī zhě chū jiàng yī

摄 齐 升 堂, 鞠 躬 如 也,屏 气 似 不 息 者。出,降 一

děng chěng yán sè yí yí rú yě mò jiē qū jìn yì rú yě fù qí

等,逞 颜 色,怡 怡 如 也。没 阶,趋 进,翼 如 也。复 其

wèi cù jí rú yě

位,踧 踖 如 也。

履阈(lǚyù):踩门槛。

摄:提起。

齐(zī):衣服的下摆,下缝。上朝时官员要双手提起官服的下襟,离地一尺左右,以免踩到衣襟,或跌倒失礼。

屏气:指憋住一口气。屏,抑制。

怡怡如:轻松愉快的样子。

没(mò)阶:走完台阶。没,尽,终。

孔子进了国君的大门,低头躬身像大门容不下他的身子一般。不站在门的中央,走路也不踩门槛。经过国君的席位时,脸色变得恭敬庄重,步子加快,说话好像气力不足的样子。提着衣服下襟走上堂去低头躬身,屏住气像不呼吸一样。走出来,走下一级台阶,才舒展脸色,轻松愉快的样子。走完了台阶,快步向前,像鸟儿展翅。再过君位时,还是表现出恭敬而不安的样子。

zhí guī jū gōng rú yě rú bù shèng shàng rú yī xià rú shòu

执 圭,鞠 躬 如 也,如 不 胜。上 如 揖,下 如 授,

bó rú zhàn sè zú sù sù rú yǒu xún xiǎng lǐ yǒu róng sè sī dí

勃 如 战 色,足 蹜 蹜 如 胡 循。享 礼,有 容 色。私 覿,

yú yú rú yě

愉 愉 如 也。

圭(ɡuī):一种玉器,上圆下方,出席典礼时君臣手里都拿着圭。

不胜:担当不起,承受不了。

蹜蹜(sù):脚步细碎,紧密,小步快走。

享礼:向对方贡献礼品的仪式。

觌(dí):相见。

手持玉圭,低头躬身的样子,像是担负不起。向上举好像作揖,向下拿好像授给别人东西,脸色庄重昂奋,脚步加快像在沿着一条直线走。贡献礼品时和气满容。以私人身份会见时,显得轻松愉快。

jūn zǐ bù yǐ gàn zōu shì hóng zǐ bù yǐ wéi xiè fú dāng shǔ

君 子 不 以 绀 緅 饰,红 紫 不 以 为 亵 服。当 暑, zhěn zhǐ xì bì biǎo ér chū zhī zī yī gāo qiú sù yī ní qiú huáng yī

袗 絺 绤,必 表 而 出 之。缁 衣 羔 裘,素 衣 麑 裘,黄 衣

hú qiú xiè qiú cháng duǎn yòu mèi bì yǒu qǐn yī cháng yì shēn yòu bàn

狐 裘。亵 裘 长,短 右 袂。必 有 寝 衣,长 一 身 有 半。

hú hé zhī hòu yǐ jū qù sāng wú suǒ bù pèi fēi wéi shang bì shāi zhī

狐 貉 之 厚 以 居。去 丧,无 所 不 佩。非 帷 裳,必 杀 之。

gāo qiú xuán guàn bù yǐ diào jí yuè bì cháo fú ér cháo

羔 裘 玄 冠,不 以 吊。吉 月,必 朝 服 而 朝。

绀(ɡàn):深青透红的颜色,古时斋戒服装的颜色。

緅(zōu):黑中透红的颜色,古时丧服的颜色。

亵(xiè)服:在家穿的便服。

袗(zhěn):单衣。

絺(chī):细葛布。

绤(xì):粗麻布。

表:套在外面的衣服。

淄(zī)衣:黑色的衣服。

羔裘:黑色羊皮做的皮袍。

素衣:白色的衣服。

麑(ní)裘:用小鹿皮做的皮袍。麑,白色小鹿。

袂(mèi):袖子。

有:同“又”。

帷裳:上朝、祭祀时穿的礼服,用整幅布做,不加剪裁,多余的布做成褶叠。

杀(shàì):减少,裁去。

羔裘玄冠:都是黑色的,古代用作吉服。

君子不用深青透红或黑中透红的布作镶边,不用红色或紫色的布做家居的便服。在夏天,穿细葛布或粗麻布做的单衣,外出时一定要加套外衣。黑衣配黑色羊羔皮袍;白色衣服配白鹿皮袍;黄色衣服配狐狸皮袍。家居的皮袍,要做得长些,把右边袖子做短一点。睡觉一定要有被子,要一身半长。冬天把狐貉的皮做坐垫。服丧期满脱去丧服就可以佩戴各种装饰品。除了礼服用整幅的布,别的衣服都是剪开裁制的。不要穿黑色羊羔皮的袍子戴黑色礼帽去吊丧。每月的初一,一定要穿着朝服去朝见君主。

zhāi bì yǒu míng yī bù zhāi bì biàn shí jū bì qiān zuò

齐,必 有 明 衣,布。齐 必 变 食,居 必 迁 坐。

齐:同“斋”。

明衣:斋戒期间沐浴后换上的干净衣服。

变食:改变平常的饮食,不饮酒,不吃荤,不吃葱蒜等。

迁坐:斋戒时住处从内室移至外室,不与妻妾同房。

斋戒时必须要有沐浴后换穿的干净衣服,要用布做的。斋戒时一定要改变饮食,住处一定要从卧室里迁出。

shí bú yàn jīng kuài bú yàn xì shí yì ér hé yú něi ér ròu bài

食 不 厌 精,脍 不 厌 细。食 饐 而 餲,鱼 馁 而 肉 败

bù shí sè è bù shí xiù è bù shí shī rèn bù shí bù shí bù shí

不 食,色 恶 不 食,嗅 恶 不 食,失 饪 不 食,不 时 不 食。

gē bú zhèng bù shí bù dé qí jiàng bù shí ròu suī duō bú shǐ shèng shí

割 不 正 不 食,不 得 其 酱 不 食。肉 虽 多,不 使 胜 食

qì wéi jiǔ wú liàng bù jí luàn gū jiǔ shì pú bù shí bú chè jiāng shí

气。惟 酒 无 量,不 及 乱。沽 酒 市 脯 不 食。不 撤 姜 食,

bù duō shí

不 多 食。

脍(kuài):细切的鱼肉。

饐(yì)而餲(ài):食物放久变质了。

馁(něi):鱼腐烂不新鲜了。

败:肉腐烂不新鲜了。

恶(è):不好,变坏。

臭(xiù):气味。

饪(rèn):烹调做熟。

不时:不到吃饭的时间。一说,不到成熟时间的果实;另一说,不吃过期的不新鲜的蔬菜。

气:粮食。

饭食不嫌做得精,鱼肉不嫌切得细。粮食变质了、鱼不新鲜了、肉腐烂了,不吃。颜色变坏了,不吃。气味不好,不吃。烹调不当的饭,不吃。不到该吃饭的时间,不吃。不是按一定方法宰割的肉,不吃。酱醋放得不得当,不吃。虽然肉很多,吃它不该超过主食。唯有酒没有限量,但不能喝到醉的程度。买来的酒和市上的熟肉干,不吃。桌上的姜不撤掉,不能多吃。

jì yú gōng bú sù ròu jì ròu bù chū sān rì chū sān rì bù

祭 于 公,不 宿 肉,祭 肉 不 出 三 日,出 三 日,不

shí zhī yǐ

食 之 矣。

祭于公:指士大夫参加国君举行的祭祀仪式。

不宿肉:指作祭礼的牲畜是当天早晨宰杀,再举行祭典。第二天继续祭祀,即“绎祭”。此后才把肉拿回去,已经过了至少两天,所以这些肉不能再放过夜了。

祭肉:自己家祭祀用的肉。

参加国君祭祀典礼分得的肉,不能放过夜。平时祭祀用的肉不能存放超过三天,超过三天就不再吃了。

shí bù yǔ qǐn bù yán

食 不 语,寝 不 言。

吃饭的时候不说话,睡觉的时候不说话。

suī shū shí cài gēng guā jì bì zhāi rú yě

虽 蔬 食 菜 羹 瓜,祭,必 齐 如 也。

菜羹瓜祭:或作“菜羹必祭”。

齐:同“斋”。

虽然是糙米饭和菜汤,也要先祭一祭,一定要像斋戒时那样虔敬严肃。

xí bú zhèng bù zuò

席 不 正,不 坐。

席:古代没有凳子或椅子,是在地面上铺席子,坐在席子上。

坐席摆得不端正,不坐。

xiāng rén yǐn jiǔ zhàng zhě chū sī chū yǐ

乡 人 饮 酒,杖 者 出,斯 出 矣。

乡人饮酒:举行乡饮酒礼。

杖者:老人,拄拐杖的人。

在举行乡饮酒礼后,要等老人先出去,自己才出去。

xiāng rén nuó cháo fú ér lì yú zuò jiē

乡 人 傩,朝 服 而 立 于 阼 阶。

傩(nuó):古代迎神驱鬼的仪式。

阼(zuò)阶:东面的台阶,主人站的地方。

本乡的人举行傩仪式时,穿着朝服站在东面的台阶上。

wèn rén yú tā bāng zài bài ér sòng zhī

问 人 于 他 邦,再 拜 而 送 之。

问:问候,问好。

孔子托别人代为问候在别的国家的朋友,要躬身下拜两次,送走受托的人。

kāng zǐ kuì yào bài ér shòu zhī yuē qiū wèi dá bù gǎn cháng

康 子 馈 药,拜 而 受 之,曰:丘 未 达,不 敢 尝。

康子:季康子。参见《为政第二》第二十章注。

馈(kuì):馈赠,赠送。

季康子赠送药给孔子,他拜谢后接受了,说:“我对这药的药性不怎么了解,不敢尝。”

jiù fén zǐ tuì cháo yuē shāng rén hū bú wèn mǎ

厩 焚。子 退 朝,曰:伤 人 乎?不 问 马。

厩(jiù):马棚,也泛指牲口房。

孔子的马厩着火了。孔子从朝廷回来,说:“伤人了吗?”并不问马。

jūn cì shí bì zhèng xí xiān cháng zhī jūn cì xīng bì shú ér jiàn

君 赐 食,必 正 席 先 尝 之。君 赐 腥,必 熟 而 荐

zhī jūn cì shēng bì xù zhī shì shí yú jūn jūn jì xiān fàn

之。君 赐 生,必 畜 之。侍 食 于 君,君 祭,先 饭。

腥:生肉。

荐:供奉,进献。

国君赐给熟食,孔子一定摆正坐席先尝一尝。国君赐给生肉,一定煮熟了先给祖宗供奉。国君赐给活的牲畜一定养着它。和国君一起吃饭,当他进行饭前祭祀的时候,自己先吃饭,不吃菜。

jí jūn shì zhī dōng shǒu jiā cháo fú tuō shēn

疾,君 视 之,东 首,加 朝 服,拖 绅。

视:看望。

东首:头向东。

绅:朝服束在腰间的宽带子。孔子生病卧床不能穿朝服,所以把朝服盖在身上,把腰带放在朝服上,并拖下带子去表示尊敬迎接。

孔子生病了,国君来看望他,孔子头朝东躺在床上,把朝服盖在身上,还拖着束带。

jūn mìng zhào bú sì jià xíng yǐ

君 命 召,不 俟 驾 行 矣。

俟(sì):等候,等待。

驾:套上马驾车。

国君命令召见,孔子不等马车驾好就步行走了。

rù tài miào měi shì wèn

入 太 庙,每 事 问。

孔子进入太庙,遇到每件事都要问。

péng yǒu sǐ wú suǒ guī yuē yú wǒ bìn

朋 友 死,无 所 归,曰:于 我 殡。

朋友死了没有人来料理后事,孔子说:“由我来料理丧事。”

péng yǒu zhī kuì suī chē mǎ fēi jì ròu bú bài

朋 友 之 馈,虽 车 马,非 祭 肉,不 拜。

朋友送的礼物,哪怕是车马那样贵重的东西,如果不是祭肉,就不用躬身下拜。

qǐn bù shī jū bú kè

寝 不 尸,居 不 客。

居不客:或作“居不容”。

孔子睡觉不是像死尸那样直躺着,平日坐着也不像会客或做客一样跪坐。

jiàn zī cūi zhě suī xiá bì biàn jiàn miǎn zhě yǔ gǔ zhě suī xiè bì

见 齐 缞 者,虽 狎 必 变。见 冕 者 与 瞽 者,虽 亵 必

yǐ mào xiōng fú zhě shì zhī shì fù bǎn zhě yǒu shèng zhuàn bì biàn sè ér

以 貌。凶 服 者 式 之。式 负 版 者。有 盛 馔,必 变 色 而

zuò xùn léi fēng liè bì biàn

作。迅 雷 风 烈,必 变。

齐(zī)衰:孝服。衰,同“缞(cuī)”。

狎(xiá):亲近,亲密。

亵(xiè):亲近。指熟悉的人或卑贱的人。

凶服:丧服,也指死人的衣服。

式:同“轼”,车前扶手的横木。此处指身子前倾,伏在横木上,表示同情或者尊敬。当时是一种礼节。

负版:背着国家的图籍,包括地图、田亩、户口的名册等。

盛馔(zhuàn):丰盛的筵席。馔,饮食。

见到穿着孝服的人,即使是关系亲密的,也一定会改变态度表示同情。见到穿礼服的人和盲人,即使常见到他,也一定有礼貌。在车上遇到穿丧服的或送死人衣服的人,要把身体伏在车轼上表示哀悼。遇到背负国家图籍的人,也要伏在车轼上。做客时有丰盛的筵席,一定要态度变得庄重并站立起来。遇见疾雷大风一定神态变得庄严。

shēng chē bì zhèng lì zhí suí chē zhōng bú nèi gù bú jí yán

升 车,必 正 立,执 绥。车 中 不 内 顾,不 疾 言,

bú qīn zhǐ

不 亲 指。

孔子上车时一定先端正地站好,拉住扶手上的带子再上车。在车里不向内回头看,不急促地高声说话,不举起自己的手指指划划。

sè sī jǔ yǐ xiáng ér hòu jí yuē shān liáng cí zhì shí zāi shí

色 斯 举 矣,翔 而 后 集。曰:山 梁 雌 雉,时 哉 时

zāi zǐ lù gǒng zhī sān jú ér zuò

哉。子 路 拱 之,三 狊 而 作。

色:脸色。

雉(zhì):野鸡。

共:同“拱”。或作:共,供也。

嗅:同“狊(jù)”,原指狗看,这里借指鸟惊恐地看。

野鸡看到人们有一点颜色不善,就飞走了,在空中盘旋后再飞下来安集。孔子说:“山梁上的野鸡,也懂得时宜啊,也懂得时宜啊!”子路听了拱手行礼,那野鸡惊恐地看他几眼,张开翅膀飞走了。

第十一章 论语先进篇

zǐ yuē xiān jìn yú lǐ yuè yě rén yě hòu jìn yú lǐ yuè jūn

子 曰:先 进 于 礼 乐,野 人 也;后 进 于 礼 乐,君

zǐ yě rú yòng zhī zé wú cóng xiān jìn

子 也。如 用 之,则 吾 从 先 进。

进:指学习、掌握礼乐。

野人:指没有官位爵禄的平民。

君子:指贵族,高官。

孔子说:“先学习礼乐而后做官的是没有做过官的一般人,先有了官位而后学习礼乐的是卿大夫的子弟。如果我要选用人才,那么我会选择先学习礼乐的人。”

zǐ yuē cóng wǒ yú chén cài zhě jiē bù jí mén yě

子 曰:从 我 于 陈 蔡 者,皆 不 及 门 也。

及:在。

孔子说:“跟着我在陈国、蔡国的弟子们,现在都不在我的门下了。”

dé xíng yán yuān mǐng zǐ qiān rǎn bó niú zhòng gōng yán yǔ zǎi wǒ

德 行:颜 渊、闵 子 骞、冉 伯 牛、仲 弓;言 语:宰 我、

zǐ gòng zhèng shì rǎn yǒu jì lù wén xué zǐ yóu zǐ xià

子 贡;政 事:冉 有、季 路;文 学: 子 游、子 夏。

德行好的有:颜渊、闵子骞、冉伯牛、仲弓。擅长辞令的有:宰我、子贡。善理政事的有:冉有、季路。熟悉古代文献的有:子游、子夏。

zǐ yuē huí yě fēi zhù wǒ zhě yě yú wú yán wú suǒ bú yuè

子 曰:回 也,非 助 我 者 也,于 吾 言 无 所 不 悦。

说:同“悦”。

孔子说:“颜回不是能帮助我的人,他对于我说的话,无不心悦诚服。”

zǐ yuē xiào zāi mǐng zǐ qiān rén bú jiàn yú qí fù mǔ kūn dì zhī

子 曰:孝 哉 闵 子 骞,人 不 闲 于 其 父 母 昆 弟 之yán

言。

闵子骞:有名的孝子,参阅《雍也第六》第九章注。

间:挑剔,找毛病。

孔子说:“闵子骞真是孝顺啊!人们听了他的父母兄弟称赞他孝顺的话也没有什么非议。”

nán róng sān fù bái guī kǒng zǐ yǐ qí xiōng zhī zǐ qì zhī

南 容 三 复 白 圭,孔 子 以 其 兄 之 子 妻 之。

南容:即南宫适。参见《公冶长第五》第二章注。

白圭(ɡuī):见《诗经·大雅》,意思是白圭的污点还可以磨掉,我们言语中的污点是没法去掉的。

南容把“白圭之玷,尚可磨也;斯言之玷,不可为也”几句诗反复诵读,孔子便把自己的侄女嫁给他。

jì kāng zǐ wèn dì zǐ shú wéi hào xué kǒng zǐ duì yuē yǒu yán

季 康 子 问:弟 子 孰 为 好 学?孔 子 对 曰:有 颜

huí zhě hào xué bú xìng duǎn mìng sǐ yǐ jīn yě zé wú

回 者 好 学,不 幸 短 命 死 矣,今 也 则 亡。

亡:同“无”。

季康子问:“你的学生中谁最好学?”孔子回答说:“颜回最好学,不幸短命死了!现在就没有这样的学生了。”

yán yuān sǐ yán lù qǐng zǐ zhī chē yǐ wéi zhī guǒ zǐ yuē cái bù

颜 渊 死,颜 路 请 子 之 车 以 为 之 椁。子 曰:才 不

cái yì gè yán qí zǐ yě lǐ yě sǐ yǒu guān ér wú guǒ wú bù tú

才,亦 各 言 其 子 也。鲤 也 死,有 棺 而 无 椁。吾 不 徒

xíng yǐ wéi zhī guǒ yǐ wú cóng dà fū zhī hòu bù kě tú xíng yě

行 以 为 之 椁。以 吾 从 大 夫 之 后,不 可 徒 行 也。

颜路:颜渊的父亲,姓颜,名无繇(yóu),字路。

椁(ɡuǒ):古代有地位的人,棺材是两层,里面的叫棺,外面没有底的一层叫椁。

鲤:孔鲤,字伯鱼,孔子的儿子。

颜渊死了,他父亲颜路请孔子卖掉车来为颜渊买椁。孔子说:“虽然你的儿子和我的儿子一个有才,一个无才,但对各人来说都是自己的儿子。我的儿子鲤死了也只有内棺,没有外椁。我不能卖掉车子步行来为颜渊买椁。因为我过去做过大夫,是不能步行的。”

yán yuān sǐ zǐ yuē yī tiān sàng yǔ tiān sàng yǔ

颜 渊 死,子 曰:噫,天 丧 予,天 丧 予。

噫:语气词,表感叹。

颜渊死了,孔子说:“噫!上天要我的命啊!上天要我的命啊!”

yán yuān sǐ zǐ kū zhī tòng cóng zhě yuē zǐ tòng yǐ yuē yǒu tòng

颜 渊 死,子 哭 之 恸。从 者 曰:子 恸 矣。曰:有 恸

hū fēi fú rén zhī wéi tòng ér shuí wéi

乎。非 夫 人 之 为 恸,而 谁 为?

恸(tònɡ):极度哀痛。

颜渊死了,孔子哭得很伤心。跟从的人说:“您太伤心了!”孔子说:“太伤心了吗?我不为这样的人伤心,还为什么样的人伤心呢?”

yán yuān sǐ mén rén yù hòu zàng zhī zǐ yuē bù kě mén rén hòu

颜 渊 死,门 人 欲 厚 葬 之。子 曰:不 可。门 人 厚

zàng zhī zǐ yuē huí yě shì yǔ yóu fù yě yǔ bù dé shì yóu zǐ

葬 之。子 曰:回 也,视 予 犹 父 也,予 不 得 视 犹 子

yě fēi wǒ yě fú èr sān zǐ yě

也,非 我 也,夫 二 三 子 也。

颜渊死了,孔子的学生们想厚葬他。孔子说:“不可以。”学生们还是厚葬了他。孔子说:“颜回啊,你像看待父亲一样看待我,我却不能够像看待儿子一样看待你。这不是我的主意啊,是你那班同学啊。”

jì lù wèn shì guǐ shén zǐ yuē wèi néng shì rén yān néng shì guǐ

季 路 问 事 鬼 神。子 曰:未 能 事 人,焉 能 事 鬼。

yuē gǎn wèn sǐ yuē wèi zhī shēng yān zhī sǐ

曰:敢 问 死。曰:未 知 生,焉 知 死。

季路:即子路。因为作季氏的家臣,又称为季路。

季路问服事鬼神的方法。孔子说:“活人还不能服事,怎么去服事鬼神?”季路又问:“我大胆地请问一下死是怎么回事?”孔子说:“生的道理还不明白,怎么能懂得死呢?”

mǐn zǐ shì cè yín yín rú yě zǐ lù hàng hàng rú yě rǎn yǒu

闵 子 侍 侧,誾 誾 如 也;子 路,行 行 如 也;冉 有

zǐ gòng kǎn kǎn rú yě zǐ lè yuē ruò yóu yě bù dé qí sǐ rán

子 贡,侃 侃 如 也。子 乐,曰:若 由 也,不 得 其 死 然。

闵(mǐn)子:即闵子骞。

訚訚(yín):争辩时态度和悦的样子。

行行(hànɡ):性格刚强勇猛。

闵子骞陪侍在旁边,恭敬正直的样子;子路很刚强的样子;冉有、子贡温和而快乐的样子。孔子很高兴。又担心说:“像仲由这样过于勇猛,怕不得好死。”

lǔ rén wéi cháng fǔ mǐn zǐ qiān yuē réng jiù guàn rú zhī hé hé

鲁 人 为 长 府。闵 子 骞 曰:仍 旧 贯,如 之 何。何

bì gǎi zuò zǐ yuē fú rén bù yán yán bì yǒu zhòng

必 改 作。子 曰:夫 人 不 言,言 必 有 中。

鲁人:指鲁国的当权者季氏。

长府:鲁国国库名。

鲁国要翻修长府国库。闵子骞说:“还照老样子下去怎么样?为什么一定要翻修呢?”孔子说:“闵子骞这个人平常不怎么说话,一说话,必定会很中肯。”

zǐ yuē yóu zhī sè xī wéi yú qiū zhī mén mén rén bú jìng zǐ

子 曰:由 之 瑟,奚 为 于 丘 之 门。门 人 不 敬 子

lù zǐ yuē yóu yě shēng táng yǐ wèi rù yú shì yě

路。子 曰:由 也 升 堂 矣,未 入 于 室 也。

由之瑟:或作:由之鼓瑟。瑟,古代的乐器,类似琴。

升堂、入室:用来比喻学习学问的几个阶段。先入门、再升堂、入室。

孔子说:“仲由弹瑟,为什么在我这里弹呢?”所以孔子的学生们不敬重子路。孔子说:“仲由么,学习学问已经不错了,但是还不够精深。”

zǐ gòng wèn shī yǔ shāng yě shú xián zǐ yuē shī yě guò shāng yě

子 贡 问:师 与 商 也 孰 贤?子 曰:师 也 过,商 也

bù jí yuē rán zé shī yù yǔ zǐ yuē guò yóu bù jí

不 及。曰:然 则 师 愈 与?子 曰:过 犹 不 及。

师:即子张,参见《为政第二》第十八章注。

孰:谁。

愈:胜过,更好。

与:同“欤”。

子贡问孔子:“子张和卜商,谁更好些?”孔子说:“子张过分了,卜商还不够。”子贡说:“那么是子张更好些吗?”孔子说:“过分了和不够是同样的。”

jì shì fù yú zhōu gōng ér qiú yě wéi zhī jù liǎn ér fù yì

季 氏 富 于 周 公,而 求 也。为 之 聚 敛 而 附 益

zhī zǐ yuē fēi wú tú yě xiǎo zǐ míng gǔ ér gōng zhī kě yě

之。子 曰:非 吾 徒 也,小 子 鸣 鼓 而 攻 之,可 也。

周公:周天子左右的公卿,如周公黑肩、周公阅等。一说,指周公旦。

“而求也”句:季氏要用田赋制度增加赋税,让冉求征求孔子意见,孔子表示反对,可冉求依季氏实行了田赋制度。

鸣鼓而攻之:声其罪而讨之。

季氏比周公还富有,冉求却还在为他聚敛,增加他的财富。孔子说:“冉求不是我的学生。你们学生可以敲着鼓去攻击他。”

chái yě yú shēn yě lǔ shī yě pì yóu yě yàn

柴 也 愚,参 也 鲁,师 也 辟,由 也 喭。

柴:孔子的学生,姓高,名柴,字子羔。

参:曾参。

师:孙师。

辟(pì):偏激。

由:仲由。

喭(yàn):卤莽,莽撞。

高柴愚笨,曾参迟钝,孙师偏激,仲由卤莽。

zǐ yuē huí yě qí shù hū lǚ kōng cì bú shòu mìng ér huò zhí

子 曰:回 也 其 庶 乎,屡 空。赐 不 受 命,而 货 殖

yān yì zé lǚ zhòng

焉,亿 则 屡 中。

庶:庶几,差不多,用在称赞的场合。

空:指贫乏,穷困。孔子曾说颜回:“一箪食一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐。”见《雍也第六》第十一章注。

货殖:经商。

亿:同“臆(yì)”,猜测。

孔子说:“颜回呀,他的学问差不多了!只是经常很穷困。端木赐不安守本份去经商,对市场行情竟经常猜中。”

zǐ zhāng wèn shàn rén zhī dào zǐ yuē bú jiàn jì yì bú rù yú

子 张 问 善 人 之 道,子 曰:不 践 迹,亦 不 入 于

shì

室。

践:踩。

子张问孔子什么是善人之道。孔子说:“善人不踩着前人的脚印走,学问道德也难以修养到家。”

zǐ yuē lùn dǔ shì yú jūn zǐ zhě hū sè zhuāng zhě hū

子 曰:论 笃 是 欤。君 子 者 乎。色 庄 者 乎。

论笃是与:是“与论笃”的倒装形式。

孔子说:“人们总是赞许言论笃实的人,但要分清是真正的君子呢?还是神色装作庄重的人呢?”

zǐ lù wèn wén sī xíng zhū zǐ yuē yǒu fù xiōng zài rú zhī hé

子 路 问:闻 斯 行 诸?子 曰:有 父 兄 在,如 之 何

qí wén sī xíng zhī rǎn yǒu wèn wén sī xíng zhū zǐ yuē wén sī xíng

其 闻 斯 行 之?冉 有 问:闻 斯 行 诸?子 曰:闻 斯 行

zhī gōng xī huá yuē yóu yě wèn wén sī xíng zhū zǐ yuē yǒu fù xiōng zài

之。公 西 华 曰:由 也 问 闻 斯 行 诸,子 曰 有 父 兄 在;

qiú yě wèn wén sī xíng zhū zǐ yuē wén sī xíng zhī chì yě huò gǎn wèn

求 也 问 闻 斯 行 诸,子 曰 闻 斯 行 之。赤 也 惑,敢 问。

zǐ yuē qiú yě tuì gù jìn zhī yóu yě jiān rén gù tuì zhī

子 曰:求 也 退,故 进 之;由 也 兼 人,故 退 之。

斯:代词,指听到的道理等。

兼人:指刚勇能干,一个人顶得上两个人。

子路问孔子:“听到有道理就马上去做吗?”孔子说:“父亲哥哥还活着,怎能听到就做呢?”冉有问:“听到有道理就马上去做吗?”孔子说:“听到就做。”公西华说:“仲由也问‘听到就做吗’,您说‘父亲和哥哥还活着’。冉求也问‘听到就做吗’,您说‘听到就做’。我很困惑,大胆地问您为何回答不同。”孔子说:“冉求做事萎缩不前,所以这样说使他勇于进取;仲由一个人顶得上两个,所以这样说,以便约束他使他慎重。”

zǐ wèi yú kuāng yán yuān hòu zǐ yuē wú yǐ rǔ wéi sǐ yǐ yuē

子 畏 于 匡,颜 渊 后。子 曰:吾 以 汝 为 死 矣。曰:

zǐ zài huí hé gǎn sǐ

子 在,回 何 敢 死。

畏:拘禁。孔子在匡被误认为阳货而遭拘禁。

女:同“汝”。

孔子被拘禁在匡这个地方,颜渊最后才来。孔子说:“我以为你死了呢!”颜渊说:“您还活着,我哪里敢死?”

jì zǐ rán wèn zhòng yóu rǎn qiú kě wèi dà chén yú zǐ yuē

季 子 然 问:仲 由、冉 求,可 谓 大 臣 欤?子 曰:

wú yǐ zǐ wéi yì zhī wèn céng yóu yǔ qiú zhī wèn suǒ wèi dà chén zhě

吾 以 子 为 异 之 问,曾 由 与 求 之 问。所 谓 大 臣 者,

yǐ dào shì jūn bù kě zé zhǐ jīn yóu yǔ qiú yě kě wèi jù chén yǐ

以 道 事 君,不 可 则 止。今 由 与 求 也,可 谓 具 臣 矣。

yuē rán zé cóng zhī zhě yú zǐ yuē shì fù yǔ jūn yì bú cóng yě

曰:然 则 从 之 者 欤?子 曰:弒 父 与 君,亦 不 从 也。

季子然:姓季孙,名平子,字子然,是季孙意如的儿子。鲁国季氏的同族。因为季氏任用子路、冉有为家臣,所以季子然这样问。

与:同“欤”。

季子然问孔子说:“仲由、冉求可以算是大臣了吗?”孔子说:“我以为你是问别的人,竟然问我仲由和冉求啊。所谓大臣,就是用道义来事奉君主,如果不能这样就宁可不干。现今仲由和冉求,可以说是具有相当才能的臣属了。”季子然说:“那么,他们会一切跟从季氏吗?”孔子说:“杀死父亲和君主这样的事,也是不会跟从的。”

zǐ lù shǐ zǐ gāo wéi bì zǎi zǐ yuē zéi fú rén zhī zǐ zǐ lù

子 路 使 子 羔 为 费 宰。子 曰:贼 夫 人 之 子。子 路

yuē yǒu mín rén yān yǒu shè jì yān hé bì dú shū rán hòu wéi xué

曰:有 民 人 焉,有 社 稷 焉,何 必 读 书,然 后 为 学。

zǐ yuē shì gù è fú nìng zhě

子 曰:是 故 恶 夫 佞 者。

子羔:高柴,孔子的学生。

费:同“(bì)”,地名。

贼:害,坑害。

社稷(jì):原指祭祀土神和谷神,后来社稷代指国家政权。社,土地神。稷,谷神。

子路让子羔作地的县宰。孔子说:“这是害了人家的儿子!”子路说:“那里有百姓,有土地和五谷,何必一定要读书才叫作做学问呢?”孔子说:“所以我讨厌强嘴利舌的人。”

zǐ lù zēng xī rǎn yǒu gōng xī huá shì zuò zǐ yuē yǐ wú yī

子 路、曾 皙、冉 有、公 西 华 侍 坐。子 曰:以 吾 一

rì zhǎng hū ěr wú wú yǐ yě jū zé yuē bú wú zhī yě rú huò zhī

日 长 乎 尔,毋 吾 以 也。居 则 曰:不 吾 知 也。如 或 知

ěr zé hé yǐ zāi zǐ lù lǜ ěr ér duì yuē qiān shèng zhī guó shè hū

尔,则 何 以 哉?子 路 率 尔 而 对 曰:千 乘 之 国,摄 乎

dà guó zhī jiān jiā zhī yǐ shī lǚ yīn zhī yǐ jī jǐn yóu yě wéi zhī

大 国 之 间,加 之 以 师 旅,因 之 以 饥 馑。由 也 为 之,

bǐ jí sān nián kě shǐ yǒu yǒng qiě zhī fāng yě

比 及 三 年,可 使 有 勇,且 知 方 也。

曾皙(xī):姓曾,名点,曾参的父亲,也是孔子的学生。

长:年长。

摄:夹在中间受到逼迫。

饥馑(jǐn):灾荒年。《尔雅·释天》:谷不熟为饥,蔬不熟为馑。

比及:等到,到了。

知方:懂得道理,遵守礼仪。

哂(shěn):微笑,讥笑。

会同:诸侯会盟。两诸侯相见叫会,许多诸侯相见叫同。

端章甫:端,也写作“褍”,周代礼服也叫玄端。章甫,指一种礼貌。此处指穿着礼服。

希:同“稀”,稀疏,指速度放慢。

作:站起来。

撰(zhuàn):说的话。

伤:妨碍,妨害。

莫:同“暮”,晚的意思。

风:动词,吹风。

舞雩(yú):古代求雨的祭坛。

咏:唱歌。

与:同“欤”。

子路、曾皙、冉有、公西华陪孔子坐。孔子说:“因为我比你们年纪都大,但你们不要在意这个。你们平常总说:‘没人了解我啊。’要是有人了解你要任用你,你将怎么做?” 子路不假思索地回答说:“有千辆兵车的国家,夹在大国之间,外面有军队侵犯,国内又有饥荒,让我来治理它,等到三年,就可以使人民勇敢,并且懂得道义。” 孔子微微笑了笑。又问:“冉求,你怎样呢?” 冉求回答说:“国土纵横各六七十里或者五六十里的小国家,我去治理,等到三年,可以使人人富足快乐。至于修明德制礼乐,只有等君子了。” 又问:“公西赤,你怎样呢?” 公西赤回答说:“不是说我已经很有本领了,我愿意这样学习。在宗庙祭祀的事务上或者与别国的盟会中,我愿意穿着礼服,戴上礼帽,做一个小小的司仪。” 又问:“曾点,你怎样呢?” 他正弹瑟,声音稀疏,铿地一声,放下瑟站起来说:“我的志向和他们三位同学所讲的不同。” 孔子说:“那有什么妨碍呢?正是要各人说说自己的志向呢。” 曾皙说:“暮春三月,都穿上了春天的衣服,和五六个成年人,六七个少年人,去沂河洗个澡,在舞雩台上吹吹风,唱着歌回来。” 孔子叹息说:“我赞同曾点的想法啊!” 子路、冉有、公西华三人出来了,曾皙后走。曾皙问道:“那三位同学的话怎样?” 孔子说:“也不过各自说说自己的志向罢了。” 曾皙又说:“您为何对仲由微笑呢?” 孔子说:“治理国家应讲究礼让,他说话却不谦让,所以笑笑他。” 曾皙又问:“难道冉求所讲的就不是国家之事了吗?” 孔子说:“怎见得纵横六七十里或五六十里的土地就不是国家了呢?” 曾皙又问:“公西赤所讲的不是国家吗?” 孔子说:“有宗庙、有国家间的会盟,不是国家是什么?如果公西赤只能做个小相,谁能做大相呢?”

第十二章 论语颜渊篇

yán yuān wèn rén zǐ yuē kè jǐ fù lǐ wéi rén yī rì kè jǐ fù

颜 渊 问 仁,子 曰:克 己 复 礼 为 仁。一 日 克 己 复

lǐ tiān xià guī rén yān wéi rén yóu jǐ ér yóu rén hū zāi yán yuān yuē

礼,天 下 归 仁 焉。为 仁 由 己,而 由 人 乎 哉。颜 渊 曰:

qǐng wèn qí mù zǐ yuē fēi lǐ wù shì fēi lǐ wù tīng fēi lǐ wù yán

请 问 其 目。子 曰:非 礼 勿 视,非 礼 勿 听,非 礼 勿 言,

fēi lǐ wù dòng yán yuān yuē huí suī bù mǐn qǐng shì sī yǔ yǐ

非 礼 勿 动。颜 渊 曰:回 虽 不 敏,请 事 斯 语 矣。

克:克制。

复:实践,践行。

颜渊问什么是仁。孔子说:“克制自己,实践礼仪就是仁。一旦做到了这一点,天下的人都会称许你是仁人了。实践仁德全靠自己,能由得了别人吗?”颜渊说:“请问一下施行仁德的条目是什么?”孔子说:“不符合礼的事情不看,不符合礼的事情不听,不符合礼的事情不说,不符合礼的事情不做。”颜渊说:“我虽然不聪敏,也要实践您这番话。”

zhòng gōng wèn rén zǐ yuē chū mén rú jiàn dà bīn shǐ mín rú chéng dà

仲 弓 问 仁,子 曰:出 门 如 见 大 宾,使 民 如 承 大

jì jǐ suǒ bú yù wù shī yú rén zài bāng wú yuàn zài jiā wú yuàn

祭。己 所 不 欲,勿 施 于 人。在 邦 无 怨,在 家 无 怨。

zhòng gōng yuē yōng suī bù mǐn qǐng shì sī yǔ yǐ

仲 弓 曰:雍 虽 不 敏,请 事 斯 语 矣。

仲弓:冉雍,参见《公冶长第五》第五章注。

仲弓问什么是仁。孔子说:“出门如同去接待贵宾,差遣役使人民如同去承担大的祭典,要小心谨慎。自己不想要的,也别施加给别人。在邦国中没有怨恨,在家族中没有怨恨。”仲弓说:“我虽然不聪敏,也要实践您这番话。”

sī mǎ niú wèn rén zǐ yuē rén zhě qí yán yě rèn yuē qí yán

司 马 牛 问 仁,子 曰:仁 者,其 言 也 讱。曰:其 言

yě rèn sī wèi zhī rén yǐ hū zǐ yuē wéi zhī nán yán zhī dé wú rèn

也 讱,斯 谓 之 仁 已 乎?子 曰:为 之 难,言 之 得 无 讱

乎。

司马牛:孔子的学生,姓司马,名耕,字子牛。

訒(rèn):言语迟钝,引申为说话谨慎。

司马牛问什么是仁。孔子说:“仁就是说话谨慎。”司马牛说:“说话谨慎,就称得上是仁了吗?”孔子说:“做起来难啊,说话能不谨慎吗?”

sī mǎ niú wèn jūn zǐ zǐ yuē jūn zǐ bù yōu bú jù yuē bù

司 马 牛 问 君 子,子 曰:君 子 不 忧 不 惧。曰:不

yōu bú jù sī wèi zhī jūn zǐ yǐ hū zǐ yuē nèi xǐng bú jiù fú hé

忧 不 惧,斯 谓 之 君 子 已 乎。子 曰:内 省 不 疚,夫 何

yōu hé jù

忧 何 惧。

省(xǐnɡ):反省,检讨。

疚(jiù):内疚,愧疚,不安。

司马牛问什么是君子。孔子说:“君子不忧愁不恐惧。”司马牛说:“不忧愁不恐惧,这就叫君子了吗?”孔子说:“自己问心无愧,有什么可忧愁恐惧的呢?”

sī mǎ niú yōu yuē rén jiē yǒu xiōng dì wǒ dú wú zǐ xià yuē

司 马 牛 忧 曰:人 皆 有 兄 弟,我 独 亡。子 夏 曰: shāng wén zhī yǐ sǐ shēng yǒu mìng fù guì zài tiān jūn zǐ jìng ér wú shī

商 闻 之 矣,死 生 有 命,富 贵 在 天。君 子 敬 而 无 失,

yǔ rén gōng ér yǒu lǐ sì hǎi zhī nèi jiē xiōng dì yě jūn zǐ hé huàn

与 人 恭 而 有 礼。四 海 之 内,皆 兄 弟 也。君 子 何 患

hū wú xiōng dì yě

乎 无 兄 弟 也。

亡:同“无”,没有。

司马牛忧愁地说:“别人都有兄弟,只有我没有。”子夏说:“我听说过:死生听从命运,富贵由天安排。君子只要认真谨慎没有过失,对别人恭敬有礼貌,天下的人都是兄弟啊。君子何必担心没有兄弟呢?”

zǐ zhāng wèn míng zǐ yuē jìn rùn zhī zèn fū shòu zhī sù bù xíng

子 张 问 明,子 曰:浸 润 之 谮,肤 受 之 愬,不 行

yān kě wèi míng yě yǐ yǐ jìn rùn zhī zèn fū shòu zhī sù bù xíng yān

焉,可 谓 明 也 已 矣。浸 润 之 谮,肤 受 之 愬,不 行 焉,

kě wèi yuǎn yě yǐ yǐ

可 谓 远 也 已 矣。

浸润之谮(zèn):是像水一样慢慢浸透的谗言中伤。浸润,浸透,水一点点渗透

进去。谮,谗言,说人的坏话。

肤受之愬:像皮肤上感觉到疼痛一样的切身诽谤。愬,同“诉”,诽谤。

子张问什么是明。孔子说:“点点滴滴、日积月累的谗言和肌肤所受的切身的诬告都在你这里行不通,那你可以说是做到了明。点滴积累的谗言和肌肤痛切的诬告在你这里行不通,你可以说是看得远了。”

zǐ gòng wèn zhèng zǐ yuē zú shí zú bīng mín xìn zhī yǐ zǐ gòng

子 贡 问 政,子 曰:足 食,足 兵,民 信 之 矣。子 贡

yuē bì bù dé yǐ ér qù yú sī sān zhě hé xiān yuē qù bīng zǐ gòng

曰:必 不 得 已 而 去,于 斯 三 者 何 先?曰:去 兵。子 贡

yuē bì bù dé yǐ ér qù yú sī èr zhě hé xiān yuē qù shí zì

曰:必 不 得 已 而 去,于 斯 二 者 何 先?曰:去 食。自

gǔ jiē yǒu sǐ mín wú xìn bú lì

古 皆 有 死,民 无 信 不 立。

子贡问孔子怎样治理政事。孔子说:“准备充足的粮食,准备充足的军备,百姓对政府就有信心了。”子贡说:“如果不得已必须去掉‘粮食、军备、人民的信心’这三项中的一项,先去哪个?”孔子说:“去掉军备。”子贡说:“不得已必须再去掉一项,这两项中先去掉哪个?”孔子说:“去掉粮食。自古人都会死,而人民没有信心,国家政权是立不住的。”

jí zǐ chéng yuē jūn zǐ zhì ér yǐ yǐ hé yǐ wén wéi zǐ gòng

棘 子 成 曰:君 子 质 而 已 矣,何 以 文 为?子 贡

yuē xī hū fū zǐ zhī shuō jūn zǐ yě sì bù jí shé wén yóu zhì yě

曰:惜 乎,夫 子 之 说 君 子 也,驷 不 及 舌。文 犹 质 也,

zhì yóu wén yě hǔ bào zhī kuò yóu quǎn yáng zhī kuò

质 犹 文 也,虎 豹 之 鞹,犹 犬 羊 之 鞹。

棘子成:卫国的大夫。

质:纯朴的内容、思想、修养等。

文:花纹,文采,即外在的形式及文辞、礼仪等修养。

驷(sì)不及舌:指话说出口就追不回来了。驷,四匹马拉的车。

鞟(kuò):去掉毛的兽皮。

棘子成说:“君子有内在修养就行了,何必要外在的文辞礼仪呢?”子贡说:“可惜啊!先生这样谈君子。话说出口,就是四匹马拉的车也追不回来了。文采和本质一样重要。拔了毛的虎豹皮和拔了毛的犬羊皮没什么不同。”

āi gōng wèn yú yǒu ruò yuē nián jī yòng bù zú rú zhī hé yǒu

哀 公 问 于 有 若 曰:年 饥,用 不 足,如 之 何?有

ruò duì yuē hé chè hū yuē èr wú yóu bù zú rú zhī hé qí chè

若 对 曰:盍 彻 乎。曰:二,吾 犹 不 足,如 之 何 其 彻

yě duì yuē bǎi xìng zú jūn shú yǔ bù zú bǎi xìng bù zú jūn shú

也?对 曰:百 姓 足,君 孰 与 不 足。百 姓 不 足,君 孰

yǔ zú

与 足。

有若:姓有,名若,字子有。见《学而第一》第二章注。

盍(hé):何不。

彻:西周的一种田税制度,收取收成的十分之一为税。

鲁哀公向有若问道:“年成不好,国家用度不足,怎么办呢?”有若回答说:“为什么不实行十分抽一的税率呢?”鲁哀公说:“抽取两成我还不够呢,抽一成怎么行呢?”有若回答说:“百姓的用度充足了,您怎么会不够?如果百姓的用度不足,您又怎么会够呢?”

zǐ zhāng wèn chóng dé biàn huò zǐ yuē zhǔ zhōng xìn xǐ yì chóng

子 张 问 崇 德 辨 惑,子 曰:主 忠 信,徙 义,崇

dé yě ài zhī yù qí shēng wù zhī yù qí sǐ jì yù qí shēng yòu yù

德 也。爱 之 欲 其 生,恶 之 欲 其 死,既 欲 其 生,又 欲

qí sǐ shì huò yě chéng bù yǐ fù yì zhī yǐ yì

其 死,是 惑 也。诚 不 以 富,亦 祇 以 异。

徙(xǐ):迁移,靠近,引申为遵从。

子张问如何提高品德,辨析迷惑。孔子说:“以忠诚守信为主,按照义去做,就可以提高品德。爱他就希望他永远活着,厌恶他就希望他死掉。既希望他活又希望他死,这就是迷惑。《诗经》说:‘不是因为是不是富,只是因为见异思迁。’”

qí jǐng gōng wèn zhèng yú kǒng zǐ kǒng zǐ duì yuē jūn jūn chén chén

齐 景 公 问 政 于 孔 子,孔 子 对 曰:君 君,臣 臣,

fù fù zǐ zǐ gōng yuē shàn zāi xìn rú jūn bù jūn chén bù chén

父 父,子 子。公 曰:善 哉。信 如 君 不 君,臣 不 臣,

fù bù fù zǐ bù zǐ suī yǒu sù wú dé ér shí zhū

父 不 父,子 不 子。虽 有 粟,吾 得 而 食 诸?

齐景公:姓姜,名杵臼(chǔjiù)。鲁昭公末年,齐国大夫陈氏专权,齐景公奢侈,国内政治混乱。孔子的回答是针对此。但齐景公并不能真的采纳,最终齐国政权被陈氏篡夺。

齐景公向孔子问如何治理国家。孔子回答说:“君要像君,臣要像臣,父亲要像父亲,儿子要像儿子。”齐景公说:“对呀!若是君不像君,臣不像臣,父亲不像父亲,儿子不像儿子,即使有米,我能吃得上吗?”

zǐ yuē piàn yán kě yǐ zhé yù zhě qí yóu yě yú zǐ lù wú sù

子 曰:片 言 可 以 折 狱 者,其 由 也 欤。子 路 无 宿

nuò

诺。

片言:指原告、被告中一方的话。片,单方面。

折:断,判断,辨别是非。

狱:案件。

与:同“欤”。

宿:隔夜。

孔子说:“仅仅根据诉讼双方中一方的话就可以判断案件的,大概只有仲由了吧!”子路从不让没兑现的诺言过夜。

zǐ yuē tīng sòng wú yóu rén yě bì yě shǐ wú sòng hū

子 曰:听 讼,吾 犹 人 也。必 也 使 无 讼 乎。

孔子说:“要说审理案件,我和别人一样。一定要使诉讼的事完全消失才好。”

zǐ zhāng wèn zhèng zǐ yuē jū zhī wú juàn xíng zhī yǐ zhōng

子 张 问 政,子 曰:居 之 无 倦,行 之 以 忠。

子张问孔子如何从政。孔子说:“坚守职位不懈怠,执行政令要忠诚。”

zǐ yuē bó xué yú wén yuē zhī yǐ lǐ yì kě yǐ fú pàn yǐ

子 曰:博 学 于 文,约 之 以 礼,亦 可 以 弗 畔 矣

夫。

畔:同“叛”。

孔子说:“广泛地学习文化典籍,用礼仪来约束自己,也可以不违背君子之道了吧。”

zǐ yuē jūn zǐ chéng rén zhī měi bù chéng rén zhī è xiǎo rén fǎn

子 曰:君 子 成 人 之 美,不 成 人 之 恶。小 人 反

shì

是。

孔子说:“君子成全别人的好事,不促成别人的坏事。小人做的正相反。”

jì kāng zǐ wèn zhèng yú kǒng zǐ kǒng zǐ duì yuē zhèng zhě zhèng yě

季 康 子 问 政 于 孔 子,孔 子 对 曰:政 者 正 也。

zǐ shuài yǐ zhèng shú gǎn bú zhèng

子 帅 以 正,孰 敢 不 正。

季康子问孔子如何从政。孔子回答说:“政的意思就是端正。您自己带头做到端正,谁敢不端正呢?”

jì kāng zǐ huàn dào wèn yú kǒng zǐ kǒng zǐ duì yuē gǒu zǐ zhī bú

季 康 子 患 盗,问 于 孔 子。孔 子 对 曰:苟 子 之 不

yù suī shǎng zhī bú qiè

欲,虽 赏 之 不 窃。

苟:假如,如果。

季康子害怕盗贼多,向孔子请教。孔子回答说:“假若您不贪求太多的财利,就是奖励偷盗,也不会有人去偷盗。”

jì kāng zǐ wèn zhèng yú kǒng zǐ yuē rú shā wú dào yǐ jiù yǒu

季 康 子 问 政 于 孔 子 曰:如 杀 无 道,以 就 有

dào hé rú kǒng zǐ duì yuē zǐ wéi zhèng yān yòng shā zǐ yù shàn

道,何 如?孔 子 对 曰:子 为 政,焉 用 杀。子 欲 善,

ér mín shàn yǐ jūn zǐ zhī dé fēng xiǎo rén zhī dé cǎo cǎo shàng zhī fēng

而 民 善 矣。君 子 之 德 风,小 人 之 德 草。草 上 之 风,

bì yǎn

必 偃。

草上之风:草上有风。

偃(yǎn):倒下,扑倒。

季康子问孔子如何从政,他说:“如果杀掉作恶的人,亲近有道义的人,怎么样?”孔子回答说:“您治理政治,怎么要杀戮呢?您想把国家搞好,人民就会好起来。领导者的德行好比风,百姓的德行就好比草。草上的风向哪边吹,草就向哪边倒。”

zǐ zhāng wèn shì hé rú sī kě wèi zhī dá yǐ zǐ yuē hé zāi

子 张 问:士,何 如 斯 可 谓 之 达 矣?子 曰:何 哉,

ěr suǒ wèi dá zhě zǐ zhāng duì yuē zài bāng bì wén zài jiā bì wén

尔 所 谓 达 者?子 张 对 曰:在 邦 必 闻,在 家 必 闻。

zǐ yuē shì wén yě fēi dá yě fú dá yě zhě zhì zhí ér hào yì

子 曰:是 闻 也,非 达 也。夫 达 也 者,质 直 而 好 义,

chá yán ér guān sè lǜ yǐ xià rén zài bāng bì dá zài jiā bì dá

察 言 而 观 色,虑 以 下 人,在 邦 必 达,在 家 必 达。

fú wén yě zhě sè qǔ rén ér xíng wéi jū zhī bù yí zài bāng bì wén

夫 闻 也 者,色 取 仁 而 行 违,居 之 不 疑,在 邦 必 闻,

zài jiā bì wén

在 家 必 闻。

子张问:“读书人怎么样才算是达呢?”孔子说:“你所说的达是什么意思?”子张回答说:“在国家朝廷做官时一定有名声,做大夫家臣时也一定有名声。”孔子说:“这是闻而不是达。所谓的达就是,质朴而爱好仁义,善于分析别人的话,观察别人的脸色,常记着谦恭有礼。在国家朝廷做官时一定通达,在大夫家做家臣时一定通达。所谓的闻,表面上好像有仁德而实际行为是与之违逆的,还毫不怀疑地以仁人自居。在国家朝廷一定要虚名,在大夫家也一定要虚名。”

fán chí cóng yóu yú wǔ yú zhī xià yuē gǎn wèn chóng dé xiū tè

樊 迟 从 游 于 舞 雩 之 下。曰:敢 问 崇 德、修 慝、 biàn huò zǐ yuē shàn zāi wèn xiān shì hòu dé fēi chóng dé yǔ gōng qí

辨 惑。子 曰:善 哉 问。先 事 后 得,非 崇 德 与?攻 其

è wú gōng rén zhī è fēi xiū tè yú yì zhāo zhī fèn wàng qí shēn

恶,无 攻 人 之 恶,非 修 慝 欤?一 朝 之 忿,忘 其 身,

yǐ jí qí qīn fēi huò yú

以 及 其 亲,非 惑 欤?

舞雩(yú):求雨的祭坛。

修:整治。

慝(tè):邪恶的念头。

与:同“欤”。

樊迟跟从孔子在舞雩台下游玩,说:“请问怎样提高自己的品德,怎样消除别人对自己隐藏起来的怨恨,怎样辨别迷惑?”孔子说:“你问得好啊!先付出劳动,再得到结果,不是提高了品德吗?批判自己的坏处,不去批判别人的坏处,不就消除了隐藏的怨恨了吗?因为一时的愤怒就忘记自己,甚至也忘记了父母,不是糊涂吗?”

fán chí wèn rén zǐ yuē ài rén wèn zhì zǐ yuē zhī rén fán chí

樊 迟 问 仁,子 曰:爱 人;问 智;子 曰:知 人。樊 迟

wèi dá zǐ yuē jǔ zhí cuò zhū wǎng néng shǐ wǎng zhě zhí fán chí tuì

未 达,子 曰:举 直 错 诸 枉,能 使 枉 者 直。樊 迟 退,

jiàn zǐ xià yuē xiàng yě wú jiàn yú fū zǐ ér wèn zhì zǐ yuē jǔ

见 子 夏,曰:向 也,吾 见 于 夫 子 而 问 智,子 曰:举

zhí cuò zhū wǎng néng shǐ wǎng zhě zhí hé wèi yě zǐ xià yuē fù zāi yán

直 错 诸 枉,能 使 枉 者 直,何 谓 也?子 夏 曰:富 哉 言

hū shùn yǒu tiān xià xuǎn yú zhòng jǔ gāo táo bù rén zhě yuǎn yǐ tāng

乎。舜 有 天 下,选 于 众,举 皋 陶,不 仁 者 远 矣。汤

yǒu tiān xià xuàn yú zhòng jǔ yī yǐn bù rén zhě yuǎn yǐ

有 天 下,选 于 众,举 伊 尹,不 仁 者 远 矣。

知:同“智”,智慧。

乡:同“向”,以前,从前,曾经。

樊迟问孔子什么是仁。孔子说:“爱别人。”问什么是智慧。孔子说:“了解人。”樊迟没有彻底明白。孔子说:“把正直的人提拔出来,位置放在邪恶的人之上,就能使邪恶的人变得正直。”樊迟退下了,见了子夏,说:“我先前见到老师,问他什么是智慧,他说:‘提拔正直的人,位置放在邪恶的人之上。’为什么这样说呢?”子夏说:“意义多么丰富的话啊!舜拥有天下,从众人中选拔人才,把皋陶挑选出来,不仁的人就被疏远了。汤拥有天下,在众人中选拔人才,挑选了伊尹,不仁的人就被疏远了。”

zǐ gòng wèn yǒu zǐ yuē zhōng gào ér shàn dào zhī bù kě zé zhǐ

子 贡 问 友,子 曰:忠 告 而 善 道 之,不 可 则 止,

wú zì rǔ yān

毋 自 辱 焉。

道:开导,引导。

子贡问对待朋友的方法。孔子说:“忠心地劝告他,委婉地开导他,他不听从就算了,不要自找侮辱。”

zēng zǐ yuē jūn zǐ yǐ wén huì yǒu yǐ yǒu fǔ rén

曾 子 曰:君 子 以 文 会 友,以 友 辅 仁。

曾子说:“君子通过文章学问来交朋友,通过朋友互相帮助培养仁德。”

第十三章 论语子路篇

zǐ lù wèn zhèng zǐ yuē xiān zhī láo zhī qǐng yì yuē wú juàn

子 路 问 政,子 曰:先 之 劳 之。请 益,曰:无 倦。

先之:指身体力行,以身作则,带头做。

子路问怎样为政。孔子说:“自己先带头去干,再让百姓勤劳地工作。”子路请求孔子多讲一点。孔子说:“不要倦怠。”

zhòng gōng wéi jì shì zǎi wèn zhèng zǐ yuē xiān yǒu sī shè xiǎo guò

仲 弓 为 季 氏 宰,问 政。子 曰:先 有 司,赦 小 过,

jǔ xián cái yuē yān zhī xián cái ér jǔ zhī yuē jǔ ěr suǒ zhī ěr

举 贤 才。曰:焉 知 贤 才 而 举 之?曰:举 尔 所 知。尔

suǒ bù zhī rén qí shě zhū

所 不 知,人 其 舍 诸。

先:率先。

有司:百官。

仲弓做季氏的私邑总管,问孔子如何为政。孔子说:“给手下的官吏们带头,原谅他们的小过错,推举贤良的人才。”仲弓说:“怎么知道是贤良的人来推举呢?”孔子说:“推举你所知道的。那些你所不知道的,别人难道不能推举他吗?”

zǐ lù yuē wèi jūn dài zǐ ér wéi zhèng zǐ jiāng xī xiān zǐ yuē

子 路 曰:卫 君 待 子 而 为 政,子 将 奚 先?子 曰:

bì yě zhèng míng hū zǐ lù yuē yǒu shì zāi zǐ zhī yū yě xī qí zhèng

必 也 正 名 乎。子 路 曰:有 是 哉。子 之 迂 也。奚 其 正。

zǐ yuē yě zāi yóu yě jūn zǐ yú qí suǒ bù zhī gài quē rú yě

子 曰:野 哉,由 也。君 子 于 其 所 不 知,盖 阙 如 也。

míng bú zhèng zé yán bú shùn yán bú shùn zé shì bù chéng shì bù chéng

名 不 正,则 言 不 顺。言 不 顺,则 事 不 成。事 不 成,

zé lǐ yuè bù xīng lǐ yuè bù xīng zé xíng fá bù zhòng xíng fá bù zhòng

则 礼 乐 不 兴。礼 乐 不 兴,则 刑 罚 不 中。刑 罚 不 中,

zé mín wú suǒ cuò shǒu zú gù jūn zǐ míng zhī bì kě yán yě yán zhī

则 民 无 所 措 手 足。故 君 子 名 之 必 可 言 也,言 之

bì kě xíng yě jūn zǐ yú qí yán wú suǒ gǒu ér yǐ yǐ

必 可 行 也。君 子 于 其 言,无 所 苟 而 已 矣。

卫君:卫出公蒯辄。他与父亲争夺君位引起国家混乱,孔子认为治理卫国需要先正名,明确君君臣臣父父子子的关系。

奚:疑问代词,什么。

正名:纠正礼制名分使用不当的状况,正确使用各人的名分。名,名分,按照礼制定人的名义、身份、地位、等级。

阙(quē):缺,指回避,保留。

中(zhònɡ):恰当,得当。

措:放置,安放,处置。

苟(ɡǒu):随便马虎。

子路说:“如果卫国的国君等您去治理国家,您将先做什么?”孔子说:“必将先纠正名分!”子路说:“您真的迂腐到这等程度吗?为什么要正名分呢?”孔子说:“你太卤莽了,仲由!君子对于他所不知道的应该采取保留态度。名分不正,言语就不顺;言语不顺,做事情就办不成;事情办不成,礼乐制度就无法建立;礼乐制度不建立,刑罚就不会得当;刑罚不得当,人民就手足无措,不知该怎么做。所以君子正名分一定有他的理由可以讲,讲了也一定可以行得通。君子对于他的言论是没有一点马虎的地方的。”

fán chí qǐng xué jià zǐ yuē wú bù rú lǎo nóng qǐng xué wéi pǔ

樊 迟 请 学 稼,子 曰:吾 不 如 老 农;请 学 为 圃, yuē wú bù rú lǎo pǔ fán chí chū zǐ yuē xiǎo rén zāi fán xū yě

曰:吾 不 如 老 圃。樊 迟 出,子 曰:小 人 哉。樊 须 也。 

shàng hào lǐ zé mín mò gǎn bú jìng shàng hào yì zé mín mò gǎn bù fú

上 好 礼,则 民 莫 敢 不 敬;上 好 义,则 民 莫 敢 不 服。

shàng hào xìn zé mín mò gǎn bú yòng qíng fú rú shì zé sì fāng zhī mín

上 好 信,则 民 莫 敢 不 用 情。夫 如 是,则 四 方 之 民,

qiǎng fù qí zǐ ér zhì yǐ yān yòng jià

襁 负 其 子 而 至 矣,焉 用 稼。

樊迟:孔子的学生,姓樊,名须,字子迟。

圃(pǔ):菜园,这里指菜农。

襁(qiǎnɡ):背婴儿的布兜、背带。

樊迟请求学习种庄稼。孔子说:“这个我不如老农。”樊迟又请求学习种菜。孔子说:“这个我不如老菜农。”樊迟出去了。孔子说:“真是个在野小人啊,樊迟!统治者讲究礼仪,百姓就不敢不尊敬;统治者喜好仁义,百姓就不敢不服从;统治者诚实守信,百姓就不敢不说出实情。如果做到这样,那么四方的百姓就会背着幼小的子女来投奔,为什么要自己种庄稼呢?”

zǐ yuē sòng shī sān bǎi shòu zhī yǐ zhèng bù dá shǐ yú sì fāng

子 曰:诵 诗 三 百,授 之 以 政,不 达。使 于 四 方,

bù néng zhuān duì suī duō yì xī yǐ wéi

不 能 专 对。虽 多,亦 奚 以 为。

《诗》三百:《诗经》有305篇,人们常以“《诗》三百”来指代《诗经》。

达:通达,通晓;能应用,处理得好。

专对:根据具体的外交场合,随机应变,交涉外交事务。古代外交常以背诵《诗经》的部分章句来表达意思,所以背诵《诗经》是外交官必备的职业技能。

孔子说:“熟读《诗经》三百篇,交给他政务,却办不好;到四处出使,不能独立谈判应对;虽读了许多诗,又有什么用呢?”

zǐ yuē qí shēn zhèng bù lìng ér xíng qí shēn bú zhèng suī lìng bù

子 曰:其 身 正,不 令 而 行;其 身 不 正,虽 令 不

cóng

从。

孔子说:“统治者自己的品行端正,不用发布命令,百姓也会去照着做;统治者自己的品行不端正,即使发布命令,百姓也不会服从。”

zǐ yuē lǔ wèi zhī zhèng xiōng dì yě

子 曰:鲁 卫 之 政,兄 弟 也。

孔子说:“鲁国、卫国的政治情况像兄弟一般,相差不远。”

zǐ wèi wèi gōng zǐ jīng shàn jū shì shǐ yǒu yuē gǒu hé yǐ

子 谓 卫 公 子 荆,善 居 室。始 有,曰:苟 合 矣;

shǎo yǒu yuē gǒu wán yǐ fù yǒu yuē gǒu měi yǐ

少 有,曰:苟 完 矣;富 有,曰:苟 美 矣。

卫公子荆:卫国的大夫,字南楚,对财产家业能知足,不奢侈。而当时的卿大夫贪污奢侈成风,所以吴国的季札把他列为卫国的君子。

善居室:善于管理家政财务,会过日子。

苟:差不多,也算是。

合:给,足。

孔子谈到卫国公子荆说:“他善于过日子。开始有一点财产时,就说:‘差不多够了。’等增加了一点,说:‘差不多完备了。’到财产富足时,他说:‘差不多富丽堂皇了。’”

zǐ shì wèi rǎn yǒu pú zǐ yuē shù yǐ zāi rǎn yǒu yuē jì shù

子 适 卫,冉 有 仆。子 曰:庶 矣 哉。冉 有 曰:既 庶

yǐ yòu hé jiā yān yuē fù zhī yuē jì fù yǐ yòu hé jiā yān

矣,又 何 加 焉?曰:富 之。曰:既 富 矣,又 何 加 焉?

yuē jiào zhī

曰:教 之。

适:去,往,到。

仆:驾车。

庶(shù):众多。这里指人口多。

孔子去往卫国,冉有为他驾车。孔子说:“卫国人口真多啊!”冉有说:“已经人口众多了,下面又该怎么办呢?”孔子说:“要使他们富裕起来。”冉有又说:“已经富裕了,下面又该怎么办呢?”孔子说:“该教育他们。”

 zǐ yuē gǒu yǒu yòng wǒ zhě jī yuè ér yǐ kě yě sān nián yǒu

子 曰:苟 有 用 我 者,期 月 而 已 可 也,三 年 有

chéng

成。

苟:如果。

期(jī)月:即周年,十二个月。期,周。

孔子说:“如果有人用我治理国家政事,一年就可以了,三年就会很有成绩。”

zǐ yuē shàn rén wéi bāng bǎi nián yì kě yǐ shèng cán qù shā yǐ

子 曰:善 人 为 邦 百 年,亦 可 以 胜 残 去 杀 矣。

chéng zāi shì yán yě

诚 哉,是 言 也。

是:代词,这。

孔子说:“‘善人能治理国家一百年,也就可以去除残暴,免掉杀戮刑罚了。’这话说得很对啊!”

zǐ yuē rú yǒu wáng zhě bì shì ér hòu rén

子 曰:如 有 王 者,必 世 而 后 仁。

世:三十年为一世。

孔子说:“如果有王者兴起,必定需要三十年才能使仁道行于天下。”

zǐ yuē gǒu zhèng qí shēn yǐ yú cóng zhèng hū hé yǒu bù néng zhèng qí

子 曰:苟 正 其 身 矣,于 从 政 乎 何 有。不 能 正 其

shēn rú zhèng rén hé

身,如 正 人 何。

苟:如果。

正:动词,使……端正。

孔子说:“如果端正自己的品行了,从事政务还有什么困难呢?不能端正自身品行,怎么去纠正别人呢?”

rǎn zǐ tuì cháo zǐ yuē hé yàn yě duì yuē yǒu zhèng zǐ yuē

冉 子 退 朝,子 曰:何 晏 也?对 曰:有 政。子 曰:

qí shì yě rú yǒu zhèng suī bù wú yǐ wú qí yù wén zhī

其 事 也。如 有 政,虽 不 吾 以,吾 其 与 闻 之。

冉子:冉求。

晏:晚,迟。

吾以:用我。以,用。

冉求从季氏官府办完公务回来。孔子说:“为何今天回来晚呢?”冉求回答说:“有政务。”孔子说:“那只是事务罢了。如果有政务,虽然不用我了,我也会知道的。”

dìng gōng wèn yì yán ér kě yǐ xìng bāng yǒu zhū kǒng zǐ duì yuē

定 公 问:一 言 而 可 以 兴 邦,有 诸?孔 子 对 曰:

yán bù kě yǐ ruò shì qí jǐ yě rén zhī yán yuē wéi jūn nán wéi chén

言 不 可 以 若 是,其 几 也。人 之 言 曰:为 君 难,为 臣

bú yì rú zhī wéi jūn zhī nán yě bù jī hū yì yán ér xìng bāng hū

不 易。如 知 为 君 之 难 也,不 几 乎 一 言 而 兴 邦 乎。

yuē yì yán ér sàng bāng yǒu zhū kǒng zǐ duì yuē yán bù kě yǐ ruò

曰:一 言 而 丧 邦,有 诸?孔 子 对 曰:言 不 可 以 若

shì qí jǐ yě rén zhī yán yuē yǔ wú lè hū wéi jūn wéi qí yán ér

是,其 几 也。人 之 言 曰:予 无 乐 乎 为 君,唯 其 言 而

mò yǔ wéi yě rú qí shàn ér mò zhī wéi yě bù yì shàn hū rú bú

莫 予 违 也。如 其 善 而 莫 之 违 也,不 亦 善 乎。如 不

shàn ér mò zhī wéi yě bù jī hū yì yán ér sàng bāng hū

善 而 莫 之 违 也,不 几 乎 一 言 而 丧 邦 乎。

几(jī):期望。

几(jī):接近。

一言而丧邦,有诸:或作,一言而可以丧邦,有诸?

鲁定公问:“一句话就可以使国家兴旺发达,有这样的事吗?”孔子回答说:“说话不能像这样期望。人们说:‘做君主难,做大臣不容易。’如果知道做君主的艰难,这不就近乎一句话可以兴邦了吗?”定公说:“一句话就葬送国家,有这样的事吗?”孔子回答说:“说话不可以这样期望。人们说:‘我做君主没什么可以高兴的,只是我说什么话都没有人违抗我。’如果君主说的话正确而没人违抗,不也很好吗?如果君主说的话不正确却没人违抗,不就近乎一句话葬送国家吗?”

yè gōng wèn zhèng zǐ yuē jìn zhě yuè yuǎn zhě lái

叶 公 问 政,子 曰:近 者 悦,远 者 来。

叶公:姓沈,名诸梁,楚国大夫,参见《述而第七》第十八章注。

说:同“悦”。

叶公问孔子怎样为政。孔子说:“使国家境内的人高兴,使境外的人来投奔归附。”

zǐ xià wéi jǔ fù zǎi wèn zhèng zǐ yuē wú yù sù wú jiàn xiǎo

子 夏 为 莒 父 宰,问 政,子 曰:无 欲 速,无 见 小

lì yù sù zé bù dá jiàn xiǎo lì zé dà shì bù chéng

利。欲 速 则 不 达,见 小 利 则 大 事 不 成。

莒父(jǔfǔ):鲁国城邑,现在山东莒县一带。

子夏做莒父的总管,问如何为政。孔子说:“不要想求快,不要只看见小便宜。想求快反而却达不到目的,只看见小便宜就成不了大事。”

yè gōng yù kǒng zǐ yuē wú dǎng yǒu zhí gōng zhě qí fù rǎng yáng ér zǐ

叶 公 语 孔子 曰:吾 党 有 直 躬 者,其 父 攘 羊,而 子

zhèng zhī kǒng zǐ

证 之。孔 子

yuē wú dǎng zhī zhí zhě yì yú shì fù wèi zǐ yǐn zǐ wèi fù yǐn

曰:吾 党 之 直 者 异 于 是。父 为 子 隐,子 为 父 隐,

zhí zài qí zhōng yǐ

直 在 其 中 矣。

直躬者:直率、正直的人。

攘(rǎnɡ):偷窃,抢。

叶公对孔子说:“我们那里的乡亲有个直率的人,他父亲偷了羊,他的儿子作证。”孔子说:“我们这里直率的人和你说的不同。父亲为儿子隐瞒,儿子为父亲隐瞒,正直的品德就在其中了。”

fán chí wèn rén zǐ yuē jū chǔ gōng zhí shì jìng yǔ rén zhōng

樊 迟 问 仁,子 曰:居 处 恭,执 事 敬,与 人 忠;

suī zhī yí dí bù kě qì yě

虽 之 夷 狄,不 可 弃 也。

之:动词,到。

樊迟问什么是仁。孔子说:“在家能恭敬端庄,做事能认真谨慎,对人能忠实诚恳。这种品德即使到了偏远的夷狄之邦,也是不能放弃的。”

zǐ gòng wèn yuē hé rú sī kě wèi zhī shì yǐ zǐ yuē xíng jǐ yǒu

子 贡 问 曰:何 如 斯 可 谓 之 士 矣。子 曰:行 己 有

chǐ shǐ yú sì fāng bù rǔ jūn mìng kě wèi shì yǐ yuē gǎn wèn qí

耻,使 于 四 方,不 辱 君 命,可 谓 士 矣。曰:敢 问 其

cì yuē zōng zú chēng xiào yān xiāng dǎng chēng tì yān yuē gǎn wèn qí cì

次,曰:宗 族 称 孝 焉,乡 党 称 悌 焉。曰:敢 问 其 次。

yuē yán bì xìn xíng bì guǒ kēng kēng rán xiǎo rén zāi yì yì kě yǐ wéi

曰:言 必 信,行 必 果,硁 硁 然 小 人 哉,抑 亦 可 以 为

cì yǐ yuē jīn zhī cóng zhèng zhě hé rú zǐ yuē yī dòu shāo zhī rén

次 矣。曰:今 之 从 政 者 何 如?子 曰:噫!斗 筲 之 人,

hé zú suàn yě

何 足 算 也。

弟:同“悌(tì)”,弟弟敬重哥哥。

硁硁(kēnɡ):小石头坚硬的样子,形容固执浅薄。

斗筲(shāo):盛饭用的小竹器,以此来形容人的见识短浅,气量小。

子贡问道:“怎样才可以叫做士呢?”孔子说:“自己行动保持羞耻之心,出使外国,不辜负君主托付的使命,可以说是士了。”子贡说:“请问次一等的呢?”孔子说:“宗族里的人称赞他孝顺父母,乡里的人称赞他敬重兄长。”子贡说:“请问再次一等的呢?”孔子说:“说话一定守信用,做事一定果断,这是不问道义所在只管贯彻自己言行的小人啊!但也可以作为次一等的了。”子贡说:“现今的从政者怎么样?”孔子说:“噫!这些气量狭小的人算得了什么?”

zǐ yuē bù dé zhōng xíng ér yǔ zhī bì yě kuáng juàn hū kuáng zhě jìn

子 曰:不 得 中 行 而 与 之,必 也 狂 狷 乎。狂 者 进

qǔ juàn zhě yǒu suǒ bù wéi yě

取,狷 者 有 所 不 为 也。

中行(zhōnɡxínɡ):合于中庸之道的言行。

狂:志向远大,敢作敢为的人。

狷(juàn):为人梗直,安分守己,不求有所作为的人。

孔子说:“找不到言行中庸的人交往,那一定要交往到狂者和狷者!狂者勇于进取,狷者绝不肯做坏事。”

zǐ yuē nán rén yǒu yán yuē rén ér wú héng bù kě yǐ zuò wū

子 曰:南 人 有 言 曰:人 而 无 恒,不 可 以 作 巫

yī shàn fú bù héng qí dé huò chéng zhī xiū zǐ yuē bù zhān ér yǐ

医。善 夫,不 恒 其 德,或 承 之 羞。子 曰:不 占 而 已

矣。

巫医:巫,巫师,占卜的人。医,医师。古代巫、医合一,巫师也掌握一定的医术,常以巫术祈祷替人医病。

孔子说:“南方人有句话说:‘人如果没有恒心,就不能做巫。’这话说得对呀!《易经》恒卦的爻辞说:‘三心二意,总有人招致羞耻。’”孔子又说:“这话的意思是叫有恒心的人不必去占卦了。”

zǐ yuē jūn zǐ hé ér bù tóng xiǎo rén tóng ér bù hé

子 曰:君 子 和 而 不 同,小 人 同 而 不 和。

和、同:是春秋时的两个常用概念。和,调和,和谐,相互协调。同,相同,同一。君子能用自己的正确意见纠正别人的错误之处,与之和谐共处,但不盲从;小人则尚利同流,利益一致时盲从,利益不一致时则有冲突,不能和谐协调,同而不和。

孔子说:“君子讲究和谐,纠正别人错误的意见,而不盲目附和跟从,小人盲从,却不肯表示自己的意见。”

zǐ gòng wèn yuē xiāng rén jiē hào zhī hé rú zǐ yuē wèi kě yě

子 贡 问 曰:乡 人 皆 好 之,何 如?子 曰:未 可 也。

xiāng rén jiē wù zhī hé rú zǐ yuē wèi kě yě bù rú xiāng rén zhī

乡 人 皆 恶 之 ,何 如?子 曰:未 可 也,不 如 乡 人 之

shàn zhě hào zhī qí bú shàn zhě wù zhī

善 者 好 之,其 不 善 者 恶 之。

子贡问孔子说:“乡里人都喜欢他,这人怎么样?”孔子说:“还不行。”子贡又问:“乡里的人都讨厌他,这人怎么样?”孔子说:“还不行。最好是乡里的好人都喜欢他,乡里的坏人都讨厌他。”

zǐ yuē jūn zǐ yì shì ér nán yuè yě yuè zhī bù yǐ dào bù yuè

子 曰:君 子 易 事 而 难 悦 也,悦 之 不 以 道,不 悦

yě jí qí shǐ rén yě qì zhī xiǎo rén nán shì ér yì yuè yě yuè zhī

也。及 其 使 人 也,器 之。小 人 难 事 而 易 悦 也,悦 之

suī bù yǐ dào yuè yě jí qí shǐ rén yě qiú bèi yān

虽 不 以 道,悦 也。及 其 使 人 也,求 备 焉。

说:同“悦”。

孔子说:“为君子做事容易,却难讨他的喜欢。不用正当的方式讨他喜欢,他不会喜欢;等到他用人的时候,根据各人的才能德行分配任务。为小人做事难,讨他喜欢却容易。即使不是用正当方法来讨他喜欢,他也会欢喜的;等到他用人的时候,便求全责备。”

zǐ yuē jūn zǐ tài ér bù jiāo xiǎo rén jiāo ér bú tài

子 曰:君 子 泰 而 不 骄,小 人 骄 而 不 泰。

孔子说:“君子坦荡和泰而不骄傲凌人,小人骄傲凌人而不安泰坦荡。”

zǐ yuē gāng yì mù nè jìn rén

子 曰:刚、毅、木、讷 近 仁。

木:憨厚朴实。

讷(nè):说话迟钝。指说话谨慎,少言。

孔子说:“刚强、果断、憨厚质朴、说话谨慎,做到这四点就近于仁了。”

zǐ lù wèn yuē hé rú sī kě wèi zhī shì yǐ zǐ yuē qiè qiè

子 路 问 曰:何 如 斯 可 谓 之 士 矣?子 曰:切 切

sī sī yí yí rú yě kě wèi shì yǐ péng yǒu qiè qiè sī sī xiōng dì

偲 偲,怡 怡 如 也,可 谓 士 矣。朋 友 切 切 偲 偲,兄 弟

yí yí

怡 怡。

切切偲偲(sī):互相责善的意思。

怡怡如:和顺的样子。

子路问道:“怎么样才可以叫做士了呢?”孔子说:“互相批评,督促切磋,和睦相处,可以说是士了。朋友之间要互相督促批评,兄弟之间要亲切和气。”

zǐ yuē shàn rén jiào mín qī nián kě yǐ yì jí róng yǐ

子 曰:善 人 教 民 七 年,亦 可 以 即 戎 矣。

即:就,往……去。

戎(rónɡ):兵戎,指军队,战争。

孔子说:“善人教导人民七年,也能叫他们作战了。”

zǐ yuē yǐ bù jiào mín zhàn shì wèi qì zhī

子 曰:以 不 教 民 战,是 谓 弃 之。

孔子说:“用没有经过军事训练的人去作战,等于抛弃了他们。”

第十四章 论语宪问篇

xiàn wèn chǐ zǐ yuē bāng yǒu dào gǔ bāng wú dào gǔ chǐ yě

宪 问 耻,子 曰:邦 有 道,谷。邦 无 道,谷,耻 也。

kè fá yuàn yù bù xíng yān kě yǐ wéi rén yǐ zǐ yuē kě yǐ wéi

克、伐、怨、欲 不 行 焉,可 以 为 仁 矣。子 曰:可 以 为

nán yǐ rén zé wú bù zhī yě

难 矣,仁 则 吾 不 知 也。

宪:即原思。

榖:指当官拿俸禄。

原思问什么是耻辱。孔子说:“国家政治清明,应该做官拿俸禄,国家政治黑暗,当官拿俸禄就是耻辱了。”原思又问:“好胜、自夸、怨恨和贪心四种毛病都没有表现过,可以说是做到仁了吗?”孔子说:“可以说这是难能可贵的,至于算不算仁我就不知道了。”

zǐ yuē shì ér huái jū bù zú yǐ wéi shì yǐ

子 曰:士 而 怀 居,不 足 以 为 士 矣。

怀:留恋,怀思。

居:安居。

孔子说:“作为士如果留恋家室、乡里的安逸生活,就不足以成为士了。”

zǐ yuē bāng yǒu dào wēi yán wēi xíng bāng wú dào wēi xíng yán xùn

子 曰:邦 有 道,危 言、危 行;邦 无 道,危 行、言 逊。

危:正直,高峻。

孙:同“逊”。

孔子说:“国家政治清明,要说话正直,行为正直;国家政治黑暗,行为要正直,说话要谦逊。”

zǐ yuē yǒu dé zhě bì yǒu yán yǒu yán zhě bú bì yǒu dé rén zhě

子 曰:有 德 者 必 有 言,有 言 者 不 必 有 德。仁 者

bì yǒu yǒng yǒng zhě bú bì yǒu rén

必 有 勇,勇 者 不 必 有 仁。

孔子说:“有德行的人一定有好的言论,有好的言论的人不一定有德行。有仁德的人一定有勇气,有勇气的人不一定有仁德。”

nán gōng shì wèn yú kǒng zǐ yuē yì shàn shè ào dàng zhōu jù bù dé

南 宫 适 问 于 孔 子 曰:羿 善 射,奡 荡 舟,俱 不 得

qí sǐ rán yǔ jì gōng jià ér yǒu tiān xià fū zǐ bù dá nán gōng shì

其 死 然。禹 稷 躬 稼 而 有 天 下。夫 子 不 答。南 宫 适

chū zǐ yuē jūn zǐ zāi ruò rén shàng dé zāi ruò rén

出。子 曰:君 子 哉!若 人。尚 德 哉!若 人。

南宫适:孔子的学生。见《公冶长第五》第二章注。

弈(yì):上古神话传说中有三个弈,都善于射箭。一个是尧时,射掉九个太阳的弈。一个是帝喾时候的射师。一个是夏朝,有穷国的君主。传说他本是夷族的一个酋长,一度篡夺了夏的政权。他执政荒淫,好打猎,把政权交给亲信家臣寒浞(zhuó)管理,被寒浞收买了家奴,乘弈打猎回来杀死了他。

奡(ào)荡舟:奡,寒浞的儿子,力气很大,善于水战。在征战中被夏朝中兴之主少康所杀。

禹:夏代开国帝王,善于治水。

稷(jì):传说是帝喾的儿子,名弃,善于农耕。是周朝的祖先,被奉为谷神。

南宫适向孔子问道:“弈善于射箭,奡善长水战,都没得好死。禹、稷亲自种庄稼而得到天下。怎么评价他们呢?”孔子没有回答。南宫适出去了,孔子说:“这个人是个君子啊!这个人尊崇道德啊!”

zǐ yuē jūn zǐ ér bù rén zhě yǒu yǐ fú wèi yǒu xiǎo rén ér rén

子 曰:君 子 而 不 仁 者 有 矣 夫,未 有 小 人 而 仁

zhě yě

者 也。

孔子说:“君子中没有仁德的人也是有的啊!可是小人中从来就没有有仁德的人。”

zǐ yuē ài zhī néng wù láo hū zhōng yān néng wù huì hū

子 曰:爱 之 能 勿 劳 乎?忠 焉 能 勿 诲 乎?

孔子说:“爱护他的话,能不使他勤劳吗?忠诚于他的话,能不教诲他吗?”

zǐ yuē wéi mìng bì chén cǎo chuàng zhī shì shū tǎo lùn zhī xíng rén

子 曰:为 命,裨 谌 草 创 之,世 叔 讨 论 之,行 人

zǐ yǔ xiū shì zhī dōng lǐ zi chǎn rùn sè zhī

子 羽 修 饰 之,东 里 子 产 润 色 之。

命:指外交辞令。

裨谌(bìchén):郑国大夫。

世叔:名游吉,郑国大夫。子产死后,继任郑国宰相。

东里:郑国邑名。

子产:名侨,字子产。郑国大夫,后任宰相。

孔子说:“郑国创制外交公文,由裨谌创作草稿,由世叔讨论提意见,外交官子羽修改,东里的子产加以文辞上的加工、润色。”

huò wèn zǐ chǎn zǐ yuē huì rén yě wèn zǐ xī yuē bǐ zāi bǐ

或 问 子 产,子 曰:惠 人 也。问 子 西。曰:彼 哉 彼

zāi wèn guǎn zhòng yuē rén yě duó bó shì pián yì sān bǎi fàn shū shí

哉。问 管 仲,曰:仁 也。夺 伯 氏 骈 邑 三 百,饭 疏 食,

méi chǐ wú yuàn yán

没 齿 无 怨 言。

惠:宽厚,惠爱。

子西:春秋有三个子西。一是郑国的公孙夏,是子产的同宗兄弟;二是楚国的鬬宜申;三是楚国的公子申。这里大概指的是公孙夏。

伯氏:名偃,齐国的大夫。

骈邑:地名。

没(mò)齿:老到没了牙齿,指终生。伯氏有罪,管仲任宰相,奉齐桓公命令,依法剥夺了伯氏的300户采邑,因为管仲执法公允,所以伯氏没有怨言。

有人问子产是什么样的人,孔子说:“是宽厚惠爱于人的人。”又问子西,孔子说:“他呀!他呀!”又问到管仲,孔子说:“这是个人才,他剥夺伯氏骈邑三百户的采地,使伯氏只能吃粗粮,伯氏到死也没有怨恨的话。”

zǐ yuē pín ér wú yuàn nán fù ér wú jiāo yì

子 曰:贫 而 无 怨 难,富 而 无 骄 易。

孔子说:“贫苦却没有怨言是困难的,富裕却不骄傲是容易做到的。”

zǐ yuē mèng gōng chuò wéi zhào wèi lǎo zé yōu bù kě yǐ wéi téng xuē

子 曰:孟 公 绰 为 赵 魏 老 则 优,不 可 以 为 滕 薛

dà fū

大 夫。

孟公绰(chuò):鲁国大夫,属孟孙氏家族。

老:古代大夫的家臣称老,也称“室老”。

优:本指优裕,这里指力所能胜任。

滕、薛:当时鲁国附近的小国。

孔子说:“孟公绰,若是叫他做晋国赵氏、魏氏的家臣,是可以力有余裕的,但是却没有才能来做滕、薛这样的小国的大夫。”

zǐ lù wèn chéng rén zǐ yuē ruò zāng wǔ zhòng zhī zhì gōng chuò zhī bú

子 路 问 成 人,子 曰:若 臧 武 仲 之 智、公 绰 之 不

yù biàn zhuāng zi zhī yǒng rǎn qiú zhī yì wén zhī yǐ lǐ lè yì kě yǐ

欲、卞 庄 子 之 勇、冉 求 之 艺,文 之 以 礼 乐,亦 可 以

wéi chéng rén yǐ yuē jīn zhī chéng rén zhě hé bì rán jiàn lì sī yì

为 成 人 矣。曰:今 之 成 人 者,何 必 然。见 利 思 义,

jiàn wēi shòu mìng jiǔ yāo bú wàng píng shēng zhī yán yì kě yǐ wéi chéng rén

见 危 授 命,久 要 不 忘 平 生 之 言,亦 可 以 为 成 人

矣。

成人:完人,人格、才德各方面完美的人。

臧武仲:鲁国大夫臧孙纥(hé)。因为不容于鲁国权臣而逃到齐国,他很明智,预见到齐庄公被杀而拒绝了齐庄公给他的田。

知:同“智”。

卞(biàn)庄子:鲁国大夫,以勇敢著称,传说他曾经一个人去打虎。

要:同“约(yāo)”,穷困。

平生:平日。

子路问什么是完人。孔子说:“像臧武仲那样明智、像孟公绰那样不贪心,像卞庄子那样勇敢,像冉求那样多才多艺,再用礼乐来成就他的文采,就可以成为完人了。”过了一会儿,又说:“现今的完人哪里一定要这样?只要他看见利益想到道义,遇到国家有危难便愿意付出生命,长期过穷困的日子也不忘记平日的诺言,也可以说是完人了。”

zǐ wèn gōng shū wén zǐ yú gōng míng jiǎ yuē xìn hū fū zǐ bù yán

子 问 公 叔 文 子 于 公 明 贾,曰:信 乎,夫 子 不 言

bù xiào bù qǔ hū gōng míng jiǎ duì yuē yǐ gào zhě guò yě fū zǐ shí

不 笑 不 取 乎?公 明 贾 对 曰:以 告 者 过 也。夫 子 时

rán hòu yán rén bù yàn qí yán lè rán hòu xiào rén bù yàn qí xiào

然 后 言,人 不 厌 其 言;乐 然 后 笑,人 不 厌 其 笑;

yì rán hòu qǔ rén bù yàn qí qǔ zǐ yuē qí rán qǐ qí rán hū

义 然 后 取,人 不 厌 其 取。子 曰:其 然,岂 其 然 乎。

公叔文子:名拔,卫国大夫,卫献公的孙子,“文”是死后的谥号。

公明贾(ɡǔ):卫国人,姓公明,名贾。

孔子向公明贾问到公叔文子,说:“他老人家不说话,不笑,不取财,这是真的吗?”公明贾回答说:“这是传话的人说得过分了。他老人家到该说话的时候才说,别人不会厌烦他的话;他先高兴了才笑,别人不会厌烦他的笑;合于道义的才拿取,别人不会厌烦他的取。”孔子说:“是这样吗?难道真的是这样的吗?”

zǐ yuē zāng wǔ zhòng yǐ fáng qiú wéi hòu yú lǔ suī yuē bú yāo

子 曰:臧 武 仲 以 防 求 为 后 于 鲁,虽 曰 不 要

jūn wú bú xìn yě

君,吾 不 信 也。

防:鲁国地名,靠近齐国,是臧武仲受封的地方。臧武仲因为在鲁国得罪了孟孙氏,逃到邻国邾国。后回到防城,向鲁国国君请求为臧氏立后代,即让他的后裔袭受封地,并担任鲁国大夫。言外之意,如果不答应就据防城反叛,得到允许后他逃到齐国。

要(yāo):要挟,胁迫。

孔子说:“臧武仲凭借防城向鲁国请求立他的后代为大夫,虽然说没有要挟君主,我是不相信的。”

zǐ yuē jìn wén gōng jué ér bú zhèng qí huán gōng zhèng ér bù jué

子 曰:晋 文 公 谲 而 不 正,齐 桓 公 正 而 不 谲。

晋文公:春秋时著名的政治家,姓姬,名重耳,春秋霸主之一。

谲(jué):欺诈,玩弄权术,使用阴谋。

孔子说:“晋文公欺诈不正直,齐桓公正直而不欺诈。”

zǐ lù yuē huán gōng shā gōng zǐ jiū zhào hū sǐ zhī guǎn zhòng bù

子 路 曰:桓 公 杀 公 子 纠,召 忽 死 之,管 仲 不

sǐ yuē wèi rén hū zǐ yuē huán gōng jiǔ hé zhū hóu bù yǐ bīng chē

死。曰:未 仁 乎?子 曰:桓 公 九 合 诸 侯,不 以 兵 车,

guǎn zhòng zhī lì yě rú qí rén rú qí rén

管 仲 之 力 也。如 其 仁,如 其 仁。

纠:齐桓公小白的哥哥。齐桓公和公子纠都是齐襄公的弟弟,齐襄公无道,两个人怕受牵累,齐桓公由鲍叔牙护送逃往莒国,公子纠由管仲和召忽护送逃往鲁国。襄公被杀,桓公先进入齐国成为国君,接着兴兵伐鲁,逼迫鲁国杀掉公子纠。召忽自杀以殉,管仲却做了齐桓公的宰相。

召忽:公子纠的老师。

九:是虚数,表示次数多。

不以:不用。

兵车:代指武力。

子路说:“齐桓公杀了他的哥哥公子纠,召忽因此自杀,但管仲没死。”接着又问:“管仲没做到仁德吗?”孔子说:“齐桓公多次召集诸侯国间的盟会,停止了战争,这是管仲的力量。这就是管仲的仁德啊!这就是管仲的仁德啊!”

zǐ gòng yuē guǎn zhòng fēi rén zhě yú huán gōng shā gōng zǐ jiū bù néng

子 贡 曰:管 仲 非 仁 者 欤。桓 公 杀 公 子 纠,不 能

sǐ yòu xiàng zhī zǐ yuē guǎn zhòng xiàng huán gōng bà zhū hóu yī kuāng

死,又 相 之。子 曰:管 仲 相 桓 公,霸 诸 侯 ,一 匡

tiān xià mín dào yú jīn shòu qí cì wēi guǎn zhòng wú qí pī fà zuǒ rèn

天 下,民 到 于 今 受 其 赐。微 管 仲,吾 其 批 发 左 衽

yǐ qǐ ruò pǐ fū pǐ fù zhī wéi liàng yě zì jīng yú gōu dú ér mò

矣。岂 若 匹 夫 匹 妇 之 为 谅 也。自 经 于 沟 渎,而 莫

zhī zhī yě

之 知 也。

与:同“欤”。

相:辅助,扶助。

匡:匡正。

被:同“披”。

自经:自缢,上吊自杀。

沟渎(dú):古代田间水道称沟,城邑间的水道称渎。

子贡说:“管仲不是仁者吧?齐桓公杀了公子纠,管仲没为公子纠死却去辅佐齐桓公。”孔子说:“管仲辅佐桓公,称霸诸侯,使天下的一切得到匡正,人民到今天还是受他的好处。假如没有管仲,我们都会披散着头发,衣襟向左边开,沦落为落后民族了。难道要管仲像普通老百姓一样,守着小节,在山沟里自杀,还没有人知道吗?”

gōng shū wén zǐ zhī chén dà fū zhuàn yǔ wén zǐ tóng shēng zhū gōng

公 叔 文 子 之 臣 大 夫 僎,与 文 子 同 升 诸 公。

zǐ wén zhī yuē kě yǐ wéi wén yǐ

子 闻 之 曰:可 以 为 文 矣。

僎(zhuàn):人名,原来是公叔文子的家臣,在文子推荐下当了卫国大夫。

公叔文子的家臣大夫僎,与文子一起做了国家的大臣。孔子听了这事说:“可以用‘文’作为谥号了。”

zǐ yán wèi líng gōng zhī wú dào yě kāng zǐ yuē fú rú shì xī ér

子 言 卫 灵 公 之 无 道 也。康 子 曰:夫 如 是,奚 而

bú sàng kǒng zǐ yuē zhòng shū yǔ zhì bīn kè zhù tuó zhì zōng miào wáng sūn

不 丧。孔 子 曰:仲 叔 圉 治 宾 客,祝 鮀 治 宗 庙,王 孙

gǔ zhì jūn lǚ fú rú shì xī qí sàng

贾 治 军 旅,夫 如 是,奚 其 丧。

奚:为什么。

仲叔圉(yǔ):即孔文子。卫国大夫,世袭贵族。

祝(tuó):卫国大夫,世袭贵族。

孔子讲到卫灵公的无道,康子说:“既然这样,为什么不败亡?”孔子说:“他有仲叔圉接待宾客办理外交,祝管理宗庙祭祀,王孙贾统率军队。像这样用人得当,怎么能败亡呢?”

zǐ yuē qí yán zhī bú zuò zé wéi zhī yě nán

子 曰:其 言 之 不 怍,则 为 之 也 难。

怍(zuò):惭愧。这里指爱说大话虚夸却不知惭愧的人。

孔子说:“一个人说起话来大言不惭,那他实际做起来就很难了。”

chén chéng zǐ shì jiǎn gōng kǒng zǐ mù yù ér cháo gào yú āi gōng

陈 成 子 弒 简 公,孔 子 沐 浴 而 朝,告 于 哀 公

yuē chén héng shì qí jūn qǐng tǎo zhī gōng yuē gào fú sān zǐ kǒng zǐ

曰:陈 恒 弒 其 君,请 讨 之。公 曰:告 夫 三 子 。孔 子

yuē yǐ wú cóng dà fu zhī hòu bù gǎn bú gào yě jūn yuē gào fū sān

曰:以 吾 从 大 夫 之 后,不 敢 不 告 也。君 曰:告 夫 三

zǐ zhě zhī sān zǐ gào bù kě kǒng zǐ yuē yǐ wú cóng dà fū zhī hòu

子 者。之 三 子 告,不 可。孔 子 曰:以 吾 从 大 夫 之 后,

bù gǎn bú gào yě

不 敢 不 告 也。

陈成子:齐国大夫陈恒,又名田成子。他在齐国用大斗借粮,小斗收粮,获得百姓拥护。政治上得势后杀死齐简公,掌握了齐国政权,之后齐国也称田齐。

三子:季孙氏、孟孙氏、叔孙氏三家大夫。

陈成子杀了齐简公。孔子沐浴后上朝,告诉鲁哀公说:“陈恒杀了他的国君,请求您出兵讨伐他。”鲁哀公说:“去告诉三个大夫吧。”孔子说:“因为我曾做过大夫,不敢不来报告啊!君主却说‘告诉三个大夫’这样的话。”孔子去三个大夫那里报告了,他们认为不可以出兵。孔子说:“因为我曾做过大夫,不敢不报告啊。”

zǐ lù wèn shì jūn zǐ yuē wù qī yě ér fàn zhī

子 路 问 事 君,子 曰:勿 欺 也,而 犯 之。

犯:冒犯,触犯,指直言诤谏。

子路问如何事奉君主。孔子说:“不要欺骗他,却可以当面冒犯他。”

zǐ yuē jūn zǐ shàng dá xiǎo rén xià dá

子 曰:君 子 上 达,小 人 下 达。

这句有多种解释。一说君子日日长进向上,小人日日沉沦向下;一说君子徇天理,日益高明,小人徇人欲,日益污下。一说君子追求高层次的通达,小人追求低层次的通达;一说君子上达达于道,小人下达达于器。

孔子说:“君子向上,通达仁义,小人向下,通达财利。”

zǐ yuē gǔ zhī xué zhě wèi jǐ jīn zhī xué zhě wèi rén

子 曰:古 之 学 者 为 己,今 之 学 者 为 人。

孔子说:“古代的学者为了修养自己的学问道德,今天的学者却为了装饰自己给别人看。”

qú bó yù shǐ rén yú kǒng zǐ kǒng zǐ yǔ zhī zuò ér wèn yān

蘧 伯 玉 使 人 于 孔 子,孔 子 与 之 坐 而 问 焉,

yuē fū zǐ hé wéi duì yuē fū zǐ yù guǎ qí guò ér wèi néng yě

曰:夫 子 何 为。对 曰:夫 子 欲 寡 其 过 而 未 能 也。

shǐ zhě chū zǐ yuē shǐ hū shǐ hū

使 者 出。子 曰:使 乎。使 乎。

蘧(qú)伯玉:姓蘧,名瑗,字伯玉,卫国大夫。著名的有道德有修养的人。

蘧伯玉派一位使者访问孔子。孔子给他座位,而后问:“他老人家干些什么?”使者回答说:“他老人家想少犯些错误却还没能做到。”使者出去了。孔子说:“好一位使者!好一位使者!”

zǐ yuē bú zài qí wèi bù móu qí zhèng zēng zǐ yuē jūn zǐ sī

子 曰:不 在 其 位,不 谋 其 政。曾 子 曰:君 子 思

bù chū qí wèi

不 出 其 位。

孔子说:“不在那个职位上,就不过问那方面的事。”曾子说:“君子思考的事情不超出他自己职位的范围。”

zǐ yuē jūn zǐ chǐ qí yán ér guò qí xíng

子 曰:君 子 耻 其 言 而 过 其 行。

孔子说:“君子以说得多做得少为耻。”

zǐ yuē jūn zǐ dào zhě sān wǒ wú néng yān rén zhě bù yōu zhì

子 曰:君 子 道 者 三,我 无 能 焉。仁 者 不 忧,智

zhě bú huò yǒng zhě bú jù zǐ gòng yuē fū zǐ zì dào yě

者 不 惑,勇 者 不 惧。子 贡 曰:夫 子 自 道 也。

知:同“智”。

自道:自述。

孔子说:“君子之道有三条,我没能做到:有仁德的人不忧愁,有智慧的人不迷惑,勇敢的人不畏惧。”子贡说:“这正是老师您的自我表述啊。”

zǐ gòng fāng rén zǐ yuē cì yě xián hū zāi fú wǒ zé bù xiá

子 贡 方 人,子 曰:赐 也 贤 乎 哉?夫 我 则 不 暇。

方:指责,说别人的坏处。一说,比较长短。

子贡指责别人。孔子说:“赐呀,你就那么好吗?要换了我可没有闲功夫指责别人。”

zǐ yuē bú huàn rén zhī bù jǐ zhī huàn qí bù néng yě

子 曰:不 患 人 之 不 己 知,患 其 不 能 也。

孔子说:“不担心别人不知道自己,只担心自己没有能力。”

zǐ yuē bú nì zhà bú yì bú xìn yì yì xiān jué zhě shì xián

子 曰:不 逆 诈,不 亿 不 信,抑 亦 先 觉 者,是 贤

乎?

逆:预先。

亿:同“臆”,主观推断,猜测。

孔子说:“不预先怀疑别人欺诈,不没有根据地臆测别人的不诚信,遇到有欺诈和不诚信的事能及早发觉,这样的人是一位贤者吧!”

wēi shēng mǔ wèi kǒng zǐ yuē qiū hé wéi shì qī qī zhě yú wú

微 生 亩 谓 孔 子 曰:丘,何 为 是 栖 栖 者 欤?无

nǎi wéi nìng hū kǒng zǐ yuē fēi gǎn wéi nìng yě jí gù yě

乃 为 佞 乎?孔 子 曰:非 敢 为 佞 也,疾 固 也。

微生亩:姓微生,名亩。传说是位年长的隐士。一说即微生高。

是:副词,如此,这么。

栖栖(xī):忙碌奔波的样子。

与:同“欤”。

佞(nìnɡ):花言巧语,能言善辩。

微生亩对孔子说:“孔丘,你为什么做一个这样四处奔波的人呢?不是要做一个花言巧语的人吧?”孔子说:“我不敢花言巧语,而是讨厌固执的人。”

zǐ yuē jì bù chēng qí lì chēng qí dé yě

子 曰:骥 不 称 其 力,称 其 德 也。

骥(jì):古代称善跑的千里马。

孔子说:“千里马值得称赞的不是它的力气,而是它的品质。”

huò yuē yǐ dé bào yuàn hé rú zǐ yuē hé yǐ bào dé yǐ zhí

或 曰:以 德 报 怨,何 如?子 曰:何 以 报 德。以 直

bào yuàn yǐ dé bào dé

报 怨,以 德 报 德。

有人说:“用恩惠来回报怨恨,怎么样?”孔子说:“那又用什么来报答恩惠呢?拿公平正直来回答怨恨,拿恩惠来报答恩惠。”

zǐ yuē mò wǒ zhī yě fú zǐ gòng yuē hé wèi qí mò zhī zǐ

子 曰:莫 我 知 也 夫。子 贡 曰:何 为 其 莫 知 子

yě zǐ yuē bú yuàn tiān bù yóu rén xià xué ér shàng dá zhī wǒ zhě

也。子 曰:不 怨 天,不 尤 人,下 学 而 上 达,知 我 者

qí tiān hū

其 天 乎!

下学而上达:一说,只在下处学,渐往上处达;一说,下学人事,上达天命。

孔子说:“没有人知道我啊!”子贡说:“为什么没有人知道您呢?”孔子说:“我不埋怨天,不怪别人,学习一些平常的知识,却透彻了很高的道理。知道我的大概只有天了吧!”

gōng bó liáo sù zǐ lù yú jì sūn zǐ fú jǐng bó yǐ gào yuē

公 伯 寮 愬 子 路 于 季 孙。子 服 景 伯 以 告,曰:

fū zǐ gù yǒu huò zhì yú gōng bó liáo wú lì yóu néng sì zhū shì cháo

夫 子 固 有 惑 志 于 公 伯 寮,吾 力 犹 能 肆 诸 市 朝。

zǐ yuē dào zhī jiāng xíng yě yú mìng yě dào zhī jiāng fèi yě yǔ mìng yě

子 曰:道 之 将 行 也 欤,命 也。道 之 将 废 也 与,命 也。

gōng bó liáo qí rú mìng hé

公 伯 寮 其 如 命 何。

公伯寮(liáo):孔子的弟子,字子周,曾任季氏家臣,政治投机者。

愬:同“诉”。

子服景伯:姓子服,名何,字伯,“景”是谥号。鲁国大夫。

肆:处死后陈尸于众。

市朝:被处死的罪犯中,士以下的陈尸于市集,大夫以上的陈尸于朝廷。

与:同“欤”。

公伯寮向季孙诽谤子路。子服景伯告诉孔子,并且说:“他老人家已经被公伯寮迷惑了,可我的力量还能把事情向季孙说清楚,使季孙杀了他并陈尸于市。”孔子说:“我的主张将实现是天意,我的主张不能实现也是天意。公伯寮能拿天意怎么样!”

zǐ yuē xián zhě bì shì qí cì bì dì qí cì bì sè qí cì

子 曰:贤 者 避 世,其 次 避 地,其 次 避 色,其 次

bì yán zǐ yuē zuò zhě qī rén yǐ

避 言。子 曰:作 者 七 人 矣。

辟世:隐居不干预政事。辟,同“避”,避开。

孔子说:“贤良的人避世隐居,次一等的是离开混乱的地方到别处去,再次一等是避开不好的脸色,再次是避开恶言。”孔子又说:“这样做的人已经有七位了。”

zǐ lù sù yú shí mén chén mén yuē xī zì zǐ lù yuē zì kǒng

子 路 宿 于 石 门,晨 门 曰:奚 自?子 路 曰:自 孔

shì yuē shì zhī qí bù kě ér wéi zhī zhě yú

氏。曰:是 知 其 不 可 而 为 之 者 欤?

石门:鲁国都城(曲阜)外城的城门。

奚自:即自奚,从哪里来。

与:同“欤”。

子路在石门睡了一夜。早晨守门人问:“你从哪儿来呀?”子路说:“从孔家来。”门人说:“是那位明知做不成却偏要去做的人吗?”

zǐ jī qìng yú wèi yǒu hé kuì ér guò kǒng shì zhī mén zhě yuē

子 击 磬 于 卫,有 荷 蒉 而 过 孔 氏 之 门 者,曰:

yǒu xīn zāi jī qìng hū jì ér yuē bǐ zāi kēng kēng hū mò jǐ zhī

有 心 哉,击 磬 乎。既 而 曰:鄙 哉,硁 硁 乎,莫 己 知

yě sī jǐ ér yǐ yǐ shēn zé lì qiǎn zé qì zǐ yuē guǒ zāi

也,斯 己 而 已 矣。深 则 厉,浅 则 揭。子 曰:果 哉,

mò zhī nán yǐ

末 之 难 矣。

磬(qìnɡ):古代一种打击乐器,形状像曲尺,用玉或石制成。

荷(hè):扛,背负,担负。

蒉(kuì):草编的筐,用来盛土。

硁硁(kēnɡ):象声词,形容击磬的声音。

深则厉,浅则揭:见《诗经·邶风·匏有苦叶》,这里水深比喻社会非常黑暗,只得听之任之;水浅比喻黑暗程度不深,还可以使自己不受沾染,撩起衣裳以防打湿。

孔子在卫国,一天正击磬。有个背着草筐的人从孔子门口经过,说:“有心啊,就击磬吧!”过了一会儿又说:“鄙陋啊,这硁硁的声音!没人知道自己,就罢休好了。水深,就穿着衣服游过去,水浅,就撩起衣服趟过去。”孔子说:“这人真坚决啊!我没办法说服他。”

zǐ zhāng yuē shū yún gāo zōng liàng yīn sān nián bù yán hé wèi yě

子 张 曰:书 云:高 宗 谅 阴,三 年 不 言。何 谓 也?

zǐ yuē hé bì gāo zōng gǔ zhī rén jiē rán jūn hōng bǎi guān zǒng jǐ yǐ

子 曰:何 必 高 宗,古 之 人 皆 然。君 薨,百 官 总 己 以

tīng yú zhǒng zǎi sān nián

听 于 冢 宰 三 年。

《书》:指《尚书》。

谅阴:历来说法不一。一说,武丁即王位之初,满心诚信,态度沉默;一说,指武丁三年居丧为父亲守孝;一说,指居丧时盖的草房,又称凶庐。

薨(hōnɡ):古代诸侯死称“薨”。

子张说:“《尚书》上说:‘殷高宗守孝,住在凶庐,三年不说话。’是什么意思?”孔子说:“何止高宗,古代的人都这样。君主去世了,后继的君主三年不言及政事,百官便各自总摄职务去听命于宰相。”

zǐ yuē shàng hào lǐ zé mín yì shǐ yě

子 曰:上 好 礼,则 民 易 使 也。

孔子说:“统治者崇尚礼仪,则人民也就容易听从役使了。”

zǐ lù wèn jūn zǐ zǐ yuē xiū jǐ yǐ jìng yuē rú sī ér yǐ

子 路 问 君 子,子 曰:修 己 以 敬。曰:如 斯 而 已

hū yuē xiū jǐ yǐ ān rén yuē rú sī ér yǐ hū yuē xiū jǐ yǐ

乎?曰:修 己 以 安 人。曰:如 斯 而 已 乎?曰:修 己 以

ān bǎi xìng xiū jǐ yǐ ān bǎi xìng yáo shùn qí yóu bìng zhū

安 百 姓。修 己 以 安 百 姓,尧 舜 其 犹 病 诸。

子路问什么是君子。孔子说:“修养自己来保持恭敬的态度。”子路说:“像这样就够了吗?”孔子说:“修养自己,来使上层的人安乐。”子路说:“像这样就够了吗?”孔子说:“修养自己来使百姓安乐,尧舜大概还没有完全做到呢。”

yuán rǎng yí sì zǐ yuē yòu ér bù xùn tì zhǎng ér wú shù yān

原 壤 夷 俟,子 曰:幼 而 不 逊 悌,长 而 无 述 焉,

lǎo ér bù sǐ shì wéi zéi yǐ zhàng kòu qí jìng

老 而 不 死,是 为 贼。以 杖 叩 其 胫。

原壤:孔子的老朋友。原壤母亲死了,孔子帮他治丧,他却站在棺材上大声唱歌。孔子只好假装没听见。

夷:箕踞。

俟:等待。

孙:同“逊”。

弟:同“悌”。

胫(jìnɡ):小腿。

原壤两腿像八字一样张开坐在地上,等着孔子。孔子骂道:“你小时候不讲孝悌,长大了无所作为,老了还不死,真是个害人贼。”说完用拐杖敲了敲他的小腿。

quē dǎng tóng zǐ jiāng mìng huò wèn zhī yuē yì zhě yú zǐ yuē wú

阙 党 童 子 将 命,或 问 之 曰:益 者 欤?子 曰:吾

jiàn qí jū yú wèi yě jiàn qí yǔ xiān shēng bìng xíng yě fēi qiú yì zhě

见 其 居 于 位 也,见 其 与 先 生 并 行 也。非 求 益 者

yě yù sù chéng zhě yě

也,欲 速 成 者 也。

阙党:鲁国地名。一说,即阙里,孔子家乡。

将(jiānɡ)命:传达信息,传话。

与:同“欤”。

居于位:坐在席上。古代礼节,大人可以有正式席位,儿童没有席位。

先生:对前辈的尊称。

阙党那里的一个儿童来向孔子传信。有人问孔子道:“这小孩是求上进的吗?”孔子说:“我看见他大模大样地坐在席位上,又看见他同长辈并肩走路。这不是个求上进的人,只是一个急于求成的人。”

第十五章 论语卫灵公篇

wèi líng gōng wèn zhèn yú kǒng zǐ kǒng zǐ duì yuē zǔ dòu zhī shì

卫 灵 公 问 阵 于 孔 子,孔 子 对 曰:俎 豆 之 事,

zé cháng wén zhī yǐ jūn lǚ zhī shì wèi zhī xué yě míng rì suì xíng

则 尝 闻 之 矣,军 旅 之 事,未 之 学 也。明 日 遂 行。

陈:同“阵”。

俎(zǔ)豆之事:指礼节仪式方面的事。俎,古代祭祀宴飨用来盛放牲肉的器具。豆,古代盛食品的器具,类似高脚盘,都是祭祀礼器。

卫灵公问孔子军队列阵的方法。孔子回答说:“祭祀礼仪方面的事我曾经听说过,军旅的事,我没学过呀。”第二天孔子就离开了卫国。

zài chén jué liáng cóng zhě bìng mò néng xīng zǐ lù yùn jiàn yuē jūn

在 陈 绝 粮,从 者 病,莫 能 兴。子 路 愠 见 曰:君

zǐ yì yǒu qióng hū zǐ yuē jūn zǐ gù qióng xiǎo rén qióng sī làn yǐ

子 亦 有 穷 乎?子 曰:君 子 固 穷,小 人 穷 斯 滥 矣。

愠(yùn):生气,恼怒。

见:同“现”。

孔子在陈国断了粮食,跟随的人都饿病了,起不来。子路很恼怒地来见孔子说:“君子也有穷得毫无办法的时候吗?”孔子说:“君子虽然穷,但还是坚守道义,小人一穷就无所不为了。”

zǐ yuē cì yě rǔ yǐ yǔ wéi duō xué ér zhì zhī zhě yú duì

子 曰:赐 也,汝 以 予 为 多 学 而 识 之 者 欤?对

yuē rán fēi yú yuē fēi yě yǔ yī yǐ guàn zhī

曰:然,非 欤?曰:非 也,予 一 以 贯 之。

女:同“汝”。

识:同“志”,记住。

与:同“欤”。

贯:贯通,贯穿。

孔子说:“赐呀,你以为我是学习了很多又能记得住吗?”端木赐回答说:“是啊,难道不是这样吗?”孔子说:“不是,我是用一个基本的观念来贯穿它们。”

zǐ yuē yóu zhī dé zhě xiǎn yǐ

子 曰:由,知 德 者 鲜 矣。

孔子说:“仲由!懂得仁德的人太少了。”

zǐ yuē wú wéi ér zhì zhě qí shùn yě yú fú hé wéi zāi gōng

子 曰:无 为 而 治 者,其 舜 也 欤。夫 何 为 哉。恭

jǐ zhèng nán miàn ér yǐ yǐ

己 正 南 面 而 已 矣。

无为而治:无为,无所作为。舜沿袭尧的旧法来治国,好像没有做什么就使天下太平了。后来指以德化民,无事于刑政。

孔子说:“好像无所作为而使天下得到治理的人,大概只有舜了吧!他都做了些什么呢?他只是恭敬庄重地脸朝南坐着罢了。”

zǐ zhāng wèn xíng zǐ yuē yán zhōng xìn xíng dǔ jìng suī mán mò zhī

子 张 问 行,子 曰:言 忠 信,行 笃 敬,虽 蛮 貊 之

bāng xíng yǐ yán bù zhōng xìn xíng bù dǔ jìng suī zhōu lǐ xíng hū zāi

邦 行 矣。言 不 忠 信,行 不 笃 敬,虽 州 里 行 乎 哉?

lì zé jiàn qí cān yú qián yě zài yú zé jiàn qí yǐ yú héng yě

立,则 见 其 参 于 前 也,在 舆,则 见 其 倚 于 衡 也,

fú rán hòu xíng zǐ zhāng shū zhū shēn

夫 然 后 行。子 张 书 诸 绅。

蛮:南蛮,泛指南方边疆少数民族。

貊(mò):北狄,泛指北方少数民族。

舆(yú):车。

书:写。

诸:“之于”的合音。

绅:束腰的带子。

子张问如何使自己能到处行得通。孔子说:“说话忠诚有信用,行为忠厚恭敬,纵然是到了边荒地区也行得通。说话不忠诚守信,行为不忠厚恭敬,就是在本州里能行得通吗?站着时,就好像看见忠信笃敬这几个字在面前;在车上时,就好像看见它们靠在车前的横木上。这样才能使自己处处行得通。”子张把这些话写在自己的衣带上。

zǐ yuē zhí zāi shǐ yú bāng yǒu dào rú shǐ bāng wú dào rú shǐ

子 曰:直 哉,史 鱼。邦 有 道 如 矢,邦 无 道 如 矢。

jūn zǐ zāi qú bó yù bāng yǒu dào zé shì bāng wú dào zé kě juǎn ér

君 子 哉,蘧 伯 玉。邦 有 道 则 仕,邦 无 道 则 可 卷 而

huái zhī

怀 之。

史鱼:卫国大夫,名(qiū),字子鱼。他多次向卫灵公推荐贤臣蘧伯玉没成功。史鱼临终嘱咐儿子不要治丧正堂,用这样的办法再向卫灵公推荐蘧伯玉,贬斥奸臣。卫灵公采纳建议后才从丧北堂成礼。这种正直行为,古人称为“尸谏”。

孔子说:“真正直啊,史鱼!国家政治清明,他的言行像箭一样正直;国家政治黑暗,也像箭一样刚直。蘧伯玉真是个君子啊!国家政治清明,就出来做官;国家政治黑暗,就把自己的本领收藏起来。”

zǐ yuē kě yǔ yán ér bù yǔ zhī yán shī rén bù kě yǔ yán ér

子 曰:可 与 言 而 不 与 之 言,失 人;不 可 与 言 而

yǔ zhī yán shī yán zhì zhě bù shī rén yì bù shī yán

与 之 言,失 言。智 者 不 失 人,亦 不 失 言。

知:同“智”。

孔子说:“可以和他谈话,却不和他谈,就会失掉友人,错过贤才;不可以和他谈话,却同他谈,是浪费言语。聪明人既不错过朋友、人才,也不浪费言语。”

zǐ yuē zhì shì rén rén wú qiú shēng yǐ hài rén yǒu shā shēng yǐ chéng

子 曰:志 士 仁 人,无 求 生 以 害 仁,有 杀 生 以 成

rén

仁。

孔子说:“有志向有仁德的人,不贪生怕死而损害仁德,却为成就仁德而献出生命。”

zǐ gòng wèn wéi rén zǐ yuē gōng yù shàn qí shì bì xiān lì qí

子 贡 问 为 仁,子 曰:工 欲 善 其 事,必 先 利 其

qì jū shì bāng yě shì qí dà fū zhī xián zhě yǒu qí shì zhī rén zhě

器。居 是 邦 也,事 其 大 夫 之 贤 者,友 其 士 之 仁 者。

子贡问怎样去施行仁。孔子说:“工匠要把活儿干好,必须先把工具做精良了。住在这个国家,就要敬奉那些大官中的贤人,结交那些士人中的仁人。”

yán yuān wèn wéi bāng zǐ yuē xíng xià zhī shí chéng yīn zhī lù fú

颜 渊 问 为 邦,子 曰:行 夏 之 时,乘 殷 之 辂,服

zhōu zhī miǎn yuè zé sháo wǔ fàng zhèng shēng yuǎn nìng rén zhèng shēng yín nìng

周 之 冕,乐 则 韶 舞。放 郑 声,远 佞 人。郑 声 淫,佞

rén dài

人 殆。

辂(lù):古代的大车。殷代大车木质没有装饰,俭朴实用,所以孔子提倡用它。

冕:礼帽。周代的礼帽体制完备华美,为孔子所提倡。

韶:舜时的音乐。

舞:即《武》,周武王时音乐。见《八佾第三》第二十五章注。

放:驱逐,排斥,禁止。

淫:过度,这里指郑国的音乐过分注重音声,失去了庄重严肃的正统意义。

殆(dài):危险。

颜渊问怎样治理国家。孔子说:“尊行夏代的历法,驾乘殷代的车子,戴周朝的礼帽,音乐采用《韶》、《武》。禁止郑国的乐曲,疏远花言巧语的人。郑国的乐曲不正派,花言巧语的人危险。”

zǐ yuē rén wú yuǎn lǜ bì yǒu jìn yōu

子 曰:人 无 远 虑,必 有 近 忧。

孔子说:“人要是没有长远的考虑,必然会有眼前的忧患。

zǐ yuē yǐ yǐ hū wú wèi jiàn hào dé rú hào sè zhě yě

子 曰:已 矣 乎!吾 未 见 好 德 如 好 色 者 也。

孔子说:“罢了呀!我没见过喜欢德行像喜欢美色的人啊。”

zǐ yuē zāng wén zhòng qí qiè wèi zhě yú zhī liǔ xià huì zhī xián

子 曰:臧 文 仲,其 窃 位 者 欤。知 柳 下 惠 之 贤,

ér bù yǔ lì yě

而 不 与 立 也。

臧文仲:即臧孙辰,鲁国大夫,知贤不举。

窃位:占有官位却不称职。

与:同“欤”。

柳下惠:本姓展,名获,字禽,又名展季。以讲究礼节著称。

孔子说:“臧文仲大概是个窃据官位的人吧!知道柳下惠贤良却不给他官位。”

zǐ yuē gōng zì hòu ér bó zé yú rén zé yuǎn yuàn yǐ

子 曰:躬 自 厚 而 薄 责 于 人,则 远 怨 矣。

躬自厚:即多责备自己。躬自,自身。厚,重。

孔子说:“重责备自己,而轻责备别人,自然会远离怨恨了。”

zǐ yuē bù yuē rú zhī hé rú zhī hé zhě wú mò rú zhī hé yě

子 曰:不 曰 如 之 何 如 之 何 者,吾 末 如 之 何 也

yǐ yǐ

已 矣。

孔子说:“不说‘怎么办,怎么办’的人,我对这人也没办法啊!”

zǐ yuē qún jū zhōng rì yán bù jí yì hào xíng xiǎo huì nán yǐ

子 曰:群 居 终 日,言 不 及 义,好 行 小 慧,难 矣

zāi

哉。

孔子说:“和大家整天在一起,说话从不涉及义理,只喜欢耍小聪明,这种人真难教导!”

zǐ yuē jūn zǐ yì yǐ wéi zhì lǐ yǐ xíng zhī xùn yǐ chū zhī

子 曰:君 子 义 以 为 质,礼 以 行 之,逊 以 出 之,

xìn yǐ chéng zhī jūn zǐ zāi

信 以 成 之,君 子 哉。

孙:同“逊”。

孔子说:“君子对于事情以义为根本,依礼法来施行它,用谦逊的语言说出它,用诚实的态度完成它。真的是君子啊!”

zǐ yuē jūn zǐ bìng wú néng yān bú bìng rén zhī bù jǐ zhī yě

子 曰:君 子 病 无 能 焉,不 病 人 之 不 己 知 也。

病:担心,忧虑。

孔子说:“君子忧虑自己没有才能,不忧虑别人不理解自己。”

zǐ yuē jūn zǐ jí mò shì ér míng bù chēng yān

子 曰:君 子 疾 没 世 而 名 不 称 焉。

孔子说:“君子恨他死后没有好名声为人所称颂。”

zǐ yuē jūn zǐ qiú zhū jǐ xiǎo rén qiú zhū rén

子 曰:君 子 求 诸 己,小 人 求 诸 人。

诸:“之于”的合音。

孔子说:“君子要求自己,小人要求别人。”

zǐ yuē jūn zǐ jīn ér bù zhēng qún ér bù dǎng

子 曰:君 子 矜 而 不 争,群 而 不 党。

孔子说:“君子矜持而不争执,合群而不搞宗派。”

zǐ yuē jūn zǐ bù yǐ yán jǔ rén bù yǐ rén fèi yán

子 曰:君 子 不 以 言 举 人,不 以 人 废 言。

孔子说:“君子不因为别人一句话说得好就提拔他,也不因为他有缺点而鄙弃他的言论。”

zǐ gòng wèn yuē yǒu yì yán ér kě yǐ zhōng shēn xíng zhī zhě hū

子 贡 问 曰:有 一 言 而 可 以 终 身 行 之 者 乎?

zǐ yuē qí shù hū jǐ suǒ bú yù wù shī yú rén

子 曰:其 恕 乎,己 所 不 欲,勿 施 于 人。

子贡问道:“有没有一个可以终身奉行的字呢?”孔子说:“那就是恕吧!自己所不想要的也不要施加给别人。”

zǐ yuē wú zhī yú rén yě shuí huǐ shuí yù rú yǒu suǒ yù zhě

子 曰:吾 之 于 人 也,谁 毁 谁 誉。如 有 所 誉 者,

qí yǒu suǒ shì yǐ sī mín yě sān dài zhī suǒ yǐ zhí dào ér xíng yě

其 有 所 试 矣。斯 民 也,三 代 之 所 以 直 道 而 行 也。

孔子说:“我对于别人,诋毁过谁?赞誉过谁?如果有所赞誉,那是经过实践考验的。夏、商、周三代的人都是这样,所以三代能按正直之道行事。”

zǐ yuē wú yóu jí shǐ zhī quē wén yě yǒu mǎ zhě jiè rén chéng

子 曰:吾 犹 及 史 之 阙 文 也。有 马 者,借 人 乘

zhī jīn wú yǐ fú

之。今 亡 矣 夫。

阙文:阙,同“缺”,指缺疑,存疑。史官记载历史,有疑问的事存疑不录,所以有阙文。

亡:同“无”。

孔子说:“我早年还能看到史官存疑的阙文,有马的人借给别人骑,今天这些已经都没有了啊!”

zǐ yuē qiǎo yán luàn dé xiǎo bù rěn zé luàn dà móu

子 曰:巧 言 乱 德,小 不 忍,则 乱 大 谋。

孔子说:“花言巧语会败坏道德。小事上不能忍耐会坏了大事。”

zǐ yuē zhòng wù zhī bì chá yān zhòng hào zhī bì chá yān

子 曰:众 恶 之,必 察 焉;众 好 之,必 察 焉。

孔子说:“众人都厌恶他,必须要考察详情;众人都喜爱他,也一定要考察详情。”

zǐ yuē rén néng hóng dào fēi dào hóng rén

子 曰:人 能 弘 道,非 道 弘 人。

弘:弘扬,光大。

孔子说:“人能弘扬仁道,不是仁道来弘扬人。”

zǐ yuē guò ér bù gǎi shì wèi guò yǐ

子 曰:过 而 不 改,是 谓 过 矣。

是:代词,这。

孔子说:“有错却不改正,这才真是错误啊。”

zǐ yuē wú cháng zhōng rì bù shí zhōng yè bù qǐn yǐ sī wú yì

子 曰:吾 尝 终 日 不 食,终 夜 不 寝,以 思,无 益,

bù rú xué yě

不 如 学 也。

孔子说:“我曾经一整天不吃饭,一整夜不睡觉,来冥思苦想,这样没什么益处,不如去学习啊。”

zǐ yuē jūn zǐ móu dào bù móu shí gēng yě něi zài qí zhōng yǐ

子 曰:君 子 谋 道 不 谋 食。耕 也,馁 在 其 中 矣;

xué yě lù zài qí zhōng yǐ jūn zǐ yōu dào bù yōu pín

学 也,禄 在 其 中 矣。君 子 忧 道 不 忧 贫。

馁(něi):饥饿。

禄:做官的俸禄。

孔子说:“君子用心力于学术,不用心力于衣食。耕田,也有饿肚子的时候;学习道却会得到俸禄。所以君子只忧虑道不施行,不忧虑穷困。”

zǐ yuē zhì jí zhī rén bù néng shǒu zhī suī dé zhī bì shī zhī

子 曰:智 及 之,仁 不 能 守 之,虽 得 之,必 失 之;

zhì jí zhī rén néng shǒu zhī bù zhuāng yǐ lì zhī zé mín bú jìng zhì jí

智 及 之,仁 能 守 之,不 庄 以 莅 之,则 民 不 敬;智 及

zhī rén néng shǒu zhī zhuāng yǐ lì zhī dòng zhī bù yǐ lǐ wèi shàn yě

之,仁 能 守 之,庄 以 莅 之,动 之 不 以 礼,未 善 也。

知:同“智”。

莅(lì):到,临。这里指掌握政权治理百姓。

孔子说:“用聪明才智得到的,不能用仁德来守住它,虽然得到了也必然会失去。用聪明才智得到的,能用仁德守住它,但若不用认真庄重的态度对待百姓,那么人民也不会敬服。用聪明才智得到的,能用仁德守住,能庄重地对待百姓,行动却不合乎礼节,那还不够好。”

zǐ yuē jūn zǐ bù kě xiǎo zhī ér kě dà shòu yě xiǎo rén bù kě

子 曰:君 子 不 可 小 知,而 可 大 受 也。小 人 不 可

dà shòu ér kě xiǎo zhī yě

大 受,而 可 小 知 也。

小知:管理小事。知,主管,主持。

孔子说:“君子不可以让他只做小事,而是可以让他承担大任务;小人不可以做大事,但可以做小事。”

zǐ yuē mín zhī yú rén yě shèn yú shuǐ huǒ shuǐ huǒ wú jiàn dǎo

子 曰:民 之 于 仁 也,甚 于 水 火。水 火,吾 见 蹈

ér sǐ zhě yǐ wèi jiàn dǎo rén ér sǐ zhě yě

而 死 者 矣,未 见 蹈 仁 而 死 者 也。

蹈:踩,踏,投入。引申为追求,施行。

孔子说:“人民对于仁德,比对水火的需要还急切。我看见过投入水火而死的,没见践履仁德而死的。”

zǐ yuē dāng rén bú ràng yú shī

子 曰:当 仁 不 让 于 师。

孔子说:“面临着仁德,要率先向前,就是老师也不和他谦让。”

zǐ yuē jūn zǐ zhēn ér bú liàng

子 曰:君 子 贞 而 不 谅 。

贞:正,固守正道,恪守节操。

谅:信,守信用。

孔子说:“君子固守正道而不拘泥于小信。”

zǐ yuē shì jūn jìng qí shì ér hòu qí shí

子 曰:事 君,敬 其 事 而 后 其 食。

食:食禄,俸禄。

孔子说:“事奉君主,要恭敬谨慎地办事,而把领取俸禄的事放在后面。”

zǐ yuē yǒu jiào wú lèi

子 曰:有 教 无 类。

孔子说:“对谁我都会教育,不分贫富贵贱的差异。”

zǐ yuē dào bù tóng bù xiāng wéi móu

子 曰:道 不 同,不 相 为 谋。

孔子说:“主张不同,不能互相商议谋划。”

zǐ yuē cí dá ér yǐ yǐ

子 曰:辞 达 而 已 矣。

孔子说:“言辞足以表达意思就可以了。”

shī miǎn jiàn jí jiē zǐ yuē jiē yě jí xí zǐ yuē xí yě

师 冕 见,及 阶,子 曰:阶 也;及 席,子 曰:席 也;

jiē zuò zǐ gào zhī yuē mǒu zài sī mǒu zài sī shī miǎn chū zǐ zhāng

皆 坐,子 告 之 曰,某 在 斯,某 在 斯。师 冕 出,子 张

wèn yuē yǔ shī yán zhī dào yú zǐ yuē rán gù xiàng shī zhī dào yě

问 曰,与 师 言 之 道 欤?子 曰:然,固 相 师 之 道 也。

师:乐师,一般为盲人。

冕:乐师的名字。

见:同“现”。

与:同“欤”。

乐师冕来见孔子。走到台阶边,孔子说:“这是台阶。”到了坐席边,孔子说:“这是坐席。”都坐下后,孔子告诉他说:“某人在这儿,某人在这儿。”乐师冕出去了。子张问:“刚才和乐师这样说也是道吗?”孔子说:“是啊,这本来就是帮助盲人的道啊。”

十六章 论语季氏篇第

jì shì jiāng fá zhuān yú rǎn yǒu jì lù jiàn yú kǒng zǐ yuē jì shì

季 氏 将 伐 颛 臾,冉 有、季 路 见 于 孔 子 曰:季 氏

jiāng yǒu shì yú zhuān yú kǒng zǐ yuē qiú wú nǎi ěr shì guò yú fū zhuān

将 有 事 于 颛 臾。孔 子 曰:求,无 乃 尔 是 过 欤。夫 颛

yú xī zhě xiān wáng yǐ wéi dōng méng zhǔ qiě zài bāng yù zhī zhōng yǐ

臾,昔 者 先 王 以 为 东 蒙 主,且 在 邦 域 之 中 矣,

shì shè jì zhī chén yě hé yǐ fá wéi rǎn yǒu yuē fū zǐ yù zhī

是 社 稷 之 臣 也,何 以 伐 为。冉 有 曰:夫 子 欲 之,

wú èr chén zhě jiē bú yù yě kǒng zǐ yuē qiú zhōu rén yǒu yán yuē

吾 二 臣 者,皆 不 欲 也。孔 子 曰:求,周 任 有 言 曰:

chén lì jiù liè bù néng zhě zhǐ wēi ér bù chí diān ér bù fú zé jiāng

陈 力 就 列,不 能 者 止。危 而 不 持,颠 而 不 扶,则 将

yān yòng bǐ xiàng yǐ qiě ěr yán guò yǐ hǔ sì chū yú xiá guī yù huǐ

焉 用 彼 相 矣。且 尔 言 过 矣,虎 兕 出 于 柙,龟 玉 毁

yú dú zhōng shì shuí zhī guò yú

于 椟 中,是 谁 之 过 欤?

季氏:季孙氏,指季康子,名肥,鲁国大夫。

颛臾(zhuānyú):鲁国的附庸国。

冉有、季路:孔子的学生。冉有,即冉求,字子有,也称冉有。季路,即仲由,字子路,因为为季氏做官所以也称季路。

见:同“现”。

与:同“欤”。

相:帮助,扶助。

兕(sì):犀牛。

柙(xiá):关猛兽的木笼子。

费:同“(bì)”,季氏的采邑。

疾:厌恶。

不患寡而患不均,不患贫而患不安:一说“不患贫而患不均,不患寡而患不安”。

倾:倾覆。

分崩离析:形容国家分裂。当时鲁国被季孙氏、孟孙氏、叔孙氏三大贵族分割。

萧(xiāo)墙:指宫殿当门的小墙。这里萧墙代指宫内。当时季孙把持鲁国政权,这样下去,容易起内乱。

季氏将要讨伐颛臾。冉有、季路谒见孔子说:“季氏将要对颛臾采取军事行动。” 孔子说:“冉求,难道这不是你的过错吗?颛臾,周天子曾经授权他主持东蒙山的祭祀,而且就在鲁国的疆域里,这是和鲁国共安危的臣属,为什么要讨伐他呢?” 冉有说:“季氏要这样做,我们两个做臣下的,都不想这样做。” 孔子说:“冉求,周任有句话说:‘能施展自己的才力,就任职,做不到就该辞职。’有危险了却不扶持,将要摔倒了不去搀扶,那还要你们这助手有什么用呢?而且你的话错了。老虎、犀牛从笼子里跑出来,占卜用的龟甲、祭祀用的玉器在木匣中毁坏了,是谁的过错呢?” 冉有说:“现在颛臾城墙坚牢,而且靠近。如果现在不占领它,后世一定会成为季氏子孙的忧虑。” 孔子说:“冉求,君子厌恶那种嘴上不说想得到它,而一定要找个借口的人。我也听说过:拥有国家的诸侯和拥有采邑的大夫,该担心的不是贫穷,而是贫富不均;不必担心百姓数量少,而应担心境内不安定。因为财富分配均匀了,就无所谓贫穷;和睦了就不会显得人少势弱;社会安定了,国家就没有被颠覆的危险了。做到这个,远方的人不归服就提倡仁义礼教来招致他们。他们来了,就要使他们安心。现在仲由和冉求两人来辅助季孙,远方的人不归服却不能招他们来;国家支离破碎,却不能保全;反而想在国境内使用武力。我只怕季孙氏的忧虑,不在于颛臾,而是在于鲁君呢。”

kǒng zǐ yuē tiān xià yǒu dào zé lǐ yuè zhēng fá zì tiān zǐ chū

孔 子 曰:天 下 有 道,则 礼 乐 征 伐 自 天 子 出。

tiān xià wú dào zé lǐ yuè zhēng fá zì zhū hóu chū zì zhū hóu chū

天 下 无 道,则 礼 乐 征 伐 自 诸 侯 出。自 诸 侯 出,

gài shí shì xī bù shī yǐ zì dà fū chū wǔ shì xī bù shī yǐ

盖 十 世 希 不 失 矣。自 大 夫 出,五 世 希 不 失 矣。

péi chén zhí guó mìng sān shì xī bù shī yǐ tiān xià yǒu dào zé zhèng bú

陪 臣 执 国 命,三 世 希 不 失 矣。天 下 有 道,则 政 不

zài dà fū tiān xià yǒu dào zé shù rén bú yì

在 大 夫。天 下 有 道,则 庶 人 不 议。

希:同“稀”,少有。

陪臣:卿大夫的家臣。

孔子说:“天下太平,制礼作乐和出兵讨伐都由天子决定;天下昏乱,制礼作乐和出兵讨伐就由诸侯决定。由诸侯决定,大概传至十代就很少有不丧失政权的;由大夫决定,传至五代就很少有不失政权的了;如果陪臣掌握了国家政权,传三代不失就很少有了。天下太平,国家最高的权力就不会掌握在大夫手中。天下太平,百姓就不会议论朝政了。”

kǒng zǐ yuē lù zhī qù gōng shì wǔ shì yǐ zhèng dǎi yú dà fū sì

孔 子 曰:禄 之 去 公 室 五 世 矣,政 逮 于 大 夫 四

shì yǐ gù fú sān huán zhī zǐ sūn wēi yǐ

世 矣,故 夫 三 桓 之 子 孙 微 矣。

禄:爵禄,代指国家政权。

逮:及到。

三桓:即鲁国的三卿季孙氏、孟孙氏、叔孙氏。他们都是桓公的后代,所以称三桓。

孔子说:“鲁国政权离开鲁君已经有五代了,政权被大夫把持已经有四代了,所以三桓的子孙现在也衰微了。”

kǒng zǐ yuē yì zhě sān yǒu sǔn zhě sān yǒu yǒu zhí yǒu liàng

孔 子 曰:益 者 三 友,损 者 三 友。友 直,友 谅,

yǒu duō wén yì yǐ yǒu pián pì yǒu shàn róu yǒu pián nìng sǔn yǐ

友 多 闻,益 矣。友 便 辟,友 善 柔,友 便 佞,损 矣。

谅:信,诚实,守信用。

便辟(piánpì):习于摆架子装样子却心存邪恶。

便佞(piánnìnɡ):善于花言巧语。

孔子说:“有益的朋友有三种,有害的朋友有三种。与正直的人交友、与诚信的人交友、与广博的人交友是有益的。与惯于耍弄手腕的人为友,与当面恭维、背后诽谤的人交友,与花言巧语的人交友,是有害的。”

kǒng zǐ yuē yì zhě sān lè sǔn zhě sān lè lè jié lǐ lè lè

孔 子 曰:益 者 三 乐,损 者 三 乐。乐 节 礼 乐,乐

dào rén zhī shàn lè duō xián yǒu yì yǐ lè jiāo lè lè yì yóu lè

道 人 之 善,乐 多 贤 友,益 矣。乐 骄 乐,乐 佚 游,乐

yàn lè sǔn yǐ

宴 乐,损 矣。

孔子说:“有益的快乐有三种,有害的快乐也有三种。喜欢把自己节制在礼乐中,喜欢称道别人的好处,喜欢多交贤友,这就有益了。喜欢骄纵的快乐,喜欢闲逛游荡,喜欢宴饮安逸的快乐,这就有害了。”

kǒng zǐ yuē shì yú jūn zǐ yǒu sān qiān yán wèi jí zhī ér yán wèi

孔 子 曰:侍 于 君 子 有 三 愆。言 未 及 之 而 言 谓

zhī zào yán jí zhī ér bù yán wèi zhī yǐn wèi jiàn yán sè ér yán wèi

之 躁,言 及 之 而 不 言 谓 之 隐,未 见 颜 色 而 言 谓

zhī gǔ

之 瞽。

愆(qiān):过失。

瞽(ɡǔ):瞎子。

孔子说:“事奉君子有三种容易犯的过失:言语没有涉及到他,他就发言了,这是急躁;言语涉及到他却不说,是他心里有所隐匿;不看对方脸色就径自说话,是像盲人般没有眼睛。”

kǒng zǐ yuē jūn zǐ yǒu sān jiè shào zhī shí xuè qì wèi dìng jiè

孔 子 曰:君 子 有 三 戒。少 之 时,血 气 未 定,戒

zhī zài sè jí qí zhuàng yě xuè qì fāng gāng jiè zhī zài dòu jí qí lǎo

之 在 色;及 其 壮 也,血 气 方 刚,戒 之 在 斗;及 其 老

yě xuè qì jì shuāi jiè zhī zài dé

也,血 气 既 衰,戒 之 在 得。

孔子说:“君子有三戒:年少时,血气还不成熟,应该戒好色;壮年时,血气方刚,应该戒好斗;到了老年,血气已衰,应该戒好贪求。”

kǒng zǐ yuē jūn zǐ yǒu sān wèi wèi tiān mìng wèi dà rén wèi shèng

孔 子 曰:君 子 有 三 畏。畏 天 命,畏 大 人,畏 圣

rén zhī yán xiǎo rén bù zhī tiān mìng ér bú wèi yě xiá dà rén wǔ shèng

人 之 言。小 人 不 知 天 命 而 不 畏 也。狎 大 人,侮 圣

rén zhī yán

人 之 言。

狎(xiá):轻慢,不尊重。

孔子说:“君子有三点敬畏:敬畏天命,敬畏在高位的人,敬畏圣人的话。小人不知道天命,所以不敬畏天命,对高位的人只求亲狎,轻贱圣人的话。”

kǒng zǐ yuē shēng ér zhī zhī zhě shàng yě xué ér zhī zhī zhě cì

孔 子 曰:生 而 知 之 者,上 也;学 而 知 之 者,次

yě kùn ér xué zhī yòu qí cì yě kùn ér bù xué mín sī wéi xià yǐ

也;困 而 学 之,又 其 次 也;困 而 不 学,民 斯 为 下 矣。

孔子说:“生来就什么都知道的,是最上等;学习以后知道的,是次一等;经历困境才知道要学习的,是又次一等;如果经历了困境还是不学,这人就是下等了。”

kǒng zǐ yuē jūn zǐ yǒu jiǔ sī shì sī míng tīng sī cōng sè sī

孔 子 曰:君 子 有 九 思,视 思 明,听 思 聪,色 思

wēn mào sī gōng yán sī zhōng shì sī jìng yí sī wèn fèn sī nán

温,貌 思 恭,言 思 忠,事 思 敬,疑 思 问,忿 思 难,

jiàn dé sī yì

见 得 思 义。

难(nàn):指发怒所带来的灾难。

孔子说:“君子在九个方面多用心考虑:看的时候,考虑是否看得明白;听的时候,考虑是否听得清楚;考虑脸色是否温和;考虑态度是否庄重恭敬;说话考虑是否忠诚老实;做事考虑是否谨慎认真;有疑问考虑应该请教别人;发火发怒考虑是否会产生后患;见到财利考虑是否符合仁义。”

kǒng zǐ yuē jiàn shàn rú bù jiàn jí bú shàn rú tàn tāng wú jiàn qí

孔 子 曰:见 善 如 不 及,见 不 善 如 探 汤。吾 见 其

rén yǐ wú wén qí yǔ yǐ yǐn jū yǐ qiú qí zhì xíng yì yǐ dá qí

人 矣,吾 闻 其 语 矣。隐 居 以 求 其 志,行 义 以 达 其

dào wú wén qí yǔ yǐ wèi jiàn qí rén yě

道。吾 闻 其 语 矣,未 见 其 人 也。

汤:滚开的水。

孔子说:“看见善的就像追赶不及一样,看见邪恶,如同把手伸进滚烫的水里一样,赶快避开。我见过这样的人,也听过这样的话。隐居来求得保全自己的志向,实行仁义来实现自己的主张。我听过这种话,没见过这种人。”

qí jǐng gōng yǒu mǎ qiān sì sǐ zhī rì mín wú dé ér chēng yān

齐 景 公 有 马 千 驷,死 之 日,民 无 德 而 称 焉。

bó yí shū qí è yú shǒu yáng zhī xià mín dào yú jīn chēng zhī qí sī

伯 夷、叔 齐 饿 于 首 阳 之 下,民 到 于 今 称 之。其 斯

zhī wèi yú

之 谓 欤。

千驷:指四千匹马。驷,四匹马的总称,古代一辆车套四匹马。

伯夷、叔齐:见《公冶长第五》第二十三章注。

与:同“欤。”

齐景公有四千匹马,死的那天,人们没什么可以称赞他的。伯夷、叔齐饿死在首阳山下,人们到今天还称赞他们。说的就是这个意思吧?

chén gāng wèn yú bó yú yuē zǐ yì yǒu yì wén hū duì yuē wèi

陈 亢 问 于 伯 鱼 曰:子 亦 有 异 闻 乎?对 曰:未

yě cháng dú lì lǐ qū ér guò tíng yuē xué shī hū duì yuē wèi yě

也。尝 独 立,鲤 趋 而 过 庭。曰:学 诗 乎?对 曰:未 也。

bù xué shī wú yǐ yán lǐ tuì ér xué shī tā rì yòu dú lì lǐ qū

不 学 诗,无 以 言。鲤 退 而 学 诗。他 日 又 独 立,鲤 趋

ér guò tíng yuē xué lǐ hū duì yuē wèi yě bù xué lǐ wú yǐ lì

而 过 庭。曰:学 礼 乎?对 曰:未 也。不 学 礼,无 以 立。

lǐ tuì ér xué lǐ wén sī èr zhě chén kàng tuì ér xǐ yuē wèn yī dé

鲤 退 而 学 礼。闻 斯 二 者。陈 亢 退 而 喜 曰:问 一 得

sān wén shī wén lǐ yòu wén jūn zǐ zhī yuǎn qí zǐ yě

三,闻 诗,闻 礼,又 闻 君 子 之 远 其 子 也。

陈亢:字子禽。见《学而第一》第十章注。

伯鱼:孔子的儿子,名鲤,字伯鱼。

陈亢问伯鱼说:“您从老师那里听到过特别的教导吗?” 伯鱼回答说:“没有。有一次我父亲一个人站着,我快步穿过庭院。他说:‘学习《诗经》了吗?’我回答说:‘还没有。’他说:‘不学《诗经》就不会说话。’我回去学习《诗经》。另外一天,他又一个人站着,我快步穿过庭院。他说:‘学习礼了吗?’我回答:‘还没有。’他说:‘不学礼,不能立足于社会。’我就回去学礼。我只听过这两件事。” 陈亢回去高兴地说:“我问一件事,得到三个收获,知道学《诗经》的好处,知道学礼的好处,又知道君子并不偏向自己的儿子。”

bāng jūn zhī qī jūn chēng zhī yuē fū rén fū rén zì chēng yuē xiǎo

邦 君 之 妻,君 称 之 曰 夫 人,夫 人 自 称 曰 小

tóng bāng rén chēng zhī yuē jūn fū rén chēng zhū yì bāng yuē guǎ xiǎo jūn

童。邦 人 称 之 曰 君 夫 人。称 诸 异 邦 曰 寡 小 君。

yì bāng rén chēng zhī yì yuē jūn fū rén

异 邦 人 称 之 亦 曰 君 夫 人。

国君的妻子,国君称她为“夫人”,“夫人”自称作“小童”,国人称她为“君夫人”,在其他国家人面前谦称她为“寡小君”;其他国家的人也称她“君夫人”。

第十七章 论语阳货篇

yáng huò yù jiàn kǒng zǐ kǒng zǐ bú jiàn kuì kǒng zǐ tún kǒng zǐ sì

阳 货 欲 见 孔 子,孔 子 不 见,馈 孔 子 豚。孔 子 伺

qí wáng yě ér wǎng bài zhī yù zhū tú wèi kǒng zǐ yuē lái yǔ yǔ

其 亡 也,而 往 拜 之,遇 诸 途。谓 孔 子 曰:来,予 与

ěr yán yuē huái qí bǎo ér mí qí bāng kě wèi rén hū yuē bù kě

尔 言。曰:怀 其 宝 而 迷 其 邦,可 谓 仁 乎?曰:不 可。

hào cóng shì ér qì shī shí kě wèi zhì hū yuē bù kě rì yuè shì

好 从 事 而 亟 失 时,可 谓 智 乎?曰:不 可 。日 月 逝

yǐ suì bù wǒ yú kǒng zǐ yuē nuò wú jiāng shì yǐ

矣,岁 不 我 欤。孔 子 曰:诺,吾 将 仕 矣。

阳货:又名阳虎,杨虎。鲁国季氏的家臣,曾一度掌握了季氏一家大权,甚而掌握了鲁国大权,是孔子所说的“陪臣执国命”的人。

归:同“馈(kuì)”,赠送,馈赠。

豚(tún):小猪,这里指蒸熟的小猪。

时:同“伺(sì)”。

涂:同“途”,途中,路上。

亟(qì):副词,屡次。

知:同“智”。

岁不我与:即岁不与我,年岁不等我。与,在一起,有等待的意思。

阳货想见孔子,孔子不见他,他就送孔子一个蒸熟的小猪使孔子到他家道谢。孔子等到他不在家时去拜谢他。在路上遇见了他。阳货对孔子说:“来!我有话和你说。说:‘你自己藏了道德宝货却让整个国家迷惑失道,这可以说是仁吗?’阳货接着说:‘不可以吧。’‘一个人好做官却屡屡错失机会,可以算明智吗?’接着说:‘不可以吧。’日月流逝,年岁不再回来了呀!”孔子说:“好吧,我打算做官了。”

zǐ yuē xìng xiāng jìn yě xí xiāng yuǎn yě

子 曰:性 相 近 也,习 相 远 也。

孔子说:“人的性情天生是相近的,因为习染不同而互相疏远。”

zǐ yuē wéi shàng zhì yǔ xià yú bù yí

子 曰:惟 上 智 与 下 愚 不 移。

知:同“智”。

孔子说:“唯有最上等的有智慧的人和最下等的愚蠢的人是不可改变的。”

zǐ zhī wǔ chéng wén xián gē zhī shēng fū zǐ wǎn ěr ér xiào yuē

子 之 武 城,闻 弦 歌 之 声。夫 子 莞 尔 而 笑 曰:

gē jī yān yòng niú dāo zǐ yóu duì yuē xī zhě yǎn yě wén zhū fū zǐ

割 鸡 焉 用 牛 刀?子 游 对 曰:昔 者 偃 也 闻 诸 夫 子

yuē jūn zǐ xué dào zé ài rén xiǎo rén xué dào zé yì shǐ yě zǐ yuē

曰:君 子 学 道 则 爱 人,小 人 学 道 则 易 使 也。子 曰:

èr sān zǐ yǎn zhī yán shì yě qián yán xì zhī ěr

二 三 子,偃 之 言 是 也,前 言 戏 之 耳。

莞(wǎn)尔:微笑的样子。

孔子到武城,听到弹琴唱歌的声音。他微笑着说:“杀鸡怎么用牛刀呢?”子游回答说:“过去我听老师说:‘君子学习仁道就爱护别人,小人学了仁道就容易役使了。’”孔子说:“诸位,言偃的话是对的啊。我刚才说的话不过是开玩笑罢了。”

gōng shān fú rǎo yǐ bì pàn zhào zǐ yù wǎng zǐ lù bú yuè yuē

公 山 弗 扰 以 费 畔,召,子 欲 往。子 路 不 悦,曰:

mò zhī yě yǐ hé bì gōng shān shì zhī zhī yě zǐ yuē fū zhào wǒ zhě

末 之 也 已,何 必 公 山 氏 之 之 也。子 曰:夫 召 我 者,

ér qǐ tú zāi rú yǒu yòng wǒ zhě wú qí wéi dōng zhōu hū

而 岂 徒 哉。如 有 用 我 者,吾 其 为 东 周 乎。

公山弗扰:季氏的邑宰。

费:同“(bì)”。

畔:同“叛”。

说:同“悦”。

末:没有。

之:去,往。

已:停,止。

公山弗扰据邑反叛季孙氏,召孔子,孔子想要去。子路不高兴,说:“没有地方去就算了,何必去公山氏那里呢?”孔子说:“来召我的人,难道只是空召吗?如果有任用我的人,我或许能兴起一个东周来呢!”

zǐ zhāng wèn rén yú kǒng zǐ  kǒng zǐ yuē  néng xíng wǔ zhě yú tiān

子 张 问 仁 于 孔 子,孔 子 曰:能 行 五 者 于 天

xià wéi rén yǐ qǐng wèn zhī yuē gōng kuān xìn mǐn huì gōng zé bù

下,为 仁 矣。请 问 之,曰:恭、宽、信、敏、惠。恭 则 不

wǔ kuān zé dé zhòng xìn zé rén rèn yān mǐn zé yǒu gōng huì zé zú yǐ

侮,宽 则 得 众,信 则 人 任 焉,敏 则 有 功,惠 则 足 以

shǐ rén

使 人。

子张问孔子什么是仁。孔子说:“能在天下施行这五项品德,就是仁了。”子张说:“请问是什么?”孔子说:“庄重、宽厚、诚实、勤敏、慈惠。庄重恭敬就不会被侮辱,宽厚就会得人心,诚实守信就能得到别人的任用,勤敏就会取得成功,慈惠就能更好地役使别人。”

bì xī zhào zǐ yù wǎng zǐ lù yuē xī zhě yóu yě wén zhū fū

佛 肸 召,子 欲 往。子 路 曰:昔 者,由 也 闻 诸 夫

zǐ yuē qīn yú qí shēn wéi bú shàn zhě jūn zǐ bú rù yě bì xī yǐ

子 曰:亲 于 其 身 为 不 善 者,君 子 不 入 也。佛 肸 以

zhōng móu pàn zǐ zhī wǎng yě rú zhī hé zǐ yuē rán yǒu shì yán yě

中 牟 畔,子 之 往 也,如 之 何?子 曰:然,有 是 言 也,

bú yuē jiān hū mó ér bú lìn bú yuē bái hū niè ér bù zī wú qǐ

不 曰 坚 乎,磨 而 不 磷;不 曰 白 乎,涅 而 不 缁。吾 岂

páo guā yě zāi yān néng xì ér bù shí

匏 瓜 也 哉?焉 能 系 而 不 食?

佛肸(bìxī):晋国大夫范中行的家臣,中牟城的行政长官。晋国赵简子攻打范氏,包围中牟,佛肸抵抗,这时他请见孔子。

畔:同“叛”。

磷(lìn):本义制薄石。这里指把石头磨薄。

匏(páo)瓜:一种果实较大的葫芦,剖开可以做瓢,也可以系在腰间帮助渡河泅水。

佛肸召孔子,孔子想要去。子路说:“过去我听您说过:‘亲身做坏事的人那里,君子是不进去的。’佛肸据中牟反叛,您去那里,为什么呢?”孔子说:“是啊。我说过这样的话。不是说坚硬的东西磨不薄嘛;不是说洁白的东西染不黑嘛。我难道是个匏瓜吗?怎么能只系着而不给人吃呢?”

zǐ yuē yóu yě rǔ wén liù yán liù bì yǐ hū duì yuē wèi yě

子 曰:由 也,汝 闻 六 言 六 蔽 矣 乎?对 曰:未 也。

jū wú yù rǔ hào rén bú hào xué qí bì yě yú hào zhì bú hào xué

居,吾 语 汝。好 仁 不 好 学,其 蔽 也 愚;好 智 不 好 学,

qí bì yě dàng hào xìn bú hào xué qí bì yě zéi hǎo zhí bú hào xué

其 蔽 也 荡;好 信 不 好 学,其 蔽 也 贼;好 直 不 好 学,

qí bì yě jiǎo hào yǒng bú hào xué qí bì yě luàn hào gāng bú hào xué

其 蔽 也 绞;好 勇 不 好 学,其 蔽 也 乱;好 刚 不 好 学,

qí bì yě kuáng

其 蔽 也 狂。

女:同“汝”,你。

六言:六个字,即下面讲到的仁、知、信、直、勇、刚。

知:同“智”。

孔子说:“仲由啊,你听说过有六种德行便会有六个方面的弊病吗?”子路回答说:“没有啊。”孔子说:“你坐下!我告诉你。爱好仁德却不好学,其弊病是愚蠢;爱好智慧却不好学,其弊病是放荡,没有根基;爱好诚实却不好学,其弊病是造成伤害;爱好直率却不好学,其弊病是刻薄不通情理;爱好勇敢却不好学,其弊病是会犯上作乱;爱好刚强却不好学,其弊病是会造成狂妄。”

zǐ yuē xiǎo zǐ hé mò xué fú shī shī kě yǐ xīng

子 曰:小 子 何 莫 学 夫《诗》?《 诗》,可 以 兴,

kě yǐ guān kě yǐ qún kě yǐ yuàn ěr zhī shì fù yuǎn zhī shì jūn

可 以 观,可 以 群,可 以 怨。迩 之 事 父,远 之 事 君。

duō shí yú niǎo shòu cǎo mù zhī míng

多 识 于 鸟 兽 草 木 之 名。

迩(ěr):近的。

孔子说:“学生们为何不学习《诗经》呢?《诗经》可以兴发情感,可以懂得博观天地,可以懂得和别人相处,可以懂得讽刺的方法。近处讲可以懂得怎样侍奉父母,远处讲可以懂得如何事奉君主,而且还能多认识草木鸟兽的名称。”

zǐ wèi bó yú yuē rǔ wéi zhōu nán zhào nán yǐ hū rén ér bú

子 谓 伯 鱼 曰:汝 为 周 南、召 南 矣 乎?人 而 不

wéi zhōu nán zhào nán qí yóu zhèng qiáng miàn ér lì yě yú

为 周 南、召 南,其 犹 正 墙 面 而 立 也 欤

伯鱼:孔子的儿子孔鲤,字伯鱼。

女:同“汝”,你。

周南、召南:《诗经》中的《国风》头两篇。

与:同“欤”。这句比喻面对墙壁站着,一步都无法前行。

孔子对伯鱼说:“你学习了《周南》、《召南》了吗?人不学习《周南》、《召南》,犹如面对墙壁站着啊!”

zǐ yuē lǐ yún lǐ yún yù bó yún hū zāi yuè yún yuè yún zhōng

子 曰:礼 云 礼 云,玉 帛 云 乎 哉;乐 云 乐 云,钟

gǔ yún hū zāi

鼓 云 乎 哉。

玉帛:古代举行礼仪时会使用玉器、丝帛等礼器。

钟鼓:古代的乐器。这里指如果只是看到玉帛钟鼓这些形式上的东西,而不注重礼乐的内容是没有意义的。

孔子说:“礼呀礼呀,难道说的仅仅是玉帛吗?乐啊乐啊,难道说的仅仅是钟鼓吗?”

zǐ yuē sè lì ér nèi rěn pì zhū xiǎo rén qí yóu chuān yú zhī dào

子 曰:色 厉 而 内 荏,譬 诸 小 人,其 犹 穿 窬 之 盗

yě yú

也 欤。

色厉而内荏(rěn):外貌威严而内心懦弱。色,神色。荏,软弱怯懦。

诸:“之于”的合音。

窬:同“逾(yú)”,洞,或指翻墙。

与:同“欤”。

孔子说:“表面装着很威严内心却很懦弱,用小人来作比喻,就好比是挖墙洞行窃的盗贼吧!”

zǐ yuē xiāng yuàn dé zhī zéi yě

子 曰:乡 原,德 之 贼 也。

乡原:指当时社会上的是非不分,伪善欺诈,处处讨好,谁都不得罪的人,在乡中是为人称道的“老好人”,而事实上,却是言不符实,抹煞是非的人。原,同“愿”。

孔子说:“一乡中全不得罪的那种好人,是败坏道德的人啊!”

zǐ yuē dào tīng ér tú shuō dé zhī qì yě

子 曰:道 听 而 途 说,德 之 弃 也。

涂:同“途”,路上。

孔子说:“路上听到的传闻就不加考证地随意传播,从道德来说是该抛弃的。”

zǐ yuē bǐ fū kě yǔ shì jūn yě yú zāi qí wèi dé zhī yě

子 曰:鄙 夫 可 与 事 君 也 欤 哉?其 未 得 之 也,

huàn dé zhī jì dé zhī huàn shī zhī gǒu huàn shī zhī wú suǒ bù zhì yǐ

患 得 之,既 得 之,患 失 之。苟 患 失 之,无 所 不 至 矣。

鄙夫:鄙陋、道德品质恶劣的人。

与:同“欤”。

孔子说:“可以与一个道德败坏的人一起事奉君主吗?当他没得到时,只怕得不到;已经得到了,又害怕失掉。如果老怕失掉,他会无所不做的。”

zǐ yuē gǔ zhě mín yǒu sān jí jīn yě huò shì zhī wú yě gǔ zhī

子 曰:古 者 民 有 三 疾,今 也 或 是 之 亡 也。古 之

kuáng yě sì jīn zhī kuáng yě dàng gǔ zhī jīn yě lián jīn zhī jīn yě fèn

狂 也 肆,今 之 狂 也 荡;古 之 矜 也 廉,今 之 矜 也 忿

lì gǔ zhī yú yě zhí jīn zhī yú yě zhà ér yǐ yǐ

戾;古 之 愚 也 直,今 之 愚 也 诈 而 已 矣。

亡:同“无”。

矜(jīn):骄傲,自大。

廉:原指器物的棱角,这里引申为不可侵犯。

孔子说:“古代的人民有三种毛病,现在或许连这些毛病也不见了。古代的狂人肆意直言,今天的狂人却放荡不羁了;古代矜持骄傲的人不可触犯,今天骄傲的人却乖戾忿怨、蛮横无理了;古代愚笨的人不过简单直率,现在愚笨的人却是虚伪欺诈了。”

zǐ yuē qiǎo yán lìng sè xiǎn yǐ rén

子 曰:巧 言 令 色,鲜 矣 仁。

孔子说:“花言巧语,伪装得和颜悦色,这种人是很少有仁德的。”

zǐ yuē wù zǐ zhī duó zhū yě wù zhèng shēng zhī luàn yǎ yuè yě

子 曰:恶 紫 之 夺 朱 也,恶 郑 声 之 乱 雅 乐 也,

wù lì kǒu zhī fù bāng jiā zhě

恶 利 口 之 覆 邦 家 者。

恶(wù):厌恶。

朱:大红色,古代传统称为正色,紫色虽接近红色,但不是正色,是杂色,当时君主的衣服都做成了紫色,这是孔子所不赞成的。

郑声:郑国的歌曲,指的是与雅乐相对的淫靡的音乐。

孔子说:“我厌恶用紫色代替红色,厌恶用郑国歌曲扰乱雅乐,厌恶用巧言善辩的嘴巴颠覆了国家的人。”

zǐ yuē yǔ yù wú yán zǐ gòng yuē zǐ rú bù yán zé xiǎo zǐ

子 曰:予 欲 无 言。子 贡 曰:子 如 不 言,则 小 子

hé shù yān zǐ yuē tiān hé yán zāi sì shí xíng yān bǎi wù shēng yān

何 述 焉?子 曰:天 何 言 哉?四 时 行 焉,百 物 生 焉。

tiān hé yán zāi

天 何 言 哉!

四时:指四季。

孔子说:“我想不再说话了。”子贡说:“您要是不说话,那我们还传述什么呢?”孔子说:“上天何曾说过什么呢?四季依然运行,万物照样生长,上天何曾说过什么呢?”

rú bēi yù jiàn kǒng zǐ kǒng zǐ cí yǐ jí jiāng mìng zhě chū hù

孺 悲 欲 见 孔 子,孔 子 辞 以 疾。将 命 者 出 户,

qǔ sè ér gē shǐ zhī wén zhī

取 瑟 而 歌,使 之 闻 之。

孺(rú)悲:鲁国人,鲁哀公曾派他向孔子学习丧礼。孔子不见他的原因不清楚。

孺悲想见孔子,孔子以生病为由推辞不见。传话的人出了门,孔子拿过来瑟又弹又唱,故意让孺悲听到。

zǎi wǒ wèn sān nián zhī sāng qī yǐ jiǔ yǐ jūn zǐ sān nián bù wéi

宰 我 问:三 年 之 丧,期 已 久 矣。君 子 三 年 不 为

lǐ lǐ bì huài sān nián bù wéi yuè yuè bì bēng jiù gǔ jì mò xīn

礼,礼 必 坏;三 年 不 为 乐,乐 必 崩。旧 谷 既 没,新

gǔ jì shēng zuān suì gǎi huǒ qī kě yǐ yǐ zǐ yuē shí fú dào yì

谷 既 升。钻 燧 改 火,期 可 已 矣。子 曰:食 夫 稻,衣

fú jǐn yú rǔ ān hū yuē ān rǔ ān zé wéi zhī fú jūn zǐ zhī

夫 锦,于 汝 安 乎?曰:安。汝 安,则 为 之。夫 君 子 之

jū sāng shí zhǐ bù gān wén yuè bù lè jū chù bù ān gù bù wéi yě

居 丧,食 旨 不 甘,闻 乐 不 乐,居 处 不 安,故 不 为 也。

jīn rǔ ān zé wéi zhī zǎi wǒ chū zǐ yuē yǔ zhī bù rén yě zǐ shēng

今 汝 安 则 为 之。宰 我 出。子 曰:予 之 不 仁 也。子 生

sān nián rán hòu miǎn yú fù mǔ zhī huái fú sān nián zhī sāng tiān xià zhī

三 年,然 后 免 于 父 母 之 怀。夫 三 年 之 丧,天 下 之

tōng sāng yě yǔ yě yǒu sān nián zhī ài yú qí fù mǔ hū

通 丧 也。予 也,有 三 年 之 爱 于 其 父 母 乎?

女:同“汝”,你。

宰我问:“三年的守孝,期限太久了。君子三年不行礼,礼一定会败坏;三年不演奏礼乐,乐必然从此消失。旧谷子已经吃完,新谷子收成,钻燧接火的木头用一年也就可以了。”孔子说:“父母去世一年就吃稻米、穿锦衣,你心安吗?”宰我说:“心安。”孔子说:“你心安就这样做吧!君子守孝,吃美味不觉得甜,听了音乐也不觉得快乐,在日常宫室中生活总觉得不安心,所以才不这么做。现在你觉得心安就这样去做吧!”宰我出去了。孔子说:“宰予不仁啊!儿女生下来三年才离开父母的怀抱。替父母守孝三年,天下都是这样的丧期。宰予是不是也有三年的爱心报答他的父母呢?”

zǐ yuē bǎo shí zhōng rì wú suǒ yòng xīn nán yǐ zāi bù yǒu bó

子 曰:饱 食 终 日,无 所 用 心,难 矣 哉。不 有 博

yì zhě hū wéi zhī yóu xiàn hū yǐ

弈 者 乎,为 之 犹 贤 乎 已。

博:古代一种棋局游戏,用六根筷子十二个棋子为博具争输赢。

弈(yì):围棋。

孔子说:“整天吃饱了,什么都不做,不行啊!不是有玩六博和下棋的吗?这总比没事干好些。”

zǐ lù yuē jūn zǐ shàng yǒng hū zǐ yuē jūn zǐ yì yǐ wéi shàng

子 路 曰:君 子 尚 勇 乎?子 曰:君 子 义 以 为 上。

jūn zǐ yǒu yǒng ér wú yì wéi luàn xiǎo rén yǒu yǒng ér wú yì wéi dào

君 子 有 勇 而 无 义 为 乱,小 人 有 勇 而 无 义 为 盗。

子路说:“君子崇尚勇敢吗?”孔子说:“君子认为仁义为最高尚的。君子有勇气而没有仁义会作乱,小人有勇气而没有仁义会偷盗。”

zǐ gòng yuē jūn zǐ yì yǒu wù hū zǐ yuē yǒu wù wù chēng rén

子 贡 曰:君 子 亦 有 恶 乎?子 曰:有 恶。恶 称 人

zhī è zhě wù jū xià liú ér shàn shàng zhě wù yǒng ér wú lǐ zhě

之 恶 者,恶 居 下 流 而 讪 上 者,恶 勇 而 无 礼 者,

wù guǒ gǎn ér zhì zhě yuē cì yě yì yǒu wù hū wù jiǎo yǐ wéi zhì

恶 果 敢 而 窒 者。曰:赐 也,亦 有 恶 乎?恶 徼 以 为 智

zhě wù bú xùn yǐ wéi yǒng zhě wù jié yǐ wéi zhí zhě

者,恶 不 逊 以 为 勇 者,恶 讦 以 为 直 者。

流:疑为后人误增入。

讪(shàn):诋毁,讥讽。

窒(zhì):阻塞,不通。引申为固执,顽固。

徼(jiāo):抄袭,窃取,剽窃。

知:同“智”。

孙:同“逊”。

讦(jié):攻击别人的短处。

子贡说:“君子也有所厌恶吗?”孔子说:“有所厌恶:厌恶喜好说别人坏话的人,厌恶居下位诽谤上位的人,厌恶勇敢却没有礼貌的人,厌恶果敢而固执不通事理的人。”孔子说:“端木赐呀,你也有所厌恶吗?”子贡回答:“厌恶抄袭别人言辞而自以为聪明的人,厌恶不谦逊却自以为勇敢的人,厌恶攻击别人的短处却自以为直率的人。”

zǐ yuē wéi nǚ zǐ yǔ xiǎo rén wéi nán yǎng yě jìn zhī zé bú

子 曰:唯 女 子 与 小 人 为 难 养 也。近 之 则 不

xùn yuǎn zhī zé yuàn

逊,远 之 则 怨。

孙:同“逊”,谦逊。

孔子说:“唯有女子与小人最难养,你若和他们亲近了,他们就不知逊让,若和他们疏远了,他们又会怨恨你。”

zǐ yuē nián sì shí ér jiàn wù yān qí zhōng yě yǐ

子 曰:年 四 十 而 见 恶 焉,其 终 也 已。

见恶:被人厌恶。见,表被动。

孔子说:“年到四十还是被人厌恶,这怕没有希望了。”

第十八章 论语微子篇

wēi zǐ qù zhī jī zǐ wéi zhī nú bǐ gān jiàn ér sǐ kǒng zǐ

微 子 去 之,箕 子 为 之 奴,比 干 谏 而 死。孔 子

yuē yīn yǒu sān rén yān

曰:殷 有 三 仁 焉。

微子:名启,是纣王的同母兄。纣王无道,微子多次劝谏不听,后微子隐居。

去:离开。

箕子:名胥馀,殷纣王的叔父。子爵,官太师,曾多次劝谏纣王,纣王不听,箕子装疯,被降为奴隶,被纣王囚禁。

比干:殷纣王的叔父。官少师,竭力劝谏纣王,“主过不谏非忠也;畏死不言,非勇也;过则不谏,不用则死,忠之至也”。纣王大怒说:“吾闻圣人之心有七窍,信诸?”将比干剖心而死。

纣王无道,微子离开了他,箕子被他囚禁降为奴隶,比干因为劝谏被杀。孔子说:“殷朝有三个仁人啊!”

liǔ xià huì wéi shì shī sān chù rén yuē zǐ wèi kě yǐ qù hū

柳 下 惠 为 士 师,三 黜。人 曰:子 未 可 以 去 乎?

yuē zhí dào ér shì rén yān wǎng ér bú sān chù wǎng dào ér shì rén

曰:直 道 而 事 人,焉 往 而 不 三 黜。枉 道 而 事 人,

hé bì qù fù mǔ zhī bāng

何 必 去 父 母 之 邦。

士师:掌管司法刑狱的官员。

三黜(chù):多次被罢免。三,是虚数。

焉:哪里。

柳下惠担任鲁国的法官,多次被免职。有人说:“您不可以离开这个国家吗?”柳下惠说:“我用正直的道德事奉人君,到哪里能不被罢黜呢?要想不正直地事奉人君,又何必离开自己父母所在的祖国呢?”

qí jǐng gōng dài kǒng zǐ yuē ruò jì shì zé wú bù néng yǐ jì

齐 景 公 待 孔 子,曰:若 季 氏,则 吾 不 能,以 季

mèng zhī jiān dài zhī yuē wú lǎo yǐ bù néng yòng yě kǒng zǐ xíng

孟 之 间 待 之。曰:吾 老 矣,不 能 用 也。孔 子 行。

齐景公谈到对待孔子时说:“如果像鲁国国君对待季氏那样对待孔子,我做不到。我会用次于季氏而高于孟氏之礼来对待孔子。”后来齐景公又说:“我老了,不能用他了。”孔子就离开了齐国。

qí rén kuì nǚ yuè jì huán zǐ shòu zhī sān rì bú cháo kǒng zǐ

齐 人 馈 女 乐,季 桓 子 受 之,三 日 不 朝。孔 子

xíng

行。

归:同“馈”,馈赠。

女乐:女乐手。

季桓子:鲁国贵族,姓季孙,名斯,季康子的父亲。担任鲁国上卿。

齐国人赠送了许多女乐手,季桓子接受了,三天不上朝。孔子便离开了鲁国。

chǔ kuáng jiē yú gē ér guò kǒng zǐ yuē fèng xī fèng xī hé dé zhī

楚 狂 接 舆 歌 而 过 孔 子,曰:凤 兮 凤 兮!何 德 之

shuāi wǎng zhě bù kě jiàn lái zhě yóu kě zhuī yǐ ér yǐ ér jīn zhī cóng

衰?往 者 不 可 谏,来 者 犹 可 追。已 而 已 而,今 之 从

zhèng zhě dài ér kǒng zǐ xià yù yǔ zhī yán qū ér bì zhī bù dé yǔ

政 者 殆 而。孔 子 下,欲 与 之 言,趋 而 避 之,不 得 与

zhī yán

之 言。

接舆(yú):迎面遇着孔子的车子。接,迎。舆,车。这里因为这件事而称他为接舆。

辟:同“避”,躲避。

楚国的狂人接舆唱着歌从孔子的车前走过,说:“凤凰啊!凤凰啊!为何道德这样衰微?过去的别再说了,未来的还可以追寻。算了!算了!现今从政的人危险啊!”孔子下车,想和他说话。他快步避开了,孔子没能和他说话。

cháng jǔ jié nì ǒu ér gēng kǒng zǐ guò zhī shǐ zǐ lù wèn jīn

长 沮、桀 溺 耦 而 耕。孔 子 过 之,使 子 路 问 津

yān cháng jǔ yuē fú zhí yú zhě wéi shuí zǐ lù yuē wéi kǒng qiū yuē

焉。长 沮 曰:夫 执 舆 者 为 谁?子 路 曰:为 孔 丘。曰:

shì lǔ kǒng qiū yú yuē shì yě yuē shì zhī jīn yǐ wèn yú jié nì

是 鲁 孔 丘 欤?曰:是 也。曰:是 知 津 矣!问 于 桀 溺。

jié nì yuē zǐ wéi shuí yuē wéi zhòng yóu yuē shì lǔ kǒng qiū zhī tú

桀 溺 曰:子 为 谁?曰:为 仲 由。曰:是 鲁 孔 丘 之 徒

yú duì yuē rán yuē tāo tāo zhě tiān xià jiē shì yě ér shuí yǐ yì

欤?对 曰:然。曰:滔 滔 者,天 下 皆 是 也,而 谁 以 易

zhī qiě ér yǔ qí cóng bì rén zhī shì yě qǐ ruò cóng bì shì zhī shì

之?且 而 与 其 从 避 人 之 士 也,岂 若 从 避 世 之 士

zāi yōu ér bú chuò zǐ lù xíng yǐ gào fū zǐ wǔ rán yuē niǎo shòu bù

哉。耰 而 不 辍。子 路 行 以 告。夫 子 怃 然 曰:鸟 兽 不

kě yǔ tóng qún wú fēi sī rén zhī tú yǔ ér shuí yǔ tiān xià yǒu dào

可 与 同 群,吾 非 斯 人 之 徒 与 而 谁 与!天 下 有 道,

qiū bú yǔ yì yě

丘 不 与 易 也。

长沮(jū)、桀(jié)溺:是形容两个人在水里劳动的形象,不是真名。长,身材高大。溺,浸在水里。

耦(ǒu)而耕:并头耕作。

津:渡口。

与:同“欤”。

而:同“尔”,你。

辟:同“避”。

耰(yōu):农具用来击碎土块,平整土地。

怃(wǔ)然:怅惘失意的样子。

长沮、桀溺两个人一同耕田,孔子从那里经过,叫子路去问渡口在什么地方。长沮说:“那位驾车的是谁啊?”子路说:“是孔丘。”他又说:“是鲁国的那位孔丘吗?”子路说:“是的。”他就说:“他么,早知道渡口在哪里了。”子路又问桀溺。桀溺说:“你是谁?”子路说:“我是仲由。”他说:“是鲁国孔丘的弟子仲由吗?”子路说:“是的。”他便说道:“世上纷乱如洪水滔滔弥漫,天下都是这样,你们和谁去改变这种状况呢?你与其跟着孔丘那种逃避坏人的人,为什么不跟着我们这些逃避整个社会的人呢?”说完,仍不停下手里的活儿。子路把这些告诉孔子。孔子怅惘地叹息说:“我们既然不可以与鸟兽为群发,如果不和天下人为群,又和谁同群呢?如果天下太平,我就不会参与变革现实的活动了。”

zǐ lù cóng ér hòu yù zhàng rén yǐ zhàng hé diào zǐ lù wèn yuē

子 路 从 而 后,遇 丈 人,以 杖 荷 莜。子 路 问 曰:

zǐ jiàn fū zǐ hū zhàng rén yuē sì tǐ bù qín wǔ gǔ bù fēn shú wéi

子 见 夫 子 乎?丈 人 曰:四 体 不 勤,五 谷 不 分,孰 为

fū zǐ zhí qí zhàng ér yún zǐ lù gǒng ér lì zhǐ zǐ lù sù shā jī

夫 子。植 其 杖 而 芸。子 路 拱 而 立。止 子 路 宿,杀 鸡

wéi shǔ ér sì zhī jiàn qí èr zǐ yān míng rì zǐ lù xíng yǐ gào zǐ

为 黍 而 食 之,见 其 二 子 焉。明 日,子 路 行,以 告。子

yuē yǐn zhě yě shǐ zǐ lù fǎn jiàn zhī zhì zé xíng yǐ zǐ lù yuē

曰:隐 者 也。使 子 路 反 见 之,至 则 行 矣。子 路 曰:

bú shì wú yì zhǎng yòu zhī jié bù kě fèi yě jūn chén zhī yì rú zhī

不 仕 无 义。长 幼 之 节,不 可 废 也,君 臣 之 义,如 之

hé qí fèi zhī yù jié qí shēn ér luàn dà lún jūn zǐ zhī shì yě

何 其 废 之。欲 洁 其 身,而 乱 大 伦。君 子 之 仕 也,

xíng qí yì yě dào zhī bù xíng yǐ zhī zhī yǐ

行 其 义 也。道 之 不 行,已 知 之 矣。

荷(hè):扛,挑。

蓧(diào):古代的竹制农具,用来除草。

芸:同“耘”,除草。

见:同“现”。

反:同“返”,返回。

子路跟着孔子落在后面了,遇到一个老人,用木杖挑着除草的农具。子路问他:“您见到我的老师了吗?”老人说:“四肢不劳动,分不清五谷,谁知道哪个是你老师?”说完就扶着拐杖去除草。子路拱着手站着。老人留子路到他家住宿,杀鸡做饭给他吃,又叫他的两个儿子出来相见。第二天,子路把这事告诉了孔子。孔子说:“隐士啊。”让子路返回去再看他。子路到了他家他却出门了。子路说:“不做官是不义的。长幼的礼节不可以废弃;君臣的道义又如何能废弃呢?想洁身自好,却乱了大的伦常。君子做官,是施行他的道义。他的道义行不通,是早就知道了的。”

yì mín bó yí shū qí yú zhòng yí yì zhū zhāng liǔ xià huì

逸 民:伯 夷、叔 齐、虞 仲、夷 逸、朱 张、柳 下 惠、

shǎo lián zǐ yuē bú jiàng qí zhì bù rǔ qí shēn bó yí shū qí yú

少 连。子 曰:不 降 其 志,不 辱 其 身,伯 夷、叔 齐 欤!

wèi liǔ xià huì shǎo lián jiàng zhì rǔ shēn yǐ yán zhòng lún xíng zhòng lǜ

谓 柳 下 惠、少 连,降 志 辱 身 矣,言 中 伦,行 中 虑,

qí sī ér yǐ yǐ wèi yú zhòng yí yì yǐn jū fàng yán shēn zhòng qīng

其 斯 而 已 矣。谓 虞 仲、夷 逸,隐 居 放 言,身 中 清,

fèi zhòng quán wǒ zé yì yú shì wú kě wú bù kě

废 中 权。我 则 异 于 是,无 可 无 不 可。

逸民:隐退不仕的人。

虞仲:即仲雍,为了推辞王位和泰伯一起隐居荆蛮。见《泰伯第八》第一章注。

夷逸:古代隐士,自称是牛,可以在野外耕作却不忍被当作祭祀的牺牲。

朱张:字子弓,身世不详。

少连:东夷人。善于守孝,达礼。

与:同“欤”。

中(zhònɡ):符合。

无可无不可:根据实际情况随遇而安,不一定要这样做,也不一定不这样做。

逸民有:伯夷、叔齐、虞仲、夷逸、朱张、柳下惠、少连。孔子说:“守志不屈,不辱没自己的身份,就是伯夷、叔齐了吧!”孔子又说:“柳下惠、少连不免贬抑自己的志向,辱没自己的身份,说话合乎伦理,行为合乎思虑,他们是这样做而已了。”又说:“虞仲、夷逸隐居逃世,说话放纵无忌,但他们自身保持清白了,废弃官位又合乎权宜变通。我却和他们不同,没什么可以,也没什么不可以。”

tài shī zhì shì qí yà fàn gàn shì chǔ sān fàn liáo shì cài sì fàn

太 师 挚 适 齐,亚 饭 干 适 楚,三 饭 缭 适 蔡,四 饭

quē shì qín gǔ fāng shū rù yú hé bō táo wǔ rù yú hàn shào shī yáng

缺 适 秦,鼓 方 叔 入 于 河,播 鼗 武 入 于 汉,少 师 阳、

jī qìng xiāng rù yú hǎi

击 磬 襄 入 于 海。

大师挚:名叫挚的乐师。

适:到,往。

亚饭:周朝制度,天子诸侯吃饭时要奏乐,亚饭是第二次吃饭时奏乐的乐师,三饭、四饭类推。

干、缭、缺:都是乐师的名字。

鼓方叔:打鼓的乐师,名字叫方叔。

河:专指黄河。

播:摇。

鼗(táo):长柄摇鼓,两边系小椎。

武:摇鼓乐师名字。

少师阳:名叫阳的副乐师。

击磬襄:敲磬的乐师,名叫襄。

太师挚去了齐国,亚饭乐师干去了楚国,三饭乐师缭去了蔡国,四饭乐师缺去了秦国。鼓手方叔去了黄河地区,摇鼓手武去了汉水地区,副乐师阳、敲磬的襄去了海滨。

zhōu gōng wèi lǔ gōng yuē jūn zǐ bù chí qí qīn bù shǐ dà chén yuàn

周 公 谓 鲁 公 曰:君 子 不 弛 其 亲,不 使 大 臣 怨

hū bú yǐ gù jiù wú dà gù zé bú qì yě wú qiú bèi yú yī rén

乎 不 以。故 旧 无 大 故,则 不 弃 也。无 求 备 于 一 人。

周公:周武王的弟弟,名姬旦。

鲁公:指周公的儿子伯禽。

施:同“弛”,松弛,弃置。

周公对鲁公说:“君子不能疏远怠慢自己的亲族,不能让大臣埋怨不任用他们。旧交没有大的坏处就不要舍弃他。不要对一个人求全责备。”

zhōu yǒu bā shì bó dá bó kuò zhòng tū zhòng hū shū yè shū xià

周 有 八 士:伯 达,伯 适,仲 突,仲 忽,叔 夜,叔 夏,

jì suí jì guā

季 随,季 騧。

周代有八位名士:伯达、伯适、仲突、仲忽、叔夜、叔夏、季随、季。

第十九章 论语子张篇

zǐ zhāng yuē shì jiàn wēi zhì mìng jiàn dé sī yì jì sī jìng sāng

子 张 曰:士 见 危 致 命,见 得 思 义,祭 思 敬,丧

sī āi qí kě yǐ yǐ

思 哀,其 可 已 矣。

致命:奉献生命。

子张说:“士人遇见国家危险,能献出自己的生命,见到有利益可得,能考虑是不是合乎道义,祭祀时能想到恭敬严肃,临丧时能想到悲哀,这样做就可以了。”

zǐ zhāng yuē zhí dé bù hóng xìn dào bù dǔ yān néng wéi yǒu yān

子 张 曰:执 德 不 弘,信 道 不 笃,焉 能 为 有,焉

néng wéi wú

能 为 亡!

亡:同“无”。

子张说:“执守仁德不能发扬光大,信仰道义不能专一诚实,这样,怎么好算他有?又怎么好算他没有?”

zǐ xià zhī mén rén wèn jiāo yú zǐ zhāng zǐ zhāng yuē zǐ xià yún

子 夏 之 门 人,问 交 于 子 张。子 张 曰:子 夏 云

hé duì yuē zǐ xià yuē kě zhě yǔ zhī qí bù kě zhě jù zhī zǐ

何?对 曰:子 夏 曰:可 者 与 之,其 不 可 者 拒 之。子

zhāng yuē yì hū wú suǒ wén jūn zǐ zūn xiàn ér róng zhòng jiā shàn ér jīn

张 曰:异 乎 吾 所 闻。君 子 尊 贤 而 容 众,嘉 善 而 矜

bù néng wǒ zhī dà xiàn yú yú rén hé suǒ bù róng wǒ zhī bú xiàn

不 能。我 之 大 贤 欤,于 人 何 所 不 容?我 之 不 贤

yú rén jiāng jù wǒ rú zhī hé qí jù rén yě

欤,人 将 拒 我,如 之 何 其 拒 人 也。

嘉:嘉许。

与:同“欤”。

子夏的门人向子张询问交友之道。子张反问:“你们先生子夏怎么说呢?”门人说:“子夏说:‘可以为友的,就与他交友,不可为友的,就拒绝不和他相交。’”子张说:“这和我听说的不同了:一个君子,该尊崇贤者,同时也宽容众人,应该嘉许贤善人,也哀矜那些能力差的人。如果我是个大贤人,对人有什么不能容忍的呢?如果我自己不贤,别人将会拒绝我,我哪里还能拒绝别人呢?”

zǐ xià yuē suī xiǎo dào bì yǒu kě guān zhě yān zhì yuǎn kǒng nì

子 夏 曰:虽 小 道,必 有 可 观 者 焉。致 远 恐 泥,

shì yǐ jūn zǐ bù wéi yě

是 以 君 子 不 为 也。

小道:指某方面的技能、手艺,如古代所谓的农、圃、医、乐、百工等。

泥(nì):拘泥,不通达。

子夏说:“虽然是小小的技艺,也一定有可取之处;但想靠它成就远大的事业恐怕行不通,所以君子不去从事这些小技艺。”

zǐ xià yuē rì zhī qí suǒ wú yuè wú wàng qí suǒ néng kě wèi hào

子 夏 曰:日 知 其 所 亡,月 无 忘 其 所 能,可 谓 好

xué yě yǐ yǐ

学 也 已 矣。

亡:同“无”。

子夏说:“每天能知道所不知道的,每月能不忘记所能做的,可以说是好学了啊!”

zǐ xià yuē bó xué ér dǔ zhì qiè wèn ér jìn sī rén zài qí zhōng

子 夏 曰:博 学 而 笃 志,切 问 而 近 思,仁 在 其 中

矣。

笃志:志,意为“识”,此为强记之义。

切问:问与切身有关的问题。

子夏说:“学习广博的知识坚守志向,到近处去发问思考,仁就在其中了。”

zǐ xià yuē bǎi gōng jū sì yǐ chéng qí shì jūn zǐ xué yǐ zhì qí

子 夏 曰:百 工 居 肆 以 成 其 事,君 子 学 以 致 其

dào

道。

肆(sì):古代制造物品的场所,手工业作坊。陈列商品的店铺也叫肆。

子夏说:“各行各业的工匠们要整天在作坊里工作来做成他们的器物,君子要终生学习来实现道。”

zǐ xià yuē xiǎo rén zhī guò yě bì wén

子 夏 曰:小 人 之 过 也 必 文。

文:文饰,掩饰。

子夏说:“小人犯了错误一定会去掩饰。”

zǐ xià yuē jūn zǐ yǒu sān biàn wàng zhī yǎn rán jí zhī yě wēn

子 夏 曰:君 子 有 三 变,望 之 俨 然,即 之 也 温,

tīng qí yán yě lì

听 其 言 也 厉。

子夏说:“君子的态度感觉上有三种变化:看上去严肃可畏,接近他温和可亲,听他说话言辞精确。”

zǐ xià yuē jūn zǐ xìn ér hòu láo qí mín wèi xìn zé yǐ wéi lì

子 夏 曰:君 子 信 而 后 劳 其 民,未 信 则 以 为 厉

jǐ yě xìn ér hòu jiàn wèi xìn zé yǐ wéi bàng jǐ yě

己 也。信 而 后 谏,未 信 则 以 为 谤 己 也。

子夏说:“君子等民众信任他了,再役使他们;否则他们将会怨他有意折磨自己。要先取得君主的信任,而后去劝谏;否则,他就会以为你是在诽谤他。”

zǐ xià yuē dà dé bù yú xián xiǎo dé chū rù kě yě

子 夏 曰:大 德 不 踰 闲,小 德 出 入 可 也。

大德、小德:指大节小节。

闲:木栏,这里指界限。

子夏说:“人的德行,大处不可以逾越界限,小处有些出入是可以的。”

zǐ yóu yuē zǐ xià zhī mén rén xiǎo zǐ dāng sǎ sǎo yìng duì jìn tuì

子 游 曰:子 夏 之 门 人 小 子,当 洒 扫 应 对 进 退

zé kě yǐ yì mò yě běn zhī zé wú rú zhī hé zǐ xià wén zhī yuē

则 可 矣,抑 末 也。本 之 则 无,如 之 何。子 夏 闻 之 曰:

yī yán yóu guò yǐ jūn zǐ zhī dào shú xiān chuán yān shú hòu juàn yān

噫。言 游 过 矣。君 子 之 道,孰 先 传 焉,孰 后 倦 焉,

pì zhū cǎo mù qū yǐ bié yǐ jūn zǐ zhī dào yān kě wū yě yǒu shǐ

譬 诸 草 木,区 以 别 矣。君 子 之 道,焉 可 诬 也。有 始

yǒu zú zhě qí wéi shèng rén hū

有 卒 者,其 惟 圣 人 乎。

抑:但是,不过。转折的意思。

倦:当是“传”字之误。一说是倦,指并不因为不是本原的知识而倦教。

诬:欺骗。

子游说:“子夏的门人,做些洒水扫地、言语应对等接待迎宾的事是可以的,但这不过是细枝末节,若论到本原,就没有了,这怎么办呢?”子夏听了说:“噫!言游错了!君子之道,哪些是先传授,哪些是后传授的呢?道好比草木,是要区别各种类别的。君子之道,怎么可以用欺妄来对人呢?能够按照次序有始有终传授的,大概只有圣人吧!”

zǐ xià yuē shì ér yōu zé xué xué ér yōu zé shì

子 夏 曰:仕 而 优 则 学,学 而 优 则 仕。

优:有余力。

子夏说:“做官有余力就应该学习,学习有余力就可以做官。”

zǐ yóu yuē sāng zhì hū āi ér zhǐ

子 游 曰:丧 致 乎 哀 而 止。

子游说:“丧礼只要表现遭丧者的悲哀就可以了。”

zǐ yóu yuē wú yǒu zhāng yě wéi nán néng yě rán ér wèi rén

子 游 曰:吾 友 张 也,为 难 能 也,然 而 未 仁。

子游说:“我的朋友子张是难能可贵的人,然而也没有达到仁。”

zēng zǐ yuē táng táng hū zhāng yě nán yǔ bìng wéi rén yǐ

曾 子 曰:堂 堂 乎 张 也,难 与 并 为 仁 矣。

堂堂:仪表壮伟。一说,高不可攀。据说子张注重外表,为人重在“言语形貌”,不重在“正心诚意”。

曾子说:“仪表壮伟的子张啊,却难以与他一起做到仁。”

zēng zǐ yuē wú wén zhū fū zǐ rén wèi yǒu zì zhì zhě yě bì yě

曾 子 曰:吾 闻 诸 夫 子,人 未 有 自 致 者 也,必 也

qīn sāng hū

亲 丧 乎。

曾子说:“我听孔子说:人没有能自己竭尽其情的,如果有,必定是父母去世的时候吧?”

 zēng zǐ yuē wú wén zhū fū zǐ mèng zhuāng zi zhī xiào yě qí tā kě

曾 子 曰:吾 闻 诸 夫 子,孟 庄 子 之 孝 也,其 它 可

néng yě qí bù gǎi fù zhī chén yǔ fù zhī zhèng shì nán néng yě

能 也,其 不 改 父 之 臣 与 父 之 政,是 难 能 也。

孟庄子:鲁国大夫孟孙速。他的父亲孟孙蔑,品德好有贤名。

曾子说:“我听孔子说:孟庄子的孝顺,其他方面别的人都能做到;但他不改换父亲的旧臣,不改变他父亲的政治措施,是难以做到的。”

mèng shì shǐ yáng fū wéi shì shī wèn yú zēng zǐ zēng zǐ yuē shàng shī

孟 氏 使 阳 肤 为 士 师,问 于 曾 子。曾 子 曰:上 失

qí dào mín sàn jiǔ yǐ rú dé qí qíng zé āi jīn ér wù xǐ

其 道,民 散 久 矣,如 得 其 情,则 哀 矜 而 勿 喜。

阳肤:相传是曾参的七名弟子之一。

矜:怜悯。

孟氏任用阳肤为狱官,阳肤去向曾子请教。曾子说:“统治者丧失道义,民心已经离散很久了!如果了解了百姓受屈犯法的实情,就应当同情他们,而不要因为明察而自喜啊。”

zǐ gòng yuē zhòu zhī bú shàn bù rú shì zhī shèn yě shì yǐ jūn zǐ

子 贡 曰:纣 之 不 善,不 如 是 之 甚 也。是 以 君 子

wù jū xià liú tiān xià zhī wù jiē guī yān

恶 居 下 流,天 下 之 恶 皆 归 焉。

纣:名辛,史称帝辛,“纣”是谥号。商朝最后一个君主。

是:代词,指人们传说的那样。

恶(wù):讨厌,厌恶,憎恨。

恶(è):坏事。

子贡说:“殷纣王的不善,不如传说的那么严重啊。因此,君子不肯居下流的地位,使天下的一切坏事都归到他的头上来。”

zǐ gòng yuē jūn zǐ zhī guò yě rú rì yuè zhī shí yān guò yě

子 贡 曰:君 子 之 过 也,如 日 月 之 食 焉。过 也,

rén jiē jiàn zhī gēng yě rén jiē yǎng zhī

人 皆 见 之;更 也,人 皆 仰 之。

子贡说:“君子有过错,如同日蚀月蚀:他犯错,人们都看得见;改正,人们都仰望着他。”

wèi gōng sūn cháo wèn yú zǐ gòng yuē zhòng ní yān xué zǐ gòng yuē

卫 公 孙 朝 问 于 子 贡 曰:仲 尼 焉 学?子 贡 曰:

wén wǔ zhī dào wèi zhuì yú dì zài rén xián zhě zhì qí dà zhě bù xián

文 武 之 道,未 坠 于 地,在 人。贤 者 识 其 大 者,不 贤

zhě zhì qí xiǎo zhě mò bù yǒu wén wǔ zhī dào yān fū zǐ yān bù xué

者 识 其 小 者,莫 不 有 文 武 之 道 焉。夫 子 焉 不 学,

ér yì hé cháng shī zhī yǒu

而 亦 何 常 师 之 有。

公孙朝:卫国大夫。

坠于地:掉到地上。

常师:固定的老师。

卫国的公孙朝问子贡说:“仲尼的学问是从哪里学来的?”子贡说:“周文王、周武王之道并没有落到地上失传,还有人能知道。贤能的人了解、记住了大的方面,不那么贤能的人了解记住了小的方面,到处都有文武之道。我的老师哪里不能学?而且他何尝有固定的老师呢?”

shū sūn wǔ shū yù dà fū yú cháo yuē zǐ gòng xiàn yú zhòng ní

叔 孙 武 叔 语 大 夫 于 朝 曰:子 贡 贤 于 仲 尼。

zǐ fú jǐng bó yǐ gào zǐ gòng zǐ gòng yuē pì zhī gōng qiáng cì zhī qiáng

子 服 景 伯 以 告 子 贡。子 贡 曰:譬 之 宫 墙,赐 之 墙

yě jí jiān kuī jiàn shì jiā zhī hǎo fū zǐ zhī qiáng shù rèn bù dé qí

也 及 肩,窥 见 室 家 之 好。夫 子 之 墙 数 仞,不 得 其

mén ér rù bú jiàn zōng miào zhī měi bǎi guān zhī fù dé qí mén zhě

门 而 入,不 见 宗 庙 之 美、百 官 之 富。得 其 门 者,

huò guǎ yǐ fū zǐ zhī yún bú yì yí hū

或 寡 矣。夫 子 之 云,不 亦 宜 乎。

叔孙武叔:名州仇,鲁国大夫,三桓之一。

子服景伯:名何,鲁国大夫。

宫:房屋。秦代之前所有的住所,不论尊卑都叫宫。

仞(rèn):古代长度单位,七尺为一仞。

宜:相称,适宜。

叔孙武叔在朝廷上对大夫们说:“子贡比孔子强。”子服景伯把这话告诉了子贡。子贡说:“拿宫墙来比方,我的墙到肩那么高,能看见屋里的美好;我老师的墙有几丈高,不找到门无法进入,见不到宗庙的美好和房屋的富有。能找到门进去的人太少了。那位先生这样说不也是自然的嘛!”

shū sūn wǔ shū huǐ zhòng ní zǐ gòng yuē wú yǐ wéi yě zhòng ní bù

叔 孙 武 叔 毁 仲 尼,子 贡 曰:无 以 为 也,仲 尼 不

kě huǐ yě tā rén zhī xián zhě qiū líng yě yóu kě yú yě zhòng ní

可 毁 也。他 人 之 贤 者,丘 陵 也,犹 可 踰 也。仲 尼,

rì yuè yě wú dé ér yú yān rén suī yù zì jué qí hé shāng yú rì

日 月 也,无 得 而 踰 焉。人 虽 欲 自 绝,其 何 伤 于 日

yuè hū duō jiàn qí bù zhī liàng yě

月 乎,多 见 其 不 知 量 也。

多:用作副词,只是的意思。

叔孙武叔诋毁孔子。子贡说:“这样做是没用的!孔子是毁谤不了的。别人的贤良像丘陵,还可以翻越;孔子的贤良像日月,无法越过。有人虽然想要自绝于日月,对日月有什么伤害呢?只显出他自己的不知高低而已。”

chén zǐ qín wèi zǐ gòng yuē zǐ wéi gōng yě zhòng ní qǐ xiàn yú zǐ

陈 子 禽 谓 子 贡 曰:子 为 恭 也,仲 尼 岂 贤 于 子

hū zǐ gòng yuē jūn zǐ yì yán yǐ wéi zhì yì yán yǐ wéi bú zhì

乎?子 贡 曰:君 子 一 言 以 为 智,一 言 以 为 不 智,

yán bù kě bú shèn yě fū zǐ zhī bù kě jí yě yóu tiān zhī bù kě

言 不 可 不 慎 也。夫 子 之 不 可 及 也,犹 天 之 不 可

jiē ér shēng yě fū zǐ zhī dé bāng jiā zhě suǒ wèi lì zhī sī lì

阶 而 升 也。夫 子 之 得 邦 家 者,所 谓 立 之 斯 立,

dào zhī sī xíng suí zhī sī lái dòng zhī sī hé qí shēng yě róng qí sǐ

道 之 斯 行,绥 之 斯 来,动 之 斯 和,其 生 也 荣,其 死

yě āi rú zhī hé qí kě jí yě

也 哀。如 之 何 其 可 及 也?

陈子禽:陈亢,字子禽。参见《学而第一》第十章注。

知:同“智”。

道:同“导”。

陈子禽对子贡说:“您对仲尼故意表现恭敬的吧,仲尼怎么能比你贤良呢?”子贡说:“高贵的人只一句话就能表现出明智,只一句话也可以表现出不明智,说话不可以不谨慎啊。我老师的不可企及,如同天不可以阶梯攀登而上一样。我们老师如果能得到治理国家的权位,就像所说的:教民立,民就立。导民行,民就行。经过他安抚,人民都来归附。经过他鼓动,人民和睦团结。他活着时大家很荣耀,他死了,大家都很悲伤。这样的人,我怎么能赶得上呢?”

第二十章 论语尧曰篇

yáo yuē zī ěr shùn tiān zhī lì shǔ zài ěr gōng yǔn zhí qí zhōng

尧 曰:咨,尔 舜。天 之 历 数 在 尔 躬,允 执 其 中。

sì hǎi kùn qióng tiān lù yǒng zhōng shùn yì yǐ mìng yǔ yuē yǔ xiǎo zǐ lǚ

四 海 困 穷,天 禄 永 终。舜 亦 以 命 禹,曰:予 小 子 履,

gǎn yòng xuán mǔ gǎn zhāo gào yú huáng huáng hòu dì yǒu zuì bù gǎn shè

敢 用 玄 牡,敢 昭 告 于 皇 皇 后 帝。有 罪 不 敢 赦,

dì chén bú bì jiǎn zài dì xīn zhèn gōng yǒu zuì wú yǐ wàn fāng wàn fāng

帝 臣 不 蔽,简 在 帝 心。朕 躬 有 罪,无 以 万 方。万 方

yǒu zuì zuì zài zhèn gōng zhōu yǒu dà lài shàn rén shì fù suī yǒu zhōu qīn

有 罪,罪 在 朕 躬。周 有 大 赉,善 人 是 富。虽 有 周 亲,

bù rú rén rén bǎi xìng yǒu guò zài yǔ yī rén jǐn quán liàng shěn fǎ dù

不 如 仁 人。百 姓 有 过,在 予 一 人。谨 权 量,审 法 度,

xiū fèi guān sì fāng zhī zhèng xíng yān xīng miè guó jì jué shì jǔ yì mín

修 废 官,四 方 之 政 行 焉。兴 灭 国,继 绝 世,举 逸 民,

tiān xià zhī mín guī xīn yān suǒ zhòng mín shí sāng jì kuān zé dé zhòng

天 下 之 民 归 心 焉。所 重,民、食、丧、祭。宽 则 得 众,

xìn zé mín rèn yān mǐn zé yǒu gōng gōng zé yuè

信 则 民 任 焉,敏 则 有 功,公 则 悦。

尧:传说我国父系氏族社会后期的部落联盟首领,把帝位禅(shàn)让给舜。

咨(zī):感叹词,相当于啧啧。

舜:接受尧禅让的君主,后把帝位禅让给了禹。传说他的眼睛有两个瞳仁,又叫重华。

天之历数:天命,古代帝王认为自己能当皇帝是由天命决定的,常假托天命。

允:公平,公允。

执:执守,保持。

予小子:上古帝王自称词,或称予一人。

履:商汤的名字。

玄:黑色。

牡:公牛。

皇皇:大,伟大。

后:古代天子诸侯都称作后,后世皇帝的正妻称后。

帝:古代指最高的天神。这里,帝、后都指天帝。

朕(zhèn):我。秦代之前不论地位尊卑都自称朕。

赉(lài):赏赐。

权:衡量轻重。

量:容量。

法度:不是指法律制度,而是指度量衡。度,长度。

说:同“悦”。

尧说:“啧啧!你舜!天命落到你身上了,你要公允地执守中正之道。如果你执行不好,天下百姓陷入穷困,那么上天给你的禄位就永远终结了。” 舜也把同样的话嘱咐了禹。商汤说:“我履,谨用黑色公牛来做牺牲,冒昧地向天帝祷告:对有罪的人,我不敢擅自赦免。您的贤人仆臣我也不敢隐瞒掩盖,您心里是清楚的。如果我自身有罪过,不要累及天下万方;如果万方有罪,都该由我一人负责。” 周武王大行赏赐,使善人都富了起来。周武王说:“虽然有至亲近戚,都不如仁人。百姓有过错的话,都该由我一人承担。” 审定度量衡,务求统一公平,恢复已经废弃的官职,四方的政令就容易推行了。恢复被灭亡的国家,承续已绝的族世,推举任用在野隐居的贤人,天下的民心就归服了。所重视的是人民、饮食、丧礼、祭礼。在上位的人宽厚就会获得民心,能守信,民众就信任他,能勤勉做事就能取得成功,处事公平人民就会高兴。

zǐ zhāng wèn yú kǒng zǐ yuē hé rú sī kě yǐ cóng zhèng yǐ zǐ

子 张 问 于 孔 子 曰:何 如 斯 可 以 从 政 矣?子

yuē zūn wǔ měi bǐng sì è sī kě yǐ cóng zhèng yǐ zǐ zhāng yuē hé

曰:尊 五 美,摒 四 恶,斯 可 以 从 政 矣。子 张 曰:何

wèi wǔ měi zǐ yuē jūn zǐ huì ér bú fèi láo ér bú yuàn yù ér bú

谓 五 美?子 曰:君 子 惠 而 不 费,劳 而 不 怨,欲 而 不

tān tài ér bù jiāo wēi ér bù měng zǐ zhāng yuē hé wèi huì ér bù

贪,泰 而 不 骄,威 而 不 猛。子 张 曰:何 谓 惠 而 不

fèi zǐ yuē yīn mín zhī suǒ lì ér lì zhī sī bú yì huì ér bù fèi

费?子 曰:因 民 之 所 利 而 利 之,斯 不 亦 惠 而 不 费

hū zé kě láo ér láo zhī yòu shuí yuàn yù rén ér dé rén yòu yān tān

乎。择 可 劳 而 劳 之,又 谁 怨。欲 仁 而 得 仁,又 焉 贪。

jūn zǐ wú zhòng guǎ wú xiǎo dà wú gǎn màn sī bú yì tài ér bù jiāo

君 子 无 众 寡,无 小 大,无 敢 慢,斯 不 亦 泰 而 不 骄

hū jūn zǐ zhèng qí yī guān zūn qí zhān shì yǎn rán rén wàng ér wèi zhī

乎。君 子 正 其 衣 冠,尊 其 瞻 视,俨 然 人 望 而 畏 之,

sī bú yì wēi ér bù měng hū

斯 不 亦 威 而 不 猛 乎。

斯:就。

有司:原指官吏的统称。这里指库吏一类的小官,他们在财务进出时都精确计算,若从政的人这样就显得吝啬小气了。

子张问孔子说:“怎么样就可以从政了呢?” 孔子说:“尊崇五种美德,摒弃四种恶行,就可以从政了。” 子张说:“什么是五种美德?” 孔子说:“君子给人民恩惠,而自己却无所耗费;役使人民,却不会遭到怨恨;求施行仁道,自己不贪求财利;矜持却不骄傲;威严却不凶猛。” 子张说:“什么是给人民恩惠而自己不耗费?” 孔子说:“看人民在哪方面可以得利,就在哪方面引导他们去得利,这不也是自己没什么耗费吗?选择人民干得了的劳役让他们干,谁又会怨恨你呢?欲求施行仁德而得到了仁德,又贪什么财利呢?君子不论对方人多少,势力大小,都不敢怠慢,这不也是矜持而不骄傲吗?君子衣冠端正,神色庄严,别人见了他就生敬畏之心,这不是威严而不凶猛吗?” 子张问:“什么是四恶?” 孔子说:“不事先教育,犯了错就杀的叫做虐;不提前告诫,却马上要求成功的叫暴;很晚才下命令,却要限期完成的叫贼;同样是要给予别人的,但在拿出来时很吝啬,这叫小气。”

kǒng zǐ yuē bù zhī mìng wú yǐ wéi jūn zǐ yě bù zhī lǐ wú

孔 子 曰:不 知 命,无 以 为 君 子 也;不 知 礼,无

yǐ lì yě bù zhī yán wú yǐ zhī rén yě

以 立 也;不 知 言,无 以 知 人 也。

孔子曰:或作“子曰”。

孔子说:“不懂得天命,就无法成为君子;不懂得礼,就无法立身于社会;不懂得辨别别人的言论,就无法了解知道别人。”

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 86345@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。

(0)
上一篇 2022年8月6日 14:40
下一篇 2022年8月6日 14:41

相关推荐

发表评论

登录后才能评论